MEHANIZMI POLITIKE PREMA MLADIMA OPĆINE ILIJAŠ

Strategija prema mladima

U cilju podrške mladima, prema Članu 11. Zakona o mladima FBiH, svi nivoi vlasti u Federaciji imaju obavezu definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima.  Shodno navedenom članu Zakona, i općine kao jedan od nivoa vlasti u Federaciji BiH obavezne su definirati, usvojiti i provoditi strategiju prema mladima na lokalnom nivou.

Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim prisutupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. Dakle, definirati strategiju prema mladima znači analizirati postojeće stanje iz ove oblasti u lokalnoj zajednici, putem relevantnog upitnika ispitati i analizirati probleme i potrebe mladih, na osnovu dobijenih analiza izraditi izvještaj o mladima, formirati radno tijelo za potrebe izrade dokumenta, izraditi dokument, organizovati javnu raspravu te zatim usvojiti dokument od strane predstavničkog tijela općine, to jeste, Općinskog vijeća.

Na osnovu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, a u cilju kontinuiranog rada na poboljšanju položaja mladih, Općina je izradila je Strategiju prema mladima za period 2023–2028. godine. Nosilac ovog procesa bila je Službe za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš. U svrhu izrade strateškog dokumenta za mlade 2022. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT, kao organizacije koja će podržati proces izrade strateškog dokumenta. Općina Ilijaš je za potrebe izrade ovog dokumenta imenovala Koordinaciono tijelo koje je s Institutom za razvoj mladih KULT radilo na analizi postojećih mjera namijenjenih unaprjeđenju položaja mladih te kreiranju prijedloga mjera za provedbu Strategije.

Terensko istraživanje o potrebama i problemima mladih radili su Općina Ilijaš i Institut za razvoj mladih KULT. Istraživanje i izrada Analiza potreba i problema mladima Općine Ilijaš prethodili su izradi Strategije prema mladima.

Na 25. Redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, održanoj 24. februara 2023. godine, usvojena je Strategija prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2023-2028. godina (Odluka o usvajanju Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionim planom 2023-2028. godina)

Oblasti koje su razmatrane u Strategiji prema mladima Općine su:

 1. obrazovanje i nauka mladih;
 2. rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih;
 3. socijalna briga mladih;
 4. zdravstvena zaštita mladih;
 5. kultura i sport;
 6. aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, slobodno vrijeme);
 7. informisanje mladih
 8. sigurnost mladih.

Budžetske stavke za mlade

Osiguranje budžetske stavke, koja se tiče pitanja mladih, kao dijela ukupnog budžeta općine jedan je od minimum mjera koje je općina dužna osigurati na planu rada s mladima. Budžetska stavka za mlade, u ovom pogledu, ne podrazumijeva samo grantove za projekte mladih, nego i druge troškove kao što su: troškovi održavanja prostora za mlade, troškovi planiranja, izrade, prvođenja i praćenja provođenja strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, troškovi obučavanja službenika/ca za rad s mladima, troškovi drugih obuka, edukacija i seminara svih onih koji se bave radom s mladima i omladinskim aktivnostima i slično. Općina Ilijaš nema osiguranu posebnu bužetsku stavku koja se tiče mladih, kao dijela ukupnog budžeta općine, prema Čl.14, tačka 2., Zakona o mladima FBiH. U pogledu osiguravanja budžetske stavke koja se tiče pitanja mladih, Općina Ilijaš kroz svoj Budžet izdvaja sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na godišnjem nivou u cilju finansiranja projekata mladih. Dodjeljivanje godišnjeg granta za projekte mladih vrši se u skladu sa Čl.14, tačka 4., Zakona o mladima FBiH, odnosno, putem javnog poziva sa kriterijima, koji su u skladu sa europskim principima u radu javnih uprava. Prema kriterijima iz Javnog poziva, projekti koji se predlažu moraju biti u skladu sa Akcionim planom Strategije prema mladima Općine Ilijaš.

Općinska služba za pitanja mladih

Određivanje nadležne općinske službe za pitanja mladih, prema Čl.14. tačka 3. Zakona o mladima FBiH još je jedna od minimum mjera, koju je općina dužna osigurati na planu rada s mladima. Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica općine Ilijaš određena je kao nadležna služba za pitanja mladih, u okviru koje se obavljaju zadaci predviđeni Zakonom o mladima FBiH (Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica)

Komisija za mlade pri općinskom vijeću

Osnivanje komisije za mlade pri općinskom vijeću, kao stalnog radnog tijela, koja će u okviru svoje nadležnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem će radu učestvovati predstavnici općinskog vijeća mladih, još jedna je od dužnosti općinskih organa vlasti prema Čl.14., Zakona o mladima FBiH.

Komisija za mlade i obrazovanje Općinskog vijeća Ilijaš je stalno radno tijelo Općinskog vijeća i nadležna je za: razmatranje pitanja mladih i predlaganje odgovarajućih mjera; praćenje stanja i pojava u životu i radu mladih i predlaganje Vijeću programa i mjera za djelovanje općinskih organa i službi u ovoj oblasti; predlaganje mjera i aktivnosti na suzbijanju maloljetniĉke delinkvencije, narkomanije i drugih oblika delinkvencija; iniciranje pokretanja projekata i realizacije aktivnosti na preventivnom djelovanju i suzbijanju maloljetniĉke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija; predlaganje programa kreativnog angažovanja mladih u oblasti kulture, edukacije i sportskih aktivnosti;  ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem mladih; ostvarivanje saradnje sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjem mladih na profesionalnoj osnovi, saradnji sa nadležnim ustanovama iz socijalne, zdravstvene i bezbjedonosne oblasti, u vezi sa sprjeĉavanjem narkomanije i drugih negativnih uticaja na mlade; informisanju Vijeća o poduzetim aktivnostima iz svoje nadležnosti; praćenje i razmatranje stanja u oblasti obrazovanja, te predlaganju mjera Vijeću za unaprjeđenje istog; ostvarivanje saradnje sa institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja u cilju kreiranja mogućih zajedniĉkih projekata iz oblasti edukacije; vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti, koji su u njenom djelokrugu rada, a u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Vijeća. 

Komisija broji pet članova, od kojih su svih pet predstavnici političkih stranaka. Iako je Zakonom o mladima FBiH previđeno da punopravni članovi Komisije mogu biti i predstavnici općinskog vijeća mladih (ukoliko općina nema formirano vijeće mladih, moguće je odabrati predstavnika iz reda postojećih omladinskih udruženja, koji će biti član u komisiji), u Komisiji za mlade i obrazovanje Općinskog vijeća Ilijaš nema imenovanog predstavnika iz omladinskog udruženja.

Više informacija o Komisiji za mlade i obrazovanje: Radna tijela Općinskog vijeća Ilijaš

Spisak omladinskih udruženja

Prema Čl.15. Zakona o mladima FBiH, nadležna općinska služba samostalno će voditi spisak omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih iz razloga transparentnosti, saradnje, podrške i partnerstva. Značajno je naglasiti da spisak omladinskih udruženja vode samo općinski organi vlasti te da se ne radi o registru niti o registraciji omladinskih udruženja, koje su u nadležnosti ministarstva pravde kantona, Federacije BiH ili države BiH. Također, prema Zakonu, omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade na bilo kojem niovu vlastu ili biti član vijeća mladih, upisat će se u spisak omladinskih udruženja. Pored udruženja, i neformalne grupe mladih koji žele predlagati projekte za mlade prijavit će ih nadležnoj općinskoj službi. Udruženje, koje podnese zahtjev za sticanje statusa omladinskoj udruženja, te ispuni sve zakonske kriterije, od nadležne općinske službe dobit će važeći dokument kojim će potvrditi svoj status. Značaj upisa omladinskog udruženja u spisak omladinskih udruženja je višestruk. Naime, udruženja koja izvrše ovu zakonsku obavezu, moći će aplicirati za grantove za mlade na bilo kojem niovu vlasti u FBiH, moći će postati članovom vijeća mladih, učestovati u planiraju, izradi i provođenju strategije prema mladima te imati ostale prednosti koje predviđa Zakon o omladinskim udruženjima. Trenutno su u Spisak omladinskih udruženja na području općine Ilijaš upisana tri omladinska udruženja i to:

AKTIVNA UDRUŽENJA

 1. UDRUŽENJE OMLADINSKA ORGANIZACIJA "ISKORISTI DAN-CARPE DIEM (skraćeni naziv: "Carpe Diem") sa sjedištem u ulici Mrakovo bb Ilijaš;
 2. UDRUŽENJE ODRED IZVIĐAČA “MLADOST“ ILIJAŠ sa sjedištem u ulici 126. Ilijaške brigade br.57 Ilijaš;
 3. UDRUŽENJE ZA KULTURNI, INTELEKTUALNI I DRUŠTVENI RAZVOJ MLADIH "ZNAMEN“, sa sjedištem u ulici Mrakovo bb Ilijaš.

Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš, kao služba nadležna za pitanja mladih vodi spisak omladinskih udruženja i neformlanih grupa mladih na području općine Ilijaš, prema Čl.15. Zakona. Vođenje spiska uređeno je Pravilnikom o vođenju spiska omladinskih udruženja na području općine Ilijaš, kojim se propisuju postupak i način upisa u spisak omladinskih udruženja koja imaju sjedište na području općine Ilijaš, način podnošenja zahtjeva za upis u spisak omladinskih udruženja, potrebni obrasci, te druga pitanja od značaja za vođenje spiska omladinskih udruženja u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.  Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja, dostupan je na zvaničnoj web stranici Općine Ilijaš.

Registar omladinskih udruženja Općine Ilijaš: Registar omladinskih udruženja

Pružanje podrške mladima iz nevladinog sektora

Prema Čl.13., stav 1., Zakona o mladima FBIH općinski organi vlasti dužni su pratiti pružanje podrške mladima koja dolazi iz nevladinog sektora, njen kvalitet, njenu samostalnost u određivanju ciljeva i izvršavanju njenih zadataka, kao i u formiranju organizacione strukture. Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš u okviru svojih nadležnosti pruža podršku omladinskim udruženjima koja su upisana u Spisak omladinskih udruženja na području Općine. Budući da je jedan od uslova za apliciranje za godišnji grant za projekte mladih Općine Ilijaš, opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte, kao i uvjerenje o upisu u općinski spisak omladinskih udruženja, Općina na ovaj način provjerava kvalitetu rada udruženja. Pored navedenog, udruženja koja ostvare pravo za finansiranje projekata za mlade, dužni su podnositi finansijski i narativni izvještaj nadležnoj službi, u roku od 30 dana od dana završetka projekta, a ukoliko se radi o projektu koji traje više od šest mjeseci, izvještaj se dostavlja u toku i po završetku projekta. Također, predstavnici nadležne službe za pitanja mladih prisustvuju godišnjim skupštinama udruženja, kako bi se uvjerili da udruženja svoje aktivnosti provode u skladu sa zakonom.

Savjetovanje mladih i njihovih predstavnika

Savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza zasovanih na Zakonu o mladima FBiH i drugim zakonima predstavlja još jednu zakonsku dužnost općinskih organa vlasti. Stručna savjetnica za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš u okviru svojih nadležnosti zadužena je za savjetovanje mladih. Sva zainteresovana udruženja mladih i njihovi predstavnici mogu se obratiti nadležnoj stručnoj savjetnici svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili putem e-maila te zatražiti pomoć ili savjet u pogledu ostvarivanja svojih prava, prema Zakonu o mladima FBiH, ali i prema drugim zakonima koja se tiču mladih.

Pružanje podrške radu općinskog vijeća mladih

Pružanje podruške radu općinskog vijeća jedan je od minimum mjera koje općina dužna samostalno osigurati na planu rada s mladima prema Čl. 14., tačka 9. Zakona o mladima FBiH. Općina Ilijaš još uvijek nema formirano Vijeće mladih općine Ilijaš.

Ostali oblici podrške mladima

Budući da mladi općine Ilijaš iz godine u godinu bilježe sve bolje rezultate kako u formalnom i neformalnom obrazovanju, tako i u ostalim oblastima društvene nadgradnje i često su sudionici međunarodnih takmičenja u znanju, studijskih posjeta, međunarodnih konferencija i seminara, Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica tokom 2018. godine izradila je Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava iz transfera za mobilnost mladih općine Ilijaš, koji je nakon provedene javne rasprave usvojen na redovnoj 25. sjednici Općinskog vijeća. Ovim Pravilnikom Općina će podržati učešće mladih sa područja općine Ilijaš na naučnim konferencijama, edukacijama, seminarima, istraživačke posjete u svrhu pisanja naučnih radova i realizacije projekata, stručnom usavršavanju, takmičenjima i slično na regionalnom i međunarodnom nivou.  Sredstva iz transfera za mobilnost mladih treba da povećaju mogućnost sudjelovanja mladih na navedenim aktivnostima.  Podršku mladima Općina Ilijaš pruža i marginaliziranim grupama te pojedincima kroz redovno finansiranje udruženja djece i mladih sa poteškoćama u razvoju, projekata iz oblasti maloljetničke delikvencije, ravnopravnosti spolova te ostalih programa u oblasti zaštite ugroženih kategorija stanovništva. Mladima koji ostvaraju zapažene rezultate u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja shodno Pravilniku o stipendiranju i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata Općina osigurava nagrade za ostvarene uspješne rezultate na općinskim, kantonalnim, federalnim takmičenjima te pruža podršku u izradi magistarskog rada ili doktorske disertacije. Pored navedenog, nagrađuju se i učenici koji su tokom školovanja ostvarili odličan uspjeh iz svih predmeta te studenti - dobitnici Zlatnih i Srebrenih znački.

Općina Ilijaš, u svrhu smanjenja stope nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova omogućava da mladi sa završenim fakultetima volontiraju u Općini Ilijaš i tako steknu neophodno radno iskustvo od 12 mjeseci, kako bi mogli polagati ispit općeg znanja i aplicirati za mjesto u državnoj službi na poziciji stručnog saradnika.

Za uspješno provođenje politike prema mladima na lokalnom nivou Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučili su odati priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Općina Ilijaš jedna je od pet lokalnih zajednica koja je dobila priznanje za postignuća u 2019. godini kao Lider u podršci razvoja potencijala mladih.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba