JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "Vodostan"

126 brigade broj 60

Image

Početak javnog vodosnabdijevanja općine Ilijaš započinje izgradnjom prvih objekata vodovodnog Sistema oko  1956 godine. Trenutno se vodovodni centralni sistem zasniva na korištenju rijeke Misoče kao jedinog izvorišta koji je uključen u sistem vodosnabdijevanja. Današnji koncept je zasnovan na novom tirolskom zahvatu izgrađenom 2000. godine putem kojeg se, nakon postupka taloženja/dekantacije muljnog nanosa u pjeskolovu, zahvaćena voda gravitaciono LŽ cijevima DN 400 dužine cca 4,42 km transportuje do pumpne stanice, odakle se dalje pumpa do glavnog tehnološkog objekta.

Nakon dopreme vode pumpnim postrojenjima voda se dalje tehnološki tretira u postrojenjima za koagulaciju/flokulaciju i dezinfekciju u dva zasebna postrojenja sa pripadajućim taložnicama:

  • Filtersko postrojenje sa gravitacionim filterskim poljima kapaciteta 50 l/s i
  • Filtersko postrojenje pod pritiskom, koje čini 6 jednakih modula ukupnog kapaciteta 100 l/s.

Pored gradskog vodovoda JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš upravlja i sa 6 lokalnih vodovoda: Srednje (Izvorište Sokolina), Dragoradi (Izvorišta Tuk, Petnjik, Javor i Korita), D.Čevljanovići (Izvorište Crepala i Ajkunino vrelo), Nišići (Izvorište Junakovac), Crna Rijeka (Izvorišta Jasikovac, Kokočevo vrelo i Zajazine) i novoizgrađeni sistem ''Vrutak'' u MZ Gajevi.

Na području Općine Ilijaš 90% stanovništa je pokriveno uslugom vodosnabdijevanja, dok je 70% stanovnika pokriveno uslugom odvodnje otpadnih voda. Broj priključenih objekata je 8716. Dužina kanalizacione mreže za odvodnju otpadnih voda je preko 100 km, dok je dužina vodovodne mreže preko 250 km. JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš u sistemu ima  28 pumpnih stanica u kojima je instalirano 46 pumpi, 7 izvorišta, 9 rezervoara i 3 filterska postrojenja za obradu pitke vode. Na godišnjem nivou proizvede se približno 2 miliona m3  pitke vode. Broj zaposlenih je 41.

Kontakt informacije


Uprava
+387(0)33 400 024
RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
+387(0)33 400 228
RJ za proizvodnju i distribuciju vode
+387(0)33 400 034
FAX
+387(0)33 400 740
Prijava kvara- 
+387(0)+387(0)61 169 919
+387(0)33 400 228
+387(0)33 400024

Image
Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba