Previous Next

Održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Aprilska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš, koju je vodila predsjedavajuća Alma Omerović, održana je ovog petka u velikoj sali Općine Ilijaš. Dnevnim redom prvobitno je planirano 12 tačaka. Općinski načelnik je predložio da se Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš povuče sa dnevnog reda i da se dodatno uvrste dvije tačke koje se odnose na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš i Odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta MZ općine Ilijaš. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Ilijaš Mehmed Sinanović je predložio da se na dnevni red uvrsti i Odluka o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije. Navedeni prijedlozi su uvršteni u dnevni red. Vijećnicu su potom sva pitanja i inicijative predali u pisanoj formi.

Nakon što je na prethodnoj 15. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Zaključak kojim se odlaže glasanje za Odluku o rješavanju statusa i upravljanja mezarjima – grobljima na području općine Ilijaš, danas se ista Odluka našla na glasanju te je i usvojena. Ovom Odlukom definiše se upravljanje mezarjima – grobljima i pratećom infrastrukturom, održavanje grobalja – mezarja i prateće infrastrukture, način i uslovi za uspostavljanje grobnih mjesta, obavljanje ukopa umrle osobe, ekshumacija posmrtnih ostataka, zašita grobalja – mezarja te nadzor i završne odredbe.

Potom su vijećnici podržali Izmjene i dopune budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu. Općinsko vijeće Ilijaš je na 12. redovnoj sjednici, održanoj 30. decembra 2021. godine, donijelo budžet Općine Ilijaš za 2022. godinu sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 17.066.650 KM, odnosno rashodima i zacima u iznosu od 17.066.650 KM. Od momenta donošenja budžeta za 2022. godinu desile su se promjene u okviru pojedinih budžetskih pozicija te je neophodno, a u skladu sa odredbama Zakona o budžetima, izvršiti uravnoteženje rashoda i izdataka sa dostupnim prihodima i primicima. Izmjenama i dopunama budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 18.742.650 KM, što predstavlja povećanje za 9,82 posto u odnosu na Plan budžeta za 2022. godinu. Izmjenama i dopunama budžeta rashodi i izdaci su predloženi u iznosu od 18.742.650 KM što je više za 9,82 posto u odnosu na aktuelni plan.

Na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš i menadžera Društvenog centra nije dobio potrebnu većinu glasova. Danas su vijećnici usvojili Zaključak o ponovnom stavljanju ove Odluke na dnevni red, a potom je Prijedlog Odluke i usvojen.

Vijeće je podržalo i Prijedlog Odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Ilijaš. Ovom Odlukom u OIK Ilijaš se imenuju Nedžad Masnopita i Nedina Hasanović. Mandat imenovanih članova OIK-a Ilijaš traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Potom je potrebnu podršku dobio i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Ilijaš. Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne 15. redovne sjednice.

Direktorica JKP “Vodostan” d.o.o. Belma Zukić detaljno je obrazložila Izvještaj o radu i poslovanju ovog preduzeća za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine. U 2021. godini preduzeće je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 2.349.096 KM, što je za 63.372 KM manje nego u prethodnoj godini, kada su prihodi iznosili 2.412.468 KM. Važno je istaći da je pad ukupnih poslovnih prihoda posljedica smanjenih sredstava od Kantona Sarajevo, dok su poslovni prihodi nastali od redovnih poslovnih aktivnosti preduzeća, kao npr. prihodi od prodaje, zakupa i slično, imali tendencu rasta. Poslovni rashodi izvještajne godine iznosili su 2.184.578 što predstavlja 97,36 posto od ukupno ostvarenih rashoda 2021. godine. U odnosu na prethodni uporedni period isti su veći da 8,2 posto ili 166.286 KM pri čemu 76.229 KM podrazumijeva povećanje troškova amortizacije zbog evidentnog povećanja vrijednosti stalne imovine preduzeća u prethodnim periodima, a iznos od 63.060 KM predstavlja povećanje nematerijalnih rashoda koji se odnose na sudske takse.

Vrijednost kapitalnih investicija u vodovodni i kanalizacioni sistem u 2021. godini iznosi 781.141,77 KM i odnosi se na sljedeće projekte: ugradnja vrata i nadstrešnice na objektu filterskog postrojenja na Karašnici ukupne vrijednosti 9.055,93 KM, nabavka i zamjena unutrašnje stolarije u zgradama preduzeća, nabavka kompjuterske i softverske opreme u vrijednosti 8.846,33 KM, nabavka tri vozila vrijednosti 36.000 KM, prespajanje rezervoara Gudelj sa novoizgrađenim rezervoarom Vrutak u MZ Gajevi u vrijednosti 9.885,86 KM, sanacija krovova na procesnoj opremi prouzrokovanih nestankom električne energije na filterskom postrojenju Sokolina u vrijednsoti 1.362,68 KM, nabavka prenosnog turbidimetra za loklane vodovode u vrijednosti 1.804 KM, priključak na gasnu mrežu radionice preduzeća u vrijednosti od 9.189,85 KM, rekonstrukcija pumpne stanice Kadarići vrijednosti 4.300 KM, zamjena postojeće rasvjete na filter stanici LED svjetiljkama u vrijednosti 2.400 KM, te zamjena mjerača protoka na lokalnim vodovodima u vrijednosti od 241.800 KM. Vijećnici su u konačnici pohvalili i usvojili Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Vodostan”.

Općinsko vijeće je potom dalo potrebnu većinu glasovo za Poslovik općinskog vijeća Ilijaš kojim se reguliše rad i organizacija Općinskog vijeća.

Usvojen je i Zaključak o informaciji o mjerenju zadovoljstva građana javnim uslugama na području općine Ilijaš u okviru projekta MEG 2. Općina Ilijaš jedna je od 30 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS), i jedina u Kantonu Sarajevo, koja učestvuje u Projektu općinskog okolišnog upravljanja (MEG2). Riječ je o 12-godišnjem projektu, podjeljenom u tri faze od po četiri godine. Trenuto se realizuje druga faza projekta (od 2021. do 2025. godine) koja ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete općina i gradova za primjenu principa dobre uprave, osiguranje kvalitetnih lokalnih usluga, učinkovitiju interakciju s relevantnim akterima i stvaranje okruženja pogodnih za poslovanje, omogućavanje novih radnih mjesta i ekonomski rast. U okviru djelovanja, projekt posvećuje posebnu pažnju sektorima privrede i okoliša.

Vijećnici su dali potrebnu podršku Izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Mrakovo”, potom Nacrtu Regulacionog plana “Mrakovo”, Nacrtu Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo”, i Nacrtu Odluke o provođenju Regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo“. Javni uvid na Nacrt RP “Mrakovo II”, Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” biće održan u periodu od 3. do 18. maja 2022. godine u sobi br. 25, u zgradi Općine Ilijaš II sprat, a Javna rasprava na Nacrt Odluke o usvajanju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” i Nacrt Odluke o provođenju RP “Apartmansko naselje Mrakovo II” održat će se u srijedu, 18. maja 2022. godine u sobi 21, u zgradi Općine Ilijaš II sprat, sa početkom u 14 sati i 30 minuta.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja svih zainteresovanih subjekata planiranja, mjesnih zajednica, potencijalnih investitora, građana, vijećnika Općinskog vijeća Ilijaš dostavljaju se Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša dužna je nakon sprovedene javne rasprave da podnese izvještaj Općinskom vijeću Ilijaš, o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja kao i da obrazloži razloge zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

Na kraju sjednice vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju socijalne zaštite na području općine Ilijaš za 2021. godinu.

Previous Next

Svečano obilježen Dan Osnovne škole "Srednje"

Osnovna škola “Srednje” ovog petka je bogatim kulturno – zabavnim i edukativnim programom, proslavila svoj dan. Na priredbi su učenici pokazali znanje i vještine koje su usavršavali tokom školske godine u mnogobrojnim sekcijama.

Program je počeo prigodnim govorom direktorice škole Dženite Čehajić – Kulo, koja se prisutnim gostima obratila sa nekoliko riječi o prošlosti ove škole i važnosti obilježavanja Dana škole. Također, direktorica je kazala da je misija ove ustanove odgoj i obrazovanje i da đaci budu ponsni što su pohađali baš ovu školu.

"Danas obilježavamo svoj dan, uzbuđeni smo i ponosni. Pandemija je iza nas i otvaramo svoja vrata za naše roditelje, prijatelje i partnere koji su nam sve ovo vrijeme davali podršku. Odgoj i obrazovanje, zdravi, vrijedni, mladi ljudi naša su misija. Naša škola je prepoznatljiva po ulozi u našoj lokalnoj zajednici, dajemo izuzetan doprinos i imamo izuzetnu saradnju. Zahvaljujem se načelniku Akifu Fazliću na podršci u unapređenju rada i ciljeva Osnovne škole "Srednje", kazala je Čehajić – Kulo.

U ime Općine Ilijaš Dan OŠ "Srednje" čestitala je Enisa Mešetović, stručna saradnica za obrazovanje, pitanje mladih i NVO sektor.

"Koristim ovu priliku da u ime načelnika Akifa Fazlića čestitam Dan OŠ “Srednje”. Imamo izvrsnu saradnju sa menadžmentom ove škole, ponosni smo i radosni na sve uspjehe i rezultate koje kontinuirano postižu, nadamo se da će tako biti i u budućnosti, a Općina Ilijaš će nastavit pružati podršku svim projektima u skladu sa svojim mogućnostima", kazala je Mešetović.

Na priredbi su dodijeljene zahvalnice za one koji su dali svoj nesebičan doprinos obrazovanju i to Općini Ilijaš, organizaciji World Vision i fondaciji Boris Divković.

Za Osnovnu školu “Srednje” u okviru Budžeta općine Ilijaš za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM koja će ove godine biće više usmjerena na projekte estetskog uređenja centralnog objekta škole. Dio ovih sredstava bit će usmjerena u realizaciju video – nadzora za objekte područnih škola u Kamenici, Gajevima i Dragoradima.

Previous Next

Program obilježavanja Dana šehida

Drugi dan Ramazanskog bajrama na području Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini obilježava se kao Dan šehida. Tim povodom, u utorak 3. maja 2022. godine, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilijaš upriličit će program obilježavanja Dana šehida – posjetu šehitlucima, polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu uz učenje Jasina, na mezarjima u Misoči, Starom Ilijašu, Lješevu i Brezi. Također, programom obilježavanja predviđena je i Akademija u kino sali Kulturno – sportskog centra, sa početkom u 17 sati.

PROGRAM (utorak, 3. maj 2022. godine)

07:00  Polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju u Ilijašu;

07:30 Polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Misoči;

08:15  Polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Starom Ilijašu;

09:00  Polaganje cvijeća na mezarju u Lješevu;

09:30  Polaganje cvijeća na šehidskom mezarjima I i II u Brezi i program povodom obilježavanja „Dana šehida“;

17:00 Akademija u kino sali Kulturno - sportskog centra u Ilijašu.

PREVOZ AUTOBUSIMA

07:15 Ilijaš – Misoča – Stari Ilijaš – Lješevo – Breza;

08:30 Crna Rijeka – Breza – Crna Rijeka (sa svraćanjem na spomen – česmu Solakovići);

10:00 Ilijaš – Čevljanovići – Gajevi – Solun. 

 

Previous Next

Tradicionalni prijem za članove šehidskih porodica

Povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama i Dana šehida u Biznis centru je upriličen tradicionalni prijem i podjela hedija za 20 članova šehidskih porodica sa područja općine Ilijaš. Prijem je organizovala Općina Ilijaš u saradnji sa Udruženjem porodica šehida i poginulih boraca Ilijaš.

Prijemu su prisustvovali pomoćnik načelnika u službi za boračko – invalidsku zaštitu Općine Ilijaš Nijaz Spahić, predsjednica Udruženja porodica šehida i poginulih boraca općine Ilijaš Edina Genjac i članovi Udruženja.

Predsjednica Udruženja Edina Genjac poselamila je prisutne i zahvalila općinskom načelniku na organizaciji tradicionalnog prijema.

"Porodice šehida najbolje znaju da su praznici poput predstojećeg Bajrama najteži trenuci u našim životima jer nam tada i najviše nedostaju naši najmiliji. Isto tako, znamo da nijedna hedija ovog svijeta ne može vratiti naše najmilije, ali se svakako ovom prilikom zahvaljujem općinskom načelniku Akifu Fazliću što uspijeva održati tradiciju prijema šehidskih porodica", kazala je Genjac.

Pomoćnik načelnika Nijaz Spahić također je poselamio prisutne članove šehidskih porodica i zahvalio im se na dolasku.

"Bosna i Hercegovina je nažalost prepuna šehidskih mezarja koja smo dužni posjetiti drugog dana Ramazanskog bajrama, odnosno na Dan šehida. Šehidi su dali najvrijednije što se moglo dati, a to je vlastiti život za odbranu domovine i najmanje što zaslužuju je da ih se sjećamo. To je uistinu naša obaveza i odgovornost. Općina Ilijaš radi na očuvanju tradicije obilježavaja, kako bi buduće generacije znale šta se dogodilo i kako bismo njegovali kulturu sjećanja", rekao je Saphić.

Članovi porodica šehida i poginulih boraca naglasili su kako im je bitno znati da neko misli na njih i suosjeća se sa njihovim bolom.

Memić Nezira doselila se u Podlogove prije 20 godina. U Srebrenici su joj ubijena dva sina, od 16 i 17 godina i suprug. "Hvala vam što se sjetili i pozvali nas. Rijetkost je da nas se neko sjeti. Ubili su mi 38 članova porodice. Trenutno živim sama, ali hvala Bogu imam i dvije kćerke", kazala je Nezira.

Hamida Smajlović iz Zapolja, općina Bratunac, izgubila je dva sina. Jedan je imao 17, a drugi 24 godine. "Izgubila sam oko 50 članova uže i šire rodbine. Trenutno živim sama na Vratuši. Zahvaljujem se Općini Ilijaš na ovoj hediji, posebno u predbajramskim danima, kada nam naši najdraži posebno nedostaju“, kazala je Hamida.

Akademija povodom Dana šehida biće upriličena drugog dana Ramazanskog bajrama, u utorak 3. maja u 17 sati, u kino sali Kulturno – spotskog centra Ilijaš, u organizaciji Udruženje porodica šehida i poginulih općine Ilijaš.

Previous Next

Održano općinsko takmičenje iz predmeta tehnička kultura

U prostorijama OŠ „Đulistan“ održano je općinsko takmičenje iz nastavnog predmeta tehnička kultura za učenike V, VI, VII, VIII i IX razreda. Na takmičenju su učestvovali učenici iz pet ilijaških osnovnih škola koji su na školskim takmičenjima pokazali najbolje rezultat i dobili priliku da predstavljaju svoju obrazovnu ustanovu.

Takmičenje se sastojalo od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio podrzumijevao je testove znanja koji obuhvataju materiju iz nasteve tehnike i tehničke kulture za odgovarajući razred po važećim udžbenicima. Praktičnio dio podrazumijevao je izradu praktičnog rada prema crtežu koji je dodijeljen na dan takmičenja. Upute za realizaciju, pripremu materijala i alata uz naznačenu oblast, temu i opis zadatka, dostavljene su školama 15 dana prije takmičenja.

U kategoriji petih razreda učenica OŠ “Hašim Spahić” Asja Avdibegović zauzela je prvo mjesta, drugo mjesto osvojila je učenica OŠ “Podlugovi” Zakira Omerović, a učenica Nejra Ćiva iz OŠ “Srednje” treće mjesto.

Prvo mjesto na ovogodišnjem takmičenju za šeste razrede osvojio je Arman Duračak iz OŠ “Stari ilijaš”, drugo mjesto osvojila je Zejneb Alispahić iz OŠ "Podlugovi", treće mjesto zauzeo je učenik Harun Zahirović iz OŠ “Đulistan”.

Prvo mjesto u kategoriji sedmih razreda osvojila je učenica Amila Agović iz OŠ “Stari Ilijaš”, drugo mjesto učenica OŠ ”Podlugovi” Sumea Sokolar i treće mjesto učenik OŠ “Hašim Spahić” Rejhan Šehović.

Kada su u pitanju učenici osmih razreda najuspješnija je bila učenica Elma Bajić iz OŠ “Podlugovi”, drugo mjesto osvojila je Berna Šerak iz OŠ “Hašim Spahić” i treće mjesto Amina Mešetović iz OŠ “Stari Ilijaš”.

Učenica Emela Mandra iz OŠ “Podlugovi” osvojila je prvo mjesto u kategoriji devetih razreda, drugo mjesto zauzela je učenica OŠ “Srednje” Lamija Delić, a treće mjesto učenik Hamza Palić iz OŠ “Stari Ilijaš”.

Ukupni ekipni plasman je sljedeći: prvo mjesto OŠ “Podlugovi”, drugo mjesto OŠ “Stari Ilijaš”, i treće OŠ “Hašim Spahić”.

Općina Ilijaš je učenicima takmičarima osigurala užinu i osvježenje, te za osvojena prva tri mjesta priznanja i novčane nagrade.

Previous Next

Javni poziv: Obuka mladih ambasadora zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo

Organizacija Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 objavljuje poziv za prijave osoba između 18 – 30 godina da učestvuju u 3-dnevnoj obuci i takmičenju za najbolji video i sadržaj za društvene mreže, koji se organizuju u sklopu projekta „Poznajemo i štitimo prirodne vrijednosti Kantona Sarajevo“.

Aktivnosti

Obuka u oblasti „smart“ video-produkcije (3 dana obuke),
Izrada video klipova koristeći pametne telefone,
Promocija prirodnih vrijednosti na društvenim mrežama (kreiranje fotografija, video klipova, zanimljivih tekstova i sl.).
Video

Aktivnost izrade videa podrazumijeva izradu scenarija, snimanje, montažu i produkciju kratkog video klipa u trajanju od 2,5 do 3 minute, kojim će se predstaviti ključne karakteristike svih pet zaštićenih područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode Vrelo Bosne, Zaštićeni pejzaž Bentbaša, Zaštićeni pejzaž Trebević, Spomenik prirode Skakavac i Zaštićeni pejzaž Bijambare).

Sadržaj za društvene mreže bit će objavljen na društvenim mrežama Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (KJUZPP KS) i CENER 21 . Video klipovi će također biti prikazani na televizijskim kanalima.

Fotografije i tekstovi

Polaznici će dobiti zadatak da izrade kratki sadržaj za društvene mreže koje će se objavljivati na društvenim mrežama KJUZPP KS i CENER 21. Aktivnost će se odvijati od jula do oktobra 2022. godine.

Nagrade

Najbolji video i najbolji sadržaj za društvene mreže će biti nagrađeni!

Najbolji video: profesionalni fotoaparat

Najbolji sadržaj na društvenim mrežama: bežične slušalice

Da li je ovaj poziv za vas?

Ako ste kreativni, inovativni, entuzijastični za rad u oblasti promocije, video produkcije, društvenih mreža i zaštite okoliša, i ako pratite trendove, onda je ovo idealna prilika da razvijete vještine potrebne za djelatnost modernog digitalnog kreatora.

Šta je potrebno za prijavu?

Motivaciono pismo
Primjeri radova– video/fotografije/članak ili 3 objave za društvene mreže
Svoje prijave pošaljite na email Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Informacije o projektu

Prirodna područja Kantona Sarajevo se odlikuju izuzetnom biološkom, geološkom, hidrološkom i kulturno-historijskom raznolikošću važnom za konzervaciju i zaštitu biodiverziteta u BiH. Nažalost, nivo svijesti građana o pet zaštićenih područja u KS je zabrinjavajuće niska. S ciljem da se razvija prevencija budućih nepropisnih aktivnosti u zaštićenim područjima poput nedozvoljenog odlaganja otpada i nedomaćinskog odnosa prema postojećoj infrastrukturi, projekat podrazumijeva provođenje niza aktivnosti kojim će se doprinijeti jačanju svijesti građana o značaju zaštite prirode u KS, koristeći kreativne i inovativne metode uz direktno uključivanje mladih ljudi koji će dobiti ulogu mladih ambasadora zaštićenih područja u KS.

Projekat su-finansira Minstarstvo komunalne privrede, infrstrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša. Glavni cilj projekta je doprinijeti jačanju svijesti građana/-ki Kantona Sarajevo (KS) o značaju zaštite prirode, a realizacija projekta traje od marta do oktobra 2022. godine.

Kroz primjenu kreativnih alata, mladi ambasadori će kreirati sadržaj za javnost u kontekstu promocije promjene paradigme i jačanja svijesti građana o važnosti i bogatstvima prirode Kantona Sarajevo.

Broj učesnika: 10 (komisija u CENER 21 će odabrati 10 učesnika na osnovu najboljih prijava)

Oblast: Zaštita prirode, komunikacije, promocija

Lokacija: Sarajevo

Rok za prijavu: 15.05.2022.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba