Blog

Lattest News Aroud Business

Previous Next

Tematska sjednica OV Ilijaš: Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je ovog petka sa jednom tačkom dnevnog reda i to Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Alma Omerović, a uz vijećnike prisutni su bili načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić sa saradnicima, direktor KJP "Sarajevo – šume" Samir Omerović, inspektor u Kantonalnoj upravi za inspekcije poslove Salem Alihodžić, te zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Mahir Dević, Segmedina Srna – Bajramović i Bibija Kerla.

Uvodno izlaganje je napravio ministar Delić, kazavši da je glavna intencija ovog Zakona zaštita šume te dodao: "Ovaj Zakon nam služi da bolje definišemo zaštitu najvažnijeg prirodnog resursa kojeg imamo na području KS, a to je šuma. Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo suštinski rješavamo nekoliko stvari. Prije svega, privredu oslobađamo plaćanja opštekorisnih funkcija šuma koju stavljamo u budžet Kantona Sarajevo kao zakonsku obavezu u planiranju budžeta svake godine kroz namjenska sredstva od 0,5 do 2 posto.

Izmjenama i dopunama je predviđeno da uposlenici čuvarske službe koja je do sada bila u nadležnosti Ministarstvu privrede KS, pređu u nadležnost KJP "Sarajevo – šume", te će imati više nadležnosti kada je u pitanju čuvanje šuma, ali i veću odgovornost po pitanju nelegalnih radnji u šumama na području KS.

Konkretne zaključke koje danas dobijemo od Općinskog vijeća Ilijaš detaljno ćemo razmotriti i pokušati ugraditi u Prijedlog Zakona, jer smatramo da je temelj razvoja KS, Federacije i države baziran na razvoju lolaknih zajednica i sigurno ćemo poštovati interese loklanih zajednica na kojima se u suštini i eksploatiše šuma. Vjerujem da ćemo uspjeti naći modalitet da ovaj Zakon u Skupštini KS bude usvojen jednoglasno, uz podršku svih klubova i svih lokalnih zajednica", rekao je ministar Delić.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić se obratio prisutnima rekavši da je današanja tematska sjednica primjer dobre prakse, te da je ovaj Nacrt Zakona izuzetno bitan za jedinice lokalne samouprave i dodao: "Ovo je Zakon koji itekako utiče na jedinice lokalne samouprave i zbog toga očekujem da će opredjeljenja i stavovi koje danas iznesemo predlagač Nacrta Zakona i Skupština KS uvažiti. Ono što želim da popravimo u ovome Zakonu jeste pozicija lokalnih zajednica. Sam Nacrt je dao izvanredna tehnička, pravna i neka druga stručna rješenja koja su bitna u aspektu gospodarenja šumama, međutim pozicija lokalnih zajednica je na stanovit način kroz ove izmjene reducirana i mi želimo to promijeniti. Prije svega kroz nekoliko instituta. Prvi institut je da se zadrži pravo lokalnih zajednica, odnosno Općinskih vijeća, da daje svoja mišljenja na godišnje planove realizacije šumskogospodarske osnove. Drugi institut je možda i najvažniji za nas, a to je pitanje ruralnog razvoja. Želimo da se ruralni razvoj definiše kroz finansijska sredstva koja se obezbjeđuju za čuvanje i razvoj šuma.

Očekujem da će ova rasprava poslužiti predlagaču da kroz određene primjedbe definišu prijedlog koji će zaista biti u punom interesu i KS i lokalnih zajednica.

Želim potencirati ruralni razvoj, koji ne podrazumijeva isključivo izgradnju puteva. Kroz ovaj Nacrt, a na bazi godišnjeg etata koji je za 2022. godinu iskazan, finansijski benefiti za općinu Ilijaš neće preći 200.000 KM. Od šumskog bogatsva koje se nalazi na području općine Ilijaš mislim da je ta cifra premala i zbog toga se trebaju definisati dodatna sredstva koja će značiti ruralni razvoj. Naravno saobraćajna infrastruktura je ključ ruralnog razvoja, ali tu mogu doći i svi drugi projekti", zaključio je načelnik Fazlić.

Vijećnici su na kraju jednoglaso usvojili devet zaključaka koji će biti proslijeđeni predlgaču Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, a oni su:

  1. U članu 1. kojim se mijenja član 3. (Definicija pojmova) stav 1. tačka m) mijenja se i glasi: "Korisnik šuma je Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo (U daljem tekstu: KJP ""Sarajevo šume") i drugo pravno lice koje može osnovati Skupština Kantona Sarajevo, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo (U daljem tekstu: KJU za zaštičena područja), i pravna i fizička lica koja su upisana kao vlasnici šuma."
  2. Da se u svim članovima Zakona o šumama Kantona Sarajevo, gdje god se to spominje, iza riječi „KJP "Sarajevo – šume“ d.o.o Sarajevo dodaju sljedeće riječi „i drugi korisnik kojeg odredi Skupština Kantona Sarajevo“.
  3. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to: U članu 3. kojim se mijenja član 11. (Godišnji planovi realizacije šumsko privredne osnove) stav (3) mijenja se i glasi: "Saglasnost na godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove, koji je korisnik šuma dužan dostaviti za narednu godinu daje Uprava za šumarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Općine na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom u roku od 45 dana od dana prijema plana." Ako općina ne odgovori u roku od 45 dana, smatrat će se pozitivnim.
  4. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to: U članu 26. kojim se mjenja član 61. (Visina namjenskih sredstava), dodaje se stav 2., 3. 4. i 5., kako sijedi: Stav 2. glasi: "Namjenska sredstva iz stava 1. Dodjeljuju se putem javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo privrede KS na službenoj stranici i najmanje jednom dnevnom listu sa područja FBiH." Stav 3. glasi: "Javni poziv mora sadržavati minimum uslova za apliciranje i to: - da aplikant nema poreskih dugovanja; - da je aplikant ispunio obaveze pravdanja sredstava iz prethodne godine korištenja sredstava i - da aplikant nema dugovanja prema radnicima Stav 4. glasi: "Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će u javnom pozivu definisati način pravdanja sredstava iz javnog poziva posebnim Pravilnikom koji donosi Komisija za provođenje javnog poziva, a na prijedlog ministra privrede." Stav 5. "Pravdanje utroška namjenskih sredstava iz ovog Zakona može se u zavisnosti od projekta definisati kao jednokratno za projekte sa jednogodišnjim trajanjem ili sukcesivno pravdanje za projekte sa višegodišnjim trajanjem."
  5. Da se poslije člana 61. (Visina namjenskih sredstava) doda novi član 61b., koji glasi: Namjenska sredstva iz člana 61. ovog Zakona mogu koristiti korisnici šuma u KS, Uprava za šumarstvo, obrazovne ustanove iz oblasti šumarstva i lokalne zajednice. Lokalne zajednice mogu koristiti sredstva od najmanje 10% do 30% od ukupno izdvojenih godišnjih sredstava. Korisnici namjenskih sredstava projektne prijedloge podnose zasebno prema implementaciji za svaku od općina u KS i to na način da se osigura implementacija projekata proporcionalna privrednom prihodu korisnika sredstava sa općine za koju se aplicira.
  6. Da se napravi izmjena u Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo, i to: U članu 27. kojim se mijenja član 62. da se poslije tačke h) doda tačka i), kako slijedi: i) ruralni razvoj
  7. Troškovi obezbjeđivanja uslova za rad, plate, doprinosi na platu i plate čuvara šuma u KJP "Sarajevo – šume" d.o.o. Sarajevo finansirati će se direktnim transferom iz namjenskih sredstava ovog Zakona za prvih pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona. U prvoj godini obezbijediti će se finansiranje u iznosu od 100% ukupnog iznosa, a umanjeno za 20% za svaku narednu godinu primjene ovog Zakona, a zaključno sa petom godinom od dana usvanja ovog Zakona.
  8. Da se u članu 21. stav 13. umjesto "50 m2" upiše "200 m2".
  9. Da se u članu 22. (izmjenjeni član 55.) stav 1. iza riječi "služnosti" doda i "pravo građenja".
Previous Next

Načelnik ugostio i nagradio učenike OŠ "Hašim Spahić"

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić upriličio je prijem za učenike OŠ "Hašim Spahić" koji su osvojili mnogobrojne nagrade na internacionalnom lokalnom takmičenju na engleskom jeziku.

Prijemu su prisustvovali i direktor OŠ "Hašim Spahić" Nihad Salkić, nastavnica engleskog jezika Azemina Habibić, te pomoćnica načelnika u službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac – Jozić.

Takmičenje je održano proteklog mjeseca, a OŠ "Hašim Spahić" predstavljali su Amra Abaz, Berna Šerak, Almina Ganić, Damir Hindija, Nedreta Hasanspahić i Iman Masnopita. Ilijaški učenici su osvojili pet bronzanih, tri srebrene i pet zlatnih medalja, kao i pehar za drugo mjesto u ekipnoj kategoriji.

Na takmičnju je učestvovalo preko 100 djeca od devet do 16 godina. OŠ "Hašim Spahić" predstavljali su učenici podijeljeni u dvije kategorije, mlađa kategorija od devet do 11 godina i starija kategorija od 11 do 14 godina. Takmičenje je u potpunosti bilo na engleskom jeziku i sastojalo iz pet različitih oblasti i to ekonomija i biznis, art dizajn, tehnologija, kultura te društvene nauke, a opšta tema ovogodišnjeg takmičenja je bila inovacija.

Učenici su dobrim rezultatima osigurali plasman na svjetsko takmičenje u Cambridgeu u mjesecu maju ove godine. Za to takmičenje je neophodna kotizacija, pa se Općina Ilijaš pobrinula da nagrade budu u vrijednosti uplate za učešća na takmičenje.

Načelnik je poželio dobrodošlicu gostima i čestitao na ostvarenom uspjehu.

"Inpresionira me vaša smjelost da se takmičite i javno nastupate. Većina populacije se plaši javnog natupa, a vi prezentirate znanje kroz javni nastup i time gradite sebe i pozitivno predstavljate vašu nastavnicu, direktora, školu i općinu. Današnji prijem i nagrade koje smo vam uručili želim da budu satisfakcija za buduće rezultate. Očekujem od vas da nas kvalitetno predstavljate i na narednom takmičenju. Moja pomoćnica i ja pomno pratimo rad svih onih koji se ističu. Općina Ilijaš podržava  obrazovanje, kulturu, umjestnost i sport, te mlade i djecu koji se nalaze u sferi tih interesovanja", rekao je načelnik Fazlić.

Učenica Amra Abaz se zahvalila načelniku na prijemu i podršci koju im je ukazao.

"Željela bih se zahvaliti na prijemu jer nema svako priliku koju smo mi danas dobili. Zahvaljujem se i pomoćnici načelnika, direktoru škole, našoj nastavnici i ostatku škole čija podrška ni u jednom trenutku nije izostala. Takmičenje je bilo izazovno, niti jedan javni natup nije lak, pogotovo na stranom jeziku među mnogo nepoznate djece i na velikoj bini. Podrška naših prijatelja, nastavnika i roditelja nas je gurala naprijed. Najveću zahvalu želim uputiti našim roditeljima, jer su oni prvi primjetili naš talent i prvi nas podržali te izdvojili novac, iako im se to možda i nije uklapalo u kućni budžet. Mi se aktivno spremamo za globalno tačkmičenje u mjesecu maju. Sigurna sam da nećemo iznevjeriti vaše povjerenje i finansijsku podršku koju ste nam pružili. Pored mnogobrojnih iskustava i nagrada koje smo dobili najveća nagrada sa ovog takmičenja je ojačano prijateljstvo i timski duh. Takmičenje se realizovalo u timovima što znači da smo trebali mnogo međusobno komunicirati, te smo se na taj način međusobno zbližili i upoznali", kazala je Abaz.

Nastavnica Azemina Habibić je posebno ponosna na svoje učenike i pruža im podršku za naredno takmičenje.

"Izuzetno sam zadovljna uspjehom na ovom takmičenju. Takmičenje je bilo prilika da djeca pokažu svoje znanje, kreativnost i sposobnost, a sve to utkano kroz engleski jezik. Učenici su dobili satisfakciju za svjetsko, odnosno globalno takmičenje u maju ove godine i već se vrijedno spremaju. I dalje rade timski iako će naredno takmičenje biti individualno. Pozitivno su zaraženi, zajednički se spremaju i pomažu, naravno uz moju pomoć. Nadam se da ćemo u skorijoj budućnosti vidjeti svjetla Londona i otići zapravo tamo gdje zaslužujemo da budemo, a to je na takmičenju uživo na Cambridge", kazala je Habibić.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Sanja Zagorac – Jozić je iskazala zadovoljstvo što u svome radu ima priliku upoznati izuzetne i uspješne mlade ljude i djecu sa područja općine Ilijaš.

"Čestitam vam na trudu i hrabrosti da se prijavite na ovo takmičenje i ostvarite uspješne rezultate. Vi ste svijetao primjer i motiv vašim kolegama i kolegicama da više rade i uče. Zadovoljstvo mi je da se kroz ovaj posao imam priliku družiti sa najuspješnijim mladim ljudima i djecom u Ilijašu. Izuzetno sam ponosna na sve njih i uvijek kažem da Ilijaš ne treba brinuti za svoju budućnost jer ima izvrsnu mladost", kazala je Zagorac – Jozić.

Direktor OŠ "Hašim Spahić" Nihad Salkić također je čestitao ulčenicima i poručio da iskoriste prilike koje nudi globalizacija i pristup internetu.

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam prisustvovao današenjem prijemu učenika kod načelnika i što sam direktor škole koju ovi učenici pohađaju. Učenicima još jednom čestitam na uspjehu i rezultatima, a kolegici Azemini što ih je predvodila. Učenicima želim poručiti da više nije važno gdje živite, jer u današnje vrijeme pristup podacima je omogućen bilo da se nalazite u Ilijašu ili New Yorku. Globalizacija je učinila lako dostupnim pristup internetu, a time i način da dođete do korisnih informacija. Drago mi je što ste svoje vrijeme iskoristili da naučite nešto novo, da učestvujete na takmičenjima i reprezentativno predstavljate sebe, svoje roditelje, našu školu i općinu", rekao je Salkić.

Najava tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Najava tematske sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u petak, 14. januara 2022. godine, sa početkom u 09:00 sati u velikoj sali Općine Ilijaš.

Za Dnevni red planirana je jedna tačka:

1. Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Materijale za tematsku sjednicu možete preuzeti na linku : http://ilijas.ba/index.php/opcina/opcinsko-vijece/materijali-opcinskog-vijeca .

Općina Ilijaš obezbijedila 175.000 KM od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Općina Ilijaš obezbijedila 175.000 KM od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Opština Ilijaš je u toku 2021. godine aplicirala sa tri projekta na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu, a koji je raspisao Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

"Sva tri projekata su ispunila uslove konkursa i odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 175.000 KM i to za projekat povećanja energijske efikasnosti Sportske dvorane Ilijaš u iznosu od 100.000 KM, projekat opremanja reciklažnog dvorišta u općini Ilijaš u iznosu od 50.000 KM i projekat hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja u općini Ilijaš u vrijednosti od 25.000 KM

 Općina Ilijaš će za potpuno realizaciju prva tri projekta, osim odobrenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, osigurati sredstva kroz vlastiti budžet u iznosu od cca 250.000 KM", rekao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. 

Služba za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica pripremila je projektnu aplikaciju za projekat povećanja energijske efikasnosti Sportske dvorane Ilijaš.

 "Općina Ilijaš je putem JU "Kulturno – sportski centar i Radio Ilijaš" izvršila nabavku Glavnog projekta utopljavanja Sportske dvorane Ilijaš, koji je urađen na osnovu preporuka iz detaljnog energijskog audita. Tehničkom specifikacijom predviđeno je izvođenje građevinsko – zanatskih radova i to zamjena fasadne stolarije i termofasada sportske dvorane", kazala je pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanja Zagorac – Jozić.

Služba za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje je pripremila projektnu dokumentaciju za projekat opremanja reciklažnog dvorišta i projekat hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja.

"Projekat opremanja reciklažnog dvorišta podrazumijeva nabavku četiri komunalna kontejnera zatvorenog tipa, jedan komunalni kontejner otvorenog tipa, rolo kontejner za kabasti otpad, rolo kontejner za građevinski otpad.

 Za skladištenje opasnog otpada planirana je nabavka kontejnera za elektronski i električni otpad, kontejnera za akumulatore i baterije, kontejnera za neonske cijevi, spremište za opasne komponente komunalnog otpada, kontejner za baterije i lijekove sa tankovanom.

 Planirana je i nabavka opreme i uređaja za tretman otpada: vertikalna i hidraulična presa, pet perforatora, vaga/platforma, radni sto za sortiranje, komunalni kontejner za miješani komunalni otpad i četiri hajfiša, kao i oprema i uređaji za transport i to viljuškar, dvoja ručna kolica i paletar.

 Ukupna vrijednost ovog projekta je 120.300,80 KM od čega će Općina Ilijaš obezbijediti preostala sredstva u iznosu od 70.300,80 KM. Realizacijom ovog projekta općina Ilijaš bi ujedno dobila zavšeno reciklažno dvorište.

Vrijednost projekta hortikulturnog uređenja parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja je 47.000 KM od čega će Fond za zaštitu okoliša FBiH obezbijediti 25.000 KM, a Općina Ilijaš 22.000 KM.

 Ovim projektom je planirano uspostavljanje novih zelenih površina - drvoreda uz regionalni put na dionici Stari Ilijaš – Visoko, i to na sljedećim dionicama: urbano područje MZ Lješevo uz regionalni put Sarajevo – Visoko (na dionici cca. 400 m) gdje je planirana sadnja cca. 60 sadnica; MZ Podlugovi u ulici Moševačka uz regionalni put Sarajevo – Visoko, gdje je planirana sadnja na zelenim površinama uz regionalni put 25 sadnica; MZ Ilijaš Grad, u ulici Bosanski put od potoka Gnionice do pravoslavne crkve (u dužini od cca. 2000 m) gdje je planirana sadnja ukupno 70 sadnica; MZ Stari Ilijaš na relaciji pravoslavna crkva – JU Osnovna škola “Stari Ilijaš” i prostor oko OŠ “Stari Ilijaš” gdje je planirana sadnja 20 sadnica. U urbanom dijelu Ilijaša planirana je sadnja 40 stabala, rekao je pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno – komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić.

Pored navedenih projekata odobren je i projekat JKP "Vodostan" Ilijaš pod nazivom "Investicioni projekat – primjena smart meteringa i IOT (Internet of things) tehnologije u monitoringu potrošnje vode s ciljem smanjenja gubitka i povećanja efikasnosti vodosnabdijevanja" u iznosu od 40.000 KM.

"Odobreni projekat je prvi ovakvog tipa u BiH i predstavlja prvi korak ka primjeni modernih tehnologija tzv. “Smart City“, a treba da omogući i potpunu kontrolu potrošnje vode. Realizacijom ovog projekta preduzeće ulazi u proces povezivanja korisničkih ili zonskih vodomjera putem internata sa bazom podataka i omogućava kontinuiranu kontrolu i praćenje protoka vode. Očitanje potrošnje sa vodomjera će bit moguće pomoću pametnih uređaja, mobitela, tableta i računara sa svake destinacije koja ima pristup internetu.

 

Ono što se očekuje  implementacijom ovog projekta je brzo dobivanje potrebnih podataka o potrošnji vode i gubicima na mreži te donošenje odluka na temelju podataka u realnom vremenu.

 

Odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša će obezbijediti preduslove za primjenu ove tehnologije, a dalja implementacija u cijelom sistemu će se vršiti sukcesivno u dužem vremenskom periodu i u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća", kazala je direktorica JKP "Vodostan" Belma Zukić.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba