Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje i korištenja hidroelektrane ”Ljubnići” na rijeci Bosni

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat izgradnje i korištenja hidroelektrane ”Ljubnići” na rijeci Bosni, instaliranog kapaciteta 4,26 MW, investitora „Sarajevo International“ d.o.o., Sarajevo.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog I. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) tačka 33. Hidroelektrane.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Institut za hidrotehniku d.d., Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71 000 Sarajevo
Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-231/21

Zahtjev za prethodnu procjenu

 
 
Previous Next

Podijeljeno gorivo za 74 poljoprivredna proizvođača sa područja općine Ilijaš

Prema donesenim mjerama Vlade Federacije BiH, danas i jučer je izvršena podijela dizel goriva iz postojećih zaliha federalnih robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Ilijaš.

Podjela je vršena prema spiskovima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili podršu za biljnu proizvodnju na federalnom i kantonalnom nivou u 2021. godini, a koji su ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata, te prijavili proizvodnju u 2022. godini.

Usvojeni kriterij za dodjelu je 50 litara goriva po hektaru obradive površine. Pravo na dodjelu ostvarilo je ukupno 74 poljoprivredna proizvođača sa područja općine Ilijaš, od toga 26 pravnih lica registrovanih po obrtima i 48 fizičkih lica.

Jučer je podijela izvršena u Crnoj Rijeci, za gornji dio općine Ilijaš, a danas je podijela organizovana na parkingu pored gradske tržnice za poljoprivrednike sa donjeg dijela općine Ilijaš. Dodjeljeno je cca 13.790 litara goriva, a distributer je kompanija Hifa Petrol.

Admir Kahriman, vlasnik farme za proizvodnju mlijeka, uzgoj i držanje muznih krava IMEA i predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH je danas došao preuzeti gorivo.

"Tokom januara, februara i marta na raznim sastancima u Vladi Federacije, odnosno u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odvijali su se sastanci gdje smo razgovarali o donošenju programa za 2022. godinu. Uvidjeli smo problem nedonošenja budžeta na vrijeme i onda je Vlada Federacije zajedno sa resornim ministarstvom pokušala pomoći poljoprivrednim proizvođačima. Iznašli su riješenje da se preko robnih rezervi dodijeli gorivo za proljetnu sjetvu. Na tim sastancima je dogovoreno da svi poljoprivredni proizvođači koji su u 2021. godini dobili poticaj Vlade Federacije za biljnu proizvodnju budu uvršteni na spiskove za gorivo. Da ne bi bilo oštećenih Vlada Federacije je ponudila da kantonalna ministarstva dostave spiskove poljoprivrednih proizvođača koji imaju poticaj samo na nivou kantona te da se i njima podijeli gorivo.
Poljoprivredni proizvođači sa područja KS, a ujedno i mi sa općine Ilijaš, očekujemo informaciju iz kantonalnog Ministarstva privrede hoće li biti sufinansiranja nabavke mineralnog đubriva, jer je ministar Delić najavio tu mjeru poticaja. Nadamo se da će i ta mjera biti provedena i da ćemo u konačnici imati barem minimalne olakšice u ovoj preteškoj godini"
, kazao je Kahriman.

Ova mjera provodi se prvi put, a cilj je pomoći poljoprivrednim prozvođačima zbog izuzetno teške i vanredne situacije izazvane rastom cijena energenata.

Previous Next

Dodijeljeni Ugovori o finansiranju za 12 boračkih udruženja sa područja općine Ilijaš

U velikoj sali Općine Ilijaš upriličeno je potpisivanje i dodjela Ugovora o finansiranju i sufinansiranju 12 udruženja građana koja okupljaju boračku populaciju. Odlukom o godišnjoj raspodijeli sredstava iz budžeta Općine Ilijaš za 2022. godinu osigurano je 40.000 KM za aktivnosti obilježvanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. i NOR-a 1941-1945. godine. Za redovan rad - stručnu i pravnu pomoć članstvu u ostvarivanju statusnih pitanja iz budžeta Općine Ilijaš je osigurano 60.000 KM.

Dodijeli su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja sa područja općine Ilijaš, općinski načelnik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Nijaz Spahić.

Pomoćnik načelnika Nijaz Spahić je izrazio zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Ugovora, te pojasnio na koji način i za koje projekte su raspoređena budžetska sredstva.

„Na općini Ilijaš imamo 12 boračkih udruženja i sva ona su aplicirala po javnom pozivu, prošli proceduru i finalizaciju. U budžetu za 2022. godinu za rad kancelarija udruženja, odnosno administrativne poslove, planirano je 60.000 KM, a za aplikaciju programa i projekata planirano je 40.000 KM.

Također imamo usvojen kalendar značajnih događaja i datuma na općini Ilijaš, a pored toga planiramo i obilježavanja po pojedinačnim zahtjevima određenih udruženja. Svake godine sufinansiramo Manifestaciju “Odbrana BiH – Igman”, te imamo vrlo važno i dobro organizovano obilježavanje "11. juli – Sjećanje na genocid u Srebrenici" koje smo i ove godine podržali sa 10.000 KM.

Poznato je da na području općine Ilijaš imamo pet optuženih za ratne zločine na Čemernu. Tako da smo planirali sredstva u iznosu od 35.000 KM za troškove pružanja pravne pomoći i prikupljanje materijalnih dokaza u procesu suđenja.

Podržali smo sve projekte koji su vezani za dokumetovanje odbradbenog – oslobodilačkog rata. Riječ je o snimanju dokumentarnih filmova i izdavanju knjiga. Za dan brigade planiramo promocija „Monografija 126. Ilijške brigade“, kako bi generacije koje dolaze imale priliku vidjeti i čuti šta se ovdje dešavalo.

Sljedeći segmet koji smo značajnije podržali je izgradnja infrastrukture spomen – obilježja na području općine Ilijaš. Ove godine smo u tu svrhu planirali skoro 300.000 KM. Riječ je o spomen obilježjima na Žerovanju, Karašnici, Medojevićima, Moševačkom Brdu, Koritima i Popovićima. Također je planirano i 100.000 KM za uređenje i opremanje spomen sobe 126. Ilijaške brigade“, kazao je Spahić.

Šerif Ćatić iz Patriotske lige 91 se zahvalio na podršci i naglasio važnost dokumentovanja svega iz ratnog perioda.

„Zahvalni smo Općini Ilijaš, prvenstveno načelniku sa njegovim službama, jer prate naš rad u okvirima onoga što je moguće. Skromni smo i nikada nismo pravili prigovore na tu temu. Onoliko koliko dobijemo nama je sasvim dovoljno. Kada su u pitaju druge aktivnostiu, kao što je obilježavanje značajnih datuma u našoj historiji, načelnik je uvijek tu da nam pomogne. Također, aplicirali smo i sa drugim projektima, kao što je dokumentarni film "Predratno stanje općine Ilijaš", zatim moja knjiga "Sjećanja na rat u općini Ilijaš". Ove godine smo aplicirali za sredstva koja su potrebna za dokumentarni film "Patriotska liga 91 Ilijaš". Imamo namjeru raditi još jednu knjigu koja bi se zvala "Ratne priče logoraša i borca općine Ilijaš i drugih". Nama je bitno da iza nas ostanu tragovi onog što smo preživjeli. Mi smo tu da držimo branu zaborava, jer su sjećanja jedna krhka tvorevina koja izblijedi, ali ono što se zapiše i snimi ostaje trajno. Općina Ilijaš pruža podršku, a na nama je hoćemo li nešto snimiti i objaviti te tako ostaviti budućim generacijama“, kazao je Ćatić.

Za udruženje "Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Ilijaš" i Udruženje RVI Ilijaš osigurano je po 10.000 KM. Sa 4.500 KM podržani su JOB "Unija veterana" Ilijaš, Udruženje demobilisanih boraca Ilijaš, Udruženje logoraša Ilijaš i Udruženje boraca 126. Ilijaške brigade. Sa 4.000 KM podržano je Udruženje Antifašista i boraca NOR-a Ilijaš. Za Patriotsku ligu 91, Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i Udruženje porodica nestalih osigurano je 3.500 KM. Za Udruženje maloljetnih boraca Armije RBiH izdvojeno je 2.500 KM i za Udruženje boraca odbrambeno – oslobodilaćkog rata "Tale" Ilijaš 1.500 KM.

Previous Next

Završeno asfaltiranje 120 metara lokalnog puta u MZ Mrakovo

Dolaskom lijepog vremena počeli su i brojni projekti cestovne infrastrukture na području općine Ilijaš. Danas je završeno je asfaltiranje puta za Dragutinoviće u MZ Mrakovo.

Dužina asfaltiranog puta je 120 metara, a širina saobraćajnice je tri metra. Investitor projekta je Općina Ilijaš sa 17.250,48 KM. Izvođač radova je firma Halilović d.o.o. Ilijaš.

Previous Next

Počelo hortikulturalno uređenje parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja na području općine Ilijaš

Otpočela je realizacija projekta hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja u općini Ilijaš. Prvi radovi u okviru ovog projekta realizuju se na lokaciji MZ Lješevo, uz regionalni put Sarajevo – Visoko u dužini cca 400 metara, gdje je planirana sadnja cca. 60 sadnica.

Vrijednost projekta je 47.000 KM, a sredstva za njegovu realizaciju su osigarali Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 25.000 KM i Općina Ilijaš u iznosu od 22.000 KM.

Ovim projektom je planirano uspostavljanje novih zelenih površina – drvoreda uz regionalni put na dionici Stari Ilijaš – Visoko, i to na sljedećim dionicama: urbano područje MZ Lješevo uz regionalni put Sarajevo – Visoko (na dionici cca. 400 m) gdje je planirana sadnja cca. 60 sadnica; MZ Podlugovi u ulici Moševačka uz regionalni put Sarajevo – Visoko, gdje je planirana sadnja 25 sadnica na zelenim površinama uz regionalni put; MZ Ilijaš Grad, u ulici Bosanski put od potoka Gnionice do pravoslavne crkve (u dužini od cca. 2000 m) gdje je planirana sadnja ukupno 70 sadnica; MZ Stari Ilijaš na relaciji pravoslavna crkva – JU Osnovna škola “Stari Ilijaš” i prostor oko OŠ “Stari Ilijaš” gdje je planirana sadnja 20 sadnica. U urbanom dijelu Ilijaša planirana je sadnja 40 stabala.

Pored sadnje sadnica stabala, projektom je planirana nabavka, transport i razvrstavanje lumbrihumusa kao mjera prihrane i podloge sadnih stabala, nabavka transport i doziranje mineralnog đubriva, potom nabavka, transport i postavljanje drenažnog bužira koji se postavlja uz svako zasađeno stablo radi lakšeg zalivanja sadnica kao i nabavka dovoz i postavljanje drvenih zaštitnih kolaca. Projektom je planirano i zalijevanje i ručno okopavanje sadnog materijala u toku vegetacije.

Očekivani efekti ovog projekta su smanjenje zagađenosti na području općine Ilijaš i poboljšanje ljepote urbanih krajolika te ugodniji izgled naseljenih područja tokom cijele godine.

Previous Next

KS: Potpisani sporazumi s općinama za projekte uređenja riječnih korita

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, za brojne projekte lokanih samouprava i gradske uprave obuhvaćene Programom uređenja riječnih korita druge kategorije i zaštite od poplava za 2022. godinu, izdvojilo 4.658.580 KM.

Ranije ove godine Ministarstvo privrede izdvojilo je 2,3 miliona KM dodatnih sredstava iz budžeta KS, neovisno od ovog Programa, za uređenje riječnih korita prve kategorije na području općina Novi Grad i Ilidža, od čega 800.000 KM za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa na trasi regulacije rijeke Željeznice na području općine Ilidža i 1,5 miliona KM na trasi regulacije rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo.

"Naš krajnji cilj je trajna zaštita stanovnika i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, ali i poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanog poplavama i bujicama u rizičnim područjima koja su definisana Kantonalnim planom odbrane od poplava. Zbog toga u kontinuitetu povećavamo izdvajanja namjenskih sredstava u budžetu za ovu namjenu, tako da smo u 2021. i 2022. godini izdvojili oko 10 miliona KM, a od toga je 2,3 miliona KM za riječna korita prve kategorije koja čak i nisu naša nadležnost, ali jesu naša moralna obaveza i odgovornost", kazao je ministar privrede Adnan Delić, podsjetivši da je to siguran pokazatelj opredjeljenja i ozbiljnosti Ministarstva privrede da se poplave koje su Kanton Sarajevo zatekle zadnji put u novembru prošle godine više nikad ne ponove.

Od ukupnog iznosa predviđenog za projekte uređenja riječnih korita, svaka od općina dobit će sredstva po osnovu prijavljenih projekata. Tako je Općina Ilidža za četiri projekta koji podrazumijevaju sanaciju regulisanog korita potoka Tilava u MZ Butmir, regulaciju korita vodotoka Tilava u MZ-Donji Kotorac, čišćenje i sanaciju urgentnih tačaka na svim koritima vodotoka na području općine Ilidža na osnovu Elaborata čišćenja i regulaciju rijeke Zujevine od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na cesti Zapadnom prilaza gradu u dužini od 360 metara potpisala sporazum o sufinansiranju u iznosu od 600.000 KM. Ministarstvo privrede će sa 750.000 KM sufinansirati projekte regulacije potoka Lepenica u XV fazi, čišćenje rijeke Miljacke od firme GRAS-do Centra Safet Zajko, čišćenje Miljacke od željezničkog mosta u Telalovom polju nizvodno prema ušću u rijeku Bosnu, te regulaciju dijela Velikog Potoka u Reljevu koji je Općina Novi Grad Sarajevo prenijela iz prethodne godine.

Načelnik Općine Vogošća, Edin Smajić potpisao je sporazum za tri projekta ukupne vrijednosti 550.000 KM, Općina Centar Sarajevo za projekat uređenja potoka Šučica dobila je 500.000 KM, dok je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić potpisao sporazum za tri projekta ukupne vrijednosti 430.000 KM.

Općina Stari Grad Sarajevo potpisala je sporazum za sufinansiranje četiri projekta ukupne vrijednosti 290.000 KM. Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović potpisao je sporazum za dva projekta vrijednosti 458.580 KM.

Iznos od 680.000 KM ove godine pripao je Općini Trnovo, čiji je načelnik Ibro Berilo potpisao sporazum za sufinasiranje projekata uređenja korita rijeka Rakitnice, Crne rijeke i Krsinje, te projekte uređenja suhih (povremenih) potoka Omenik, Kramari i Lukavac i hitne intervencije na bujičnim vodotocima.

Načelnici općina složni su u mišljenju da su Ministarstvo privrede i resorni ministar u pravom trenutku osigurali sredstva za uređenje riječnih korita jer, kako su istakli, ostaje dovoljno vremena da se neophodne procedure završe kako bi realizacija projekata mogla početi već u junu.

"U junu su najniži vodostaji rijeka i pravo vrijeme za izvođenje ovih radova, tako da zaista čestitamo ministru Deliću na ovom blagovremenom odobravanju sredstava. Ovo su značajna sredstva i nama će svakako pomoći jer imamo puno projekata, a malo sredstava i nadamo se da ćemo s ovom dobrom praksom nastaviti i ubuduće", izjavio je načelnik Smajić.

I načelnici Fazlić i Ejubović su istakli da će efikasnost Ministarstva privrede u mnogome olakšati radove i omogućiti da se oni završe do kraja ove godine, dok je Ejubović posebno istakao i pravičnost u podjeli sredstava.

Programom za 2022. godinu obuhvaćena su 24 projekta općina i gradske uprave, a očekuje se da će njihova realizacija biti završena do kraja ove godine.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;