• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 30 Stu 2017 14:10
Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas. Vijećnici su razmatrali dvadeset tačaka dnevnog reda, a sjednicom je predsjedavao Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. 
 
14SjednicaOV 005Budžet Općine Ilijaš u periodu 01.01.-30.09.2017. godine bilježi 11.204.877,00 KM ostvarenih prihoda, što je 75% od planiranih prihoda u Budžetu za 2017. godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 6.815.172,00 KM, što predstavlja 45% od planiranih izdataka u Budžetu za 2017. godinu. Za navedeni period ostvaren je suficit u iznosu od 4.389.705,00 KM. 
Jednoglasno je usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.
Budžet Općine Ilijaš za 2018. godinu planiran je u iznosu od 16.220.000,00 KM. 
 
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš planiran je u iznosu od 16.220.000,00 KM, a struktura prihoda je sljedeća: vlastiti prihodi 9.235,000,00 KM, kapitalni grantovi iz viših nivoa vlasti 5.160.000,00 KM, prenos sredstava iz 2017. godine 1.825,000,000 KM koji proizilazi iz rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo. 
Kada su u pitanju kapitalni grantovi neki od najvažnijih stavki i prioriteta Općine Ilijaš za 2018. godinu su: iz sfere vodosnabdijevanja projekat vodovoda “Vrutak”, rekonstrukcija taložnice za filter postrojenje gradskog vodovoda Karašnice u iznosu od 280.000,00 KM, izgradnja filter postrojenja na izvorištu Sokolina Srednje u iznosu 320.000,00 KM, za izgradnju pumpne stanice na vodovodnom sistemu u Ljubnićima planirano je 50.000,00 KM. Od kanalizacionih sistema Općina će finansirati 14SjednicaOV 016izgradnju kanalizacione mreže u Gornjim Malešićima, a planiran je nastavak projekat proširenja sistema gasifikacije. Što se tiče infrastrukturnih projekata po MZ planirana je sanacija i rekonstrukcija doma u Ljubnićima u iznosu od 75.000,00 KM, nabavka novog ultrazvučnog aparata za RTG kabinet u iznosu od 60.000,00 KM, za nadogradnju Doma zdravlja Ilijaš - III faza planirano je 110.000,00 KM. Kada su u pitanju transferi za školstvo, akcenat će biti na područnim školama: Bioča, Kamenica, Ljubnići, JU Djeca Sarajeva – vrtić Ilijaš i SŠC „Nedžad Ibrišimović“. 
Što se tiče kapitalnih transfera za sport, planirana je sanacija i adaptacija KSC-a sa 200.000,00 KM,a bit će pokrenuta izgradnja Sportskog centra u Ilijašu sa težištem na Gradski stadion za koji će u 2018. godini biti izdvojeno 600.000,00 KM i završit će se sportska ploha u Dragoradima. Na transferu ostali ekonomski poslovi Općina Ilijaš će podržati aktivnosti Policijske uprave za instaliranje video nadzora na glavnim saobraćajnicama, raskrsnicama i pješačkoj stazi. Bit će tretirani značajni projekti iz sfere ekologije, razvijanje sistema o dvolinijskom odvozu smeća, izgradnja reciklažnog dvorišta i sanacija deponije u Lješevu, te nabavka zemljišta”, istakao je u svom izlaganju Općinski načelnik te pozvao sve zainteresovane subjekte da se aktivno uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta .
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu stavlja se na javnu raspravu u kojoj će učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana. Javna rasprava određuje se u trajanju od 15 dana, počev od 01.12.2017. godine do 15.12.2017. godine. Svi zainteresovani subjekti primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi. 
Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o osnivanju stvarne služnosti, radi izgradnje infrastrukture i instalacije agregata na lokaciji čvorišta PR/BS Karašnica d.d BH Telecomu Sarajevo. Ugovorom će biti utvrđena visina nanade za korištenje poslužne nekretnine, koja će se uplaćivati na račun Općine Ilijaš. U prilogu Odluke vijećnicima je priložena i projektna dokumentacija. 
14SjednicaOV 011Usvojene su i Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Junakovac“, „Sokolina“, „Crepala“, „Ajkunino vrelo“, „Jasikovac i „Kokočino vrelo“. Ovim Odlukama utvrđene su granice zone sanitarne zaštite, zaštitne mjere, izvori i način finansiranja zaštitnih mjera za navedena izvorišta, a u cilju zaštite voda sa ovih izvorišta, koja se već koriste za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i određenog broja vikend naselja, zaštite pitkih podzemnih voda u Srednjem, Donjim Čevljanovićima i Donjim Ivančićima,  od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati za zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta. 
 
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta mHE Podlugovi instalisane snage 5 MW, na potezu Kadarići – Podlugovi i mHE Ljubnići instalisane snage do 5 MW na lokalitetu Ljubnići-Lješevo. 
Saglasnost se daje privrednom društvu „SARAJEVO INTERNATIONAL“ d.o.o. Sarajevo,  uz određene uslove i to: nema plavljenja površina izvan vodnog pojasa, nema promjena u kvaliteti vode, nema ugrožavanja socijalno-kulturnih resursa, nema relokacije stanovništva, nema izmjena postojećih saobraćajnica, da je osigurana zaštita flore i faune i da se uz prostor akumulacije uredi komunalna infrastruktura. Saglasnost je uslovljena uplatom jednokratne naknade u iznosu od 200.000,00 KM u korist Budžeta Općine Ilijaš kao garant za ozbiljnost izvršenja obaveza. Ove projekte vijećnicima je prezentirao predstavnik Projektne kuće koja je radila izradu projekata  Edhem Bičakčić.
 
14SjednicaOV 014Vijećnici su podržali Odluku o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Gornji Kadarići“ – Ilijaš. Planom je planirana gradnja 57 individualnih stambenih objekata te paramteri za tri objekta društvene infrastrukture i četiri parkovske površine. Veličina parcela namijenjenih za stanovanje je od 55 m2 do 1.700 m2. Radi se o individualnim stambenim objektima max površine 120 m2 spratnosti S+P+1. 
 
Prijedlog Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ – Ilijaš po skraćenom postupku. Razlog izmjena Plana je stvaranje planskih preduvjeta za nastavak izgradnje I faze radne zone (privreda i mala privreda). Obzirom da Općina kupuje zemljište od vlasnika privatnih parcela potrebno je izmjenom Plana formirati parcele za redovnu upotrebu, a prema planskoj dokumentaciji. 
 
14SjednicaOV 018Vijećnici su podržali i prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilijaš“, po skraćenom postupku. . Općina Ilijaš je pokrenula inicijativu za izradu Izmjena i dopuna ovog Regulacionog plana, a na zahtjev Investitora „INT“ d.o.o. Sarajevo. Odlukom je utvrđeno provođenje Plana, zatim granice izmjene i dopune, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevine, uslovi za uređenje zemljišta, zelenih i slobodnih površina i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati. Kao obrazloženje je navedeno da se kroz izradu izmjena Plana obezbijede uslove za povećanje horizontalnog i vertikalnog gabarita i utvrđivanje parcele za upotrebu objekta. 
Odluka o usvajanju i provođenju Izmjena i dopunaRegulaciono “PDI Bosna“ po skraćenom postupku također je dobila potrebnu većinu. Na zahtjev Investitora „Kondisa“ d.o.o. Sarajevo i „CIPI“ d.o.o. Sarajevo Općina Ilijaš je pokrenula inicijativu za izmjene Plana zbog izmjene oblika, veličine građevinske parcele A6 i gabarita planiranog objekta i izmjeni veličine i oblika parcele A5 kako bi se stvorili planski preduslovi za izgradnju dva proizvodno-poslovno-skladištna objekta. 
Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Banovac“. Inicijativu za izmjenu dijela Regulacionog plana pokrenula je Općina Ilijaš sa obrazloženjem da su se stekli uslovi za izmjenu 14SjednicaOV 021urbanističkog rješenja sa akcentom na lokacije za izgradnju: kolektivnog stanovanja, Gradskog stadiona, podzemne garaže, sportskih terena kao i izmjenu saobraćajnog rješenja u dijelu obuhvata planiranja. 
 
Strategija prema mladima jedan je od najvažnijih strateških dokumenata, kojim lokalna zajednica jasno definiše probleme i potrebe mladih ali i metode i aktivnosti u njihovom rješavanju. Na području općine Ilijaš živi oko 4.500 mladih ljudi, što čini veoma značajan broj od ukupnog dijela stanovištva Općine. Stoga, od izuzetne je važnosti omogućiti mladima sistemsku, organizovanu i stalnu podršku u svim oblastima društvenog života. Izrada strategije prema mladima dio je političkog procesa i predstavlja izraz spremnosti Općine Ilijaš za promicanje promjena u kojima će sudjelovati stručnjaci i naučnici koji mogu doprinijeti razvoju mladih u Općini Ilijaš i omogućiti njihovo uključivanje u društveno-političke tokove kao aktivnih i odgovornih građana zajednice. Nacrt Strategije prema mladim Općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018.-2022. stavlja se na javnu raspravu u periodu od 01.12.2017.-15-12-2017. godine, a sve prijedloge primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u Službu za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica. 
 
14. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš u četvrtak Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 28 Stu 2017 07:06
6.sjednicaOV 003Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš planirana je u četvrtak, 30.11.2017. godine u 10:00 sati u sali Općine Ilijaš. 
 
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 13. sjednice
3. Informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01.-30.09.2017. godine
4. Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2018. godinu 
6. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost općinskom načelniku za sklapanje ugovora o osnivanju stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini u korist titulara prava stvarne služnosti DD BH Telecom Sarajevo 
7. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Junakovac
8. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Sokolina"-Srednje, općina Ilijaš 
9. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Crepala" i "Ajkunino vrelo"
10. Prijedlog Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Jasikovac" i "Kokočino vrelo", MZ Kamenica, općina Ilijaš 
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta na području općine Ilijaš-mHE Podlugovi
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta na području općine Ilijaš-mHE Ljubnići
13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mrkog uglja na području općine Ilijaš
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata za članove        Savjeta mjesnih zajednica na području općine Ilijaš 
15. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Regulacionog plana "Gornji Kadarići"-Ilijaš 
b) provođenju Regulacionog plana "Gornji Kadarići"-Ilijaš 
16. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Luke"-Ilijaš (skraćeni postupak)
b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Luke"-Ilijaš (skraćeni postupak)
17. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Ilijaš" (skraćeni postupak)
b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Ilijaš" (skraćeni postupak)
18. Prijedlog Odluka o:
a) usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "PDI BOSNA" (skraćeni postupak)
b) provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "PDI BOSNA" (skraćeni postupak)
19. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Banovac
20. Prijedlog rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-31-2388/17
21. Nacrt "Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2022.".
 
Općina Ilijaš ove godine izdavojit će 160.000,00 KM za stipendiranje učenika i studenata Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Ponedjeljak, 27 Stu 2017 12:48
Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2017/2018. godini objavljen  je 15. novembra 2017. godine. I ove godine, postoje dvije kategorije učenika i studenata koji mogu aplicirati za dodjelu općinske stipendije, a to su:  izuzetno nadareni učenici i studenti i učenici i studenti u stanju socijalne potrebe. Gost programa Radio Ilijaša  bila je Sanja Zagorac-Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica  Općine Ilijaš, sa kojom smo razgovarali o aktuelnom konkursu za stipendiranje učenika i studenata sa područja sanjanerminaopćine Ilijaš.
O uslovima, prosjeku ocjena, imovinskom cenzusu za konkurisanje u obje kategorije studenti i učenici mogu se informisati putem web stranica Općine Ilijaš i Radio Ilijaša.
 
–Iz godine u godinu Budžet Općine Ilijaš za stipendiranje se povećava,  od 2001. godine, otkad se dodjeljuje ova stipendija, niko nije ostao uskraćen ako je ispunjavao opće eliminatorne uslove. Budžet za stipendije za ovu godinu iznosi 160 000KM. Stipendirat će se 65 naderenih učenika i 102 nadarena studenta, a 22 studenta i 36 učenika u kategoriji socijalne potrebe, kazala je Sanja Zagorac-Jozić.
 
Visina mjesečne stipendije je 50 KM za učenike srednjih škola, 100 KM za studente visokoškolskih ustanova i isplaćuje se za devet mjeseci. Iako je bilo riječi da se visina stipendija poveća, opredjeljenje Općinskog vijeća i Općine Ilijaš da se stipendira veći broj studenata i učenika.  Ugovori o stipendiranju, tradicionalno dodjelit će se na Dan Općine, nakon svečane sjednice općinskog vijeća.
 
Mi smo uveli jednu lijepu praksu, te smatram da sve što je vrijedno i što je budućnost naše Općine te večeri nalazi se u sali Kulturno-sportskog centra Ilijaš. Mi za tu priliku dodijelimo i nagrade za dobitnike i Zlatne i Srebrne značke Univeziteta u Sarajevu, za pobjednike različitih federalnih i kantonalnih takmičenja, za nositelje priznanja najbolji učenik u srednjoj školi koji dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS . Januar je predviđen za potpisivanje ugovora, a dodjela ugovora je krajem mjeseca februara. Isplata stipendija počinje 1. marta 2017. godine, kada se uplaćuju dvije stipendije”, naglašava pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti općine Ilijaš.
 
Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih sportista sa područja općine Ilijaš bit će raspisan u januaru 2018. godine. Ovim se žele podstaći mladi i perspektivni sportisti za još bolji rad i trud u sportskim takmičenjima.
 
Ilijaš može biti ponosan na naše mlade ljude, 2001. godine su dodjeljene prve stipendije, a ti stipendisti su sada doktori nauka i profesionalci u svojim oblastima. Naša djeca postižu izvanredne uspjehe u učenju u prvom, ali i drugom ciklusu studija, tako da sudeći po tome Ilijaš ima svijetlu budućnost,  poručila je na kraju Sanja Zagorac-Jozić, pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti općine Ilijaš.
 
Ona dodaje da već ima oko 300 prijavljenih učenika i studenata na konkurs u obje kategorije, te je svima poželjela puno sreće.  Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra do 16 sati, a sve potrebne informacije možete dobiti na broj teleona 033/580-690.
 
 
 
 
 
Čestitka povodom Dana državnosti BiH Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 24 Stu 2017 15:17
U povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Općinski načelnik g. Akif Fazlić i Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš g. Mahir Dević, uputili su čestitku u kojoj se kaže: 
 
zastava"Obilježavanjem Dana državnosti prisjećamo se 25. novembra 1943. godine kada je  na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu utemeljena državnost Bosne i Hercegovine.
 
Sa željom da svojim radom i zalaganjem zajednički stvorimo uslove za bolju budućnost građana u BiH, svim njenim građanima čestitamo Dan državnosti Bosne i Hercegovine".
 
Povodom Dana državnosti BiH održana svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Petak, 24 Stu 2017 15:15
SvecanaSjednicaOV 008Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine Općinsko vijeće Ilijaš danas je održalo svečanu sjednicu Općinskog vijeća. Zasjedanje je vodio predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, koji je nakon intoniranja državne himne i odavanjem počasti svim poginulim borcima Bosne i Hercegovine, poželio dobrodošlicu vijećnicima, Općinskom načelniku i brojnim zvanicama među kojima su bili prof. dr. Selmo Cikotić i prof. dr. Mirza Smajić, direktori javnih preduzeća s područja Općine Ilijaš, direktori škola, predstavnici boračkih organizacija, nevladinog sektora, članovi savjeta mjesnih zajednica i brojni drugi gosti. 
 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Mahir Dević, u pozdravnom obraćanju podsjetio je da je 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu potvrđena Državnost Bosne i Hercegovine na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, te da je četiri dana kasnije, 29. novembra u Jajcu na Drugom zasjedanju AVNOJA-a Bosna i Hercegovina, voljom njenih političkih predstavnika ušla u sastav Jugoslavije kao jedna od šest federalnih jedinica. Predsjedavajući je naglasio da je značaj ovog datuma posebno potvrđen u borbi protiv SvecanaSjednicaOV 016agresije između 1992. i 1995. godine. 
 
ZAVNOBiH je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama, koje spadaju među najstarije granice u Evropi. Stoga je današnja generacija veliki dužnik naših predaka koji su tokom Drugog svjetskog rata, u herojskoj i pravednoj borbi protiv fašizma, sačuvali integritet srednjovjekovne bosanske države.
 
Prisutnim se obratio Općinski načelnik Akif Fazlić koji  je građanima BiH i građanima Općine Ilijaš čestitao Dan državnosti. "Želim da čestitam i svim institucijama koje su ove godine na području Ilijaša održali programe povodom Dana državnosti i zaista Ilijaš je u ovoj godini dao značajan doprinos u obilježavanju Dana državnosti BiH. Kroz masovnost i angažiranje svih nas potrebno je da izvućemo svi maksimum u onome što znači graditi  državu Bosnu i Hercegovinu. Danas to Bosna i Hercegovina od nas traži, danas obilježavamo njen rođendan, a za njen uspjeh moramo raditi svaki dan. U to ime SvecanaSjednicaOV 017čestitam vam svima Dan državnosti", u svom obraćanju rekao je Općinski načelnik. 
 
O značaju tekovina Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a govorili su prof. dr. Selmo Cikotić i prof. dr. Mirza Smajić. 
 
Profesor Cikotić je podsjetio na odluke zasjedanja ZAVNOBIH-a koje je jedan od najvažnijih događaja u historiji Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio značaj dva osnovna principa - nedjeljivost BiH i ravnopravnost svih njenih građana odnosno naroda, na kojima je oživotvorena državnost BiH, što je predstavljalo i pravni osnov za međunarodno priznanje BiH kao države.
"Prvo zasjedanje AVNOJ-a, drugo zasjedanje AVNOJ-a, ono čega se mi danas prisjećamo jeste obnova i potvrđivanje državnosti Bosne SvecanaSjednicaOV 025i Hercegovine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a koje je održano u Mrkonjiću gradu, 25. novembra kao neposredna priprema za drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a. Tad je bilo različitih opcija i ideja od vrha Komunističke partije Jugoslavije, da Bosna i Hercegovina ne postoji kao Republika, sa mogućnostima da se nikako ne pominje u demokratskoj strukturi Jugoslavije, a kao kompromis se nudilo da to budu pokrajine u sastavu države Srbije, Hrvatske. Međutim i tada su patriote Bosne i Hercegovine iz reda svih njenjih naroda kazali da Bosna i Hercegovina neće biti ni srpska, ni hrvatska ni muslimanska nego i srpska i hrvatska i muslimanska, ali ono što je krucijalno važno u okviru drugog formiranja AVNOJ-a, predsjednik KPJ Josip Broz Tito je kazao da Bosna i Hercegovina mora biti Republika, jednako važna kao i druge Republike sa svim statusnim mogućnostima i kapacitetom koje su imale i druge Republike. Na linijama sukobljavanja određenih ideologija i koncepata koje su se manifestirale u jeku antifašističke borbe ponovio se jedan sličan scenarijo nestajanja i podjele BiH u okviru veliko državnih projekata iz Srbije i Hrvatske i što je BiH bila ponovu u prilici da potvrđuje i dokazuje svoj antifašistički karakter, svoj demokratski SvecanaSjednicaOV 027kapacitet svoju multinacionalnost i multikulturalnost kao temeljne vrijednosti i na određen način i danas Bosna i Hercegovina još uvijek predstavlja jednu vrstu testa za savjest i potencijale globalnih razmjera. Zasjedanje AVNOJ-a Narodnog oslobođenja BiH u modernom nacionalnom i državnom smislu je obnovilo atribute državnosti BiH i mi sa puno ponosa i prava obilježavamo Dan državnosti uvjereni da ćemo umjeti da cijenimo visoku cijenu koju su naši preci platili više od 70 godine, da ćemo umjeti da cijenimo cijenu koju smo mi plaćali prije 25 godine i znat ćemo da cijenimo vrijednost i značaj države kao institucije svih institucija i ne slavimo bez razloga i sa tolikim značajem i Dan državnosti Bosne i Hercegovine", između ostalog rekao je u svom obraćanj prof. Cikotić.
 
SvecanaSjednicaOV 030Uz čestitku za nastupajući Dan državnosti prof. Cikotić je rekao da je 25. novembar najvažniji datum u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine i pozvao prisutne da zajednički uživaju u sreći zajednice, Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš. 
 
Čestitkama povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine pridružio se i prof. dr. Mirza Smajić- redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. "Obzirom da imam priliku raditi sa mladim ljudima zaista s ponosom mogu istaći da vjerujem u Bosnu i Hercegovinu. Živimo u jednom vrlo složenom vremenu, vremenu čija je ustavno-politička struktura vrlo složena, koja zahtjeva da se određene političke odluke donose konsenzusom. Bez mira nema razvoja, a bez razvoja ugrožen je mir. Ovdje ne potenciramo samo na ekonomski razvoj. Danas ono u što svaka država treba da ulaže jesu ljudski resursi i potencijali. Nažalost svjedoci smo da sve više mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, a s druge strane zadovoljstvo je vidjeti da su  mladi ljudi nosioci budućnosi jedine nam države BiH. Povijest je pokazala da su mnoge države građene na snazi i vjerujem da će naši mladi ljudi nastaviti kontinuitet izgradnje Bosne i Hercegovine. U određenim momentima, BiH je kroz historiju bila izložena mnogim opasnostima. Naš značaj u antifašističkoj borbi i naš značaj kroz multikulturalnost pokazuje da pripadamo zajednici zemalja Evropske unije odnosno demokratskih zemalja i ja sam uvjeren da ćemo na tom putu svi zajedno, bez obzira kojem narodu i naciji pripadamo kroz izgradnju države BiH postati članica zemalja Evropske unije i NATO-a". 
 
SvecanaSjednicaOV 035Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Ilijaš svojim prisustvom uveličali su učenici osnovnih škola s područja Općine. 
Povodom Dana državnosti BiH 25. novembra  JU KSC i Radio Ilijaš u saradnji sa Općinom Ilijaš i BZK Preporod Ilijaš organizovali su literarni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja općine Ilijaš od VI do IX razreda o temi “Moja domovina-moj ponos”. Pobjednici literarnog konkursa 1.mjesto Sendin Pašović, učenik VIII razreda OŠ "Hašim Spahić", 2. mjesto Emina Pušina učenica VIII razreda OŠ "Stari Ilijaš", 3. mjesto Ernad Hadžavdija učenik VI razred OŠ "Srednje" i 4. mjesto Ines Jozić učenica VI razreda OŠ "Stari Ilijaš". 
 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Odlukom načelnika Općine Iijaš djelimično se poništava Javni oglas objavljen 08.02.2017, a koji se odnosi na drugu poziciju
a sada Javni oglas glasi:

ODLUKA
o stipendiranju izuzetno nadarenih učenika i studenata u školskoj
2017-2018. godini

 

ODLUKA
o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj
2017-2018. godini

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1003
mod_vvisit_counterJuče1941
mod_vvisit_counterOva sedmica6256
mod_vvisit_counterOvaj mjesec35145