ZAKONI

   Zakon o zaštiti zraka

   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

   Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bijambare"

   Zakon o vodama

   Zakon o vodama Kantona Sarajevo

   Zakon o zaštiti prirode

   Zakon o upravljanju otpadom

   Zakon o fondu za zaštitu okoliša

   Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža "Bijambare"

   Zakon o zaštiti okoliša

   Zakon o zaštiti od buke

   Zakon o slobodi pristupa informacijama

   Zakon o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina

   Zakon o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama F BiH

   Zakon o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta

   Dopuna zakona o eksproprijaciji

   Zakon o građevinskom zemljištu

   Zakon o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH

   Zakon o izmjenenama i dopunama zakona o izvlaštenju

   Zakon o izmjeni i dopuni zakona o eksproprijaciji - izvlaštenju

   Zakon o izvlastenju FBiH

   Zakon o katastru komunalnih uređaja

   Zakon o komasaciji

   Zakon o naknadama za koriščenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina

   Zakon o premjeru i katastru nekretnina SRBiH

   Zakon o premjeru i katastru zemljista

   Zakon o stvarnim pravima FBiH

   Zakon o zemljišnim knjigama FBiH

   Zakon o javnim nabavkama

   ZAKON O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

   Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine

   Zakon o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba