• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Osnovan Zdravstveni savjet za područje općine Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Srijeda, 18 Pro 2019 15:12

 

zdravstveni savjet opcine ilijas 1Konstituirajuća sjednica Zdravstvenog savjeta za područje općine Ilijaš, koji broji devet članova, održana je danas.

Odlukom Općinskog vijeća, koja je donesena na aprilskoj sjednici, definisano je osnivanje Zdravstvenog savjeta na području općine Ilijaš, uređene njegove nadležnosti, broj članova i sastav, te način rada.

Članove Zdravstevnog savjeta čine predstavnci pacijenata, zdravstvene ustanove OJ Dom zdravlja Ilijaš, KJP Veterinarska stanica Sarajevo - Veterinarska ambulanta Ilijaš, predstavnci općinskog organa uprave iz službe koja se bavi zdravstvenom zaštitom, predstavnici mladih iz reda registriranog Udruženja mladih sa područja općine Ilijaš, predstavnici Crvenog križa sa područja općine Ilijaš, penzionera iz reda Udruženja penzionera sa područja općine Ilijaš, te predstavnici ratnih vojnih invalida iz reda registriranog Udruženja RVI sa područja općine Ilijaš.

"Članove Zdravstevnog savjeta imenovao je općinski načelnik na osnovu javnog poziva. Moram reći da nije postojao veliki interes građana da uzmu učešće u radu Zdravstvenog savjeta, te smo na osnovu tri ponovljena javna poziva uspjeli imenovati devet članova. U Odluci je definisano da Zdravstveni savjet broji od devet do 11 članova. Željeli smo da učešće u radu Zdravstvenog savjeta uzmu i predstavnici apotekasrke djelatnosti, privatne prakse sa područja općine Illijaš i Zavoda za zdravstevnu zaštitu žena i materinstva, ali nažalost nismo imali odziv. Danas smo imali konstituirajuću sjednicu i nadamo se da će Zdravstveni savjet u svome radu zaista uspjeti da poboljša uslove pružanja zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš, te da inicira aktivnosti i učestvuje u donošenju zakonskih rješenja. Također, da djeluje u pravcu zaštite prava pacijenata. Nezadovoljni pacijenti će moći pritužbe i žalbe na rad zdravstevnih ustanova dostavljati Zdravstevnom savjetu. Nadam se da ćemo putem javnih poziva koji organizuju viši nivoi vlasti, odnosno Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Minstarstvo zdravastva Federacij BiH uspjeti osigurati i dodatna sredstva za unapređenje zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš", kazala je Sanja Zagorac – Jozić, pomoćnica načelnika u službi koja se bavi zdravstvenom zaštitom.

Zdravstveni savjet predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš, daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području općine Ilijaš, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području općine.

Također prati primjenu propisa na području općine Ilijaš koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative, daje preporuke za organizaciju kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih radnika s konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim ustanovama.

Zdravstevni savjet prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine Ilijaš, predlaže preduzimanje mjera za zaštitu i unaprijeđenje prava pacijenata na području općine Ilijaš, bez odlaganja obaviještava Zdravstveni savjet u Kantonalnom Ministarstvu zdravstva o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti živote ili zdravlje pacijenata, obavještava javnost o povredama prava pacijenata.

Savjet podnosi Općinskom vijeću godišnji izvještaj o radu, te donosi Poslovnik o svome radu kojim se pobliže uređuje organizacija i način rada. Mandat Zdravstvenog savjeta traje četiri godine.

 
Javni poziv učenicima SŠC "Nedžad Ibrišimović" za učešće u projektu “Youth in the Rocky Balkans” Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Srijeda, 18 Pro 2019 14:30

156458415845148541541541Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” u saradnji sa Omladinskom organizacijom “Iskoristi dan - Carpe Diem”, realizovati će projekat “Youth in the Rocky Balkans” podržan od strane RYCO1, u cilju promocije interkulturalnog dijaloga, regionalne saradnje i pomirenja mladih kroz programe omladinskih razmjena.

Opći cilj poziva je izbor 10 učenika radi što kvalitetnije realizacije aktivnosti koje projekat obuhvata.

KRITERIJI ZA PRIJAVU:
Poziv za učešće je namijenjen isključivo učenicima SC “Nedžad Ibrišimović”.

Ko se može prijaviti na poziv?

Prijaviti se mogu svi oni koji imaju:
- Visok nivo motivacije za učešće u projektu i učenje

- Razvijene komunikacijske vještine

- Zainteresovanost za oblast ljudskih prava i sloboda

- Zainteresovanost za međureligijski i interkulturalni dijalog

NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani učenici se mogu prijaviti popunjavanjem online obrasca : 
https://docs.google.com/forms/d/1ns2Lz8wtcD7DR1OSNVQYrIgkjF9FFt4bdP35kwJJLzo/edit  

ROK PRIJAVE:
Poziv ostaje otvoren osam dana od dana objave.

NAPOMENA:
Učesnici/e će se birati na osnovu navedenih kriterija nakon obavljenog intervjua, uzimajući u obzir rodnu jednakost i socijalni balans.

DATUM INTERVJUA: 27. decembar 2019. godine (ponedeljak), u 15:00 sati.
MJESTO ODRŽAVANJA: Prostorije SC “Nedžad Ibrišimović”

Eventualna pitanja mogu se postaviti na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 
Održana Javna rasprava na Nacrt RP "Apartmansko naselje Mrakovo 1" Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Utorak, 17 Pro 2019 12:08

 

javna rasprava apartmasnko naselje mrakovo 1Nakon što je Općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1" i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Mrakovo 1", u velikoj sali Općine Ilijaš je održana Javna rasprava.

Predstavnici Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, koji su i nosioci izrade Regulacionog plana, izložili su plan prisutnima.

Prisutni su još bili i predstavnici Savjeta mjesne zajednice Mrakovo, vijećnica u OV Ilijaš, predstavnik firme "Aldana" koja je investitor projekta Apartmaskog naselja Mrakovo 1 i finansijer izrade plana, te predstavnici općinske Službe za prostorono uređenje i zaštitu okoliša.

Predsjednik MZ Mrakovo Mehmed Smajlović se uključio u raspravu i kazao kako nema primjedbi na Regulacioni plan, ali da insistira da se prilikom planiranja prostora i prilikom izgradnje "Apartmanskog naselja Mrakovo 1" povede računa kako se ne bi narušila izgrađena infrastruktura, odnosno da je potrebnio istu poboljašti.

Smajlović je predložio sanaciju putne infrastrukture, te naglasio da je MZ Mrakovo kandidoavala ovaj projekat u Nacrt Budžeta Općine za narednu godinu. Naglasio je kako bi se svi pomenuti projekti trebali realizovati u saradnji sa predstavnicima loklane zajednice.

Sve dostavljenje primjedbe u postupku javnog uvida i javne rasprave Općina Ilijaš će dostaviti Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo na razmatranje i daljnje postuopanje, a radi izrade prijedloga Regulacionog plana.

 
Proglašena epizoda „Pripravnost“ u Kantonu Sarajevo Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Ponedjeljak, 16 Pro 2019 07:01

SA- 00 00 06 21 Still008Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo zabilježen je značajan rast prosječnih dnevnih koncentracija čestičnih tvari u zraku - PM10, predviđenih za epizodu „Pripravnost“ (50 µg/m3), i to na stanicama: Vijećnica 67, Otoka 64 i Ilijaš 99 µg/m3.

Prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda, očekuje se stabilno vrijeme, bez padavina, slabim vjetrom i sa mogućnošću temperaturne inverzije te u skladu s time i daljnje pogoršanje kvaliteta zraka.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera, proglašava epizodu ¨Pripravnost¨u svim zonama na području Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan, uz kontinuiran nastavak praćenja stanja kvaliteta zraka.

Mjere koje treba provoditi u okviru epizode „Pripravnost“ su: u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža - ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a, u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom, pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima, smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti, maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš, pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.

Upućuje se i apel stanovništvu da smanji korištenje motornih vozila.

Iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju stanovništvu Kantona da smanji kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada je koncentracija zagađujućih materija u zraku najveća. Apeluju i  na rizične  grupe stanovništva, kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starijoj populaciji, maloj djeci i trudnicama, da reduciraju duže ili naporne aktivnosti na otvorenom, koliko im to mogućnosti dozvoljavaju.

Nepovoljna situacija kada je u pitanju kvalitet zraka se očekuje i u narednim danima što može dovesti do pogoršanja postojećih zdravstvenih tegoba te apeluje na stanovništvo da svoje aktivnosti na otvorenom prostoru planiraju u skladu sa stanjem kvaliteta zraka u mjeri koliko je to provodivo.

 
Potpisan Ugovor za izvođenje radova u prostoru namjenjenom za produženi boravak u OŠ "Hašim Spahić" Ispis Email
Autor Nermina Lemezan   
Petak, 13 Pro 2019 18:36

79725212 777968812700584 6050457628310503424 nProstor stare sale za tjelesni odgoj u Osnovnoj školi “Hašim Spahić” bit će prenamijenjen za potrebe produženog boravka, nakon što se uradi rekonstrukcija ovog prostora.

Ovim povodom, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor za izvođenje radova na izmjeni namjene stare fiskulturne dvorane u prostorije produženog boravka.  

Ukupna vrijednost projekta je 199.000 KM, od čega je Ministarstvo osiguralo 150.000 KM, dok će Općina Ilijaš izdvojiti 49.000.00 KM za realizaciju projekta.

Potpisivanju Ugovora prisustvovao je načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, Tarik Smajić predstavnik izvođača radova firma „Vizija“ iz Visokog, Nihad Salkić direktor OŠ „Hašim Spahić“, Sanja Zagorac - Jozić pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti Općine Ilijaš i Alma Omerović predsjedavajuća OV Ilijaš.

Načelnik Fazlić je istakao da će zahvaljujući resornom ministarstvu mališani koji pohađaju OŠ „Hašim Spahić“ imati produženi boravak.

„Jedan od naših glavnih prioriteta jeste stalno investiranje u obrazovanje. Intenzivno, dugi niz godina ulažemo u bolje uslove za naše učenike i nastavnike koji rade u sferi obrazovanja. U posljednje dvije godine u ovu školu je investirano oko 700.000,00 KM. Kada je u pitanju energetska efikasnost tu smo napravili novu fiskulturnu salu i ostao je prostor stare sale kojoj želimo dati novu namjenu i rješiti važno pitanje koje smo izdefinisali. Urađena je projektna dokumentacija, izdali smo dozvole i uspjeli sa Ministarstvom obrazovanja KS izvršiti prenamjenu sredstava za ovu vrstu potrebe. Kanton je za ovaj projekat obezbijedio 150.000,00 KM, a razliku koja se pokazala po provođenju tenderske procedure od 49.000,00 KM obezbijedit će Općina Ilijaš kroz svoj budžet. I time je zatvorena finansijska konstrukcija projekta. Očekujemo da će izvođač izvršiti radove u predviđenom roku kako bismo došli u fazu opremanja tog prostora. Po projektu, opremanje prostora je oko 70.000,00 KM i time će djeca vrlo brzo koristiti prostor,“ kazao je načelnik Fazlić.

Obzirom da se radi u zatvorenom prostoru, izvođač radova će moći raditi i u zimskom periodu. Tarik Smajić predstavnik izvođača radova firme „Vizija“ iz Visokog istakao je da je prednost izvođenje radova što se radi o već postojećem objektu.

„Firma „Vizija“ Visoko se obavezala da će ovaj Ugovor realizovati u 120 radnih dana od uvođenja izvođača u posao. Uslovi za radove su jako povoljni jer se radi o već postojećem objektu gdje se vrši prenamjena objekta. Zaista vjerujemo i trudit ćemo se da ispoštujemo definisane rokove za izvođenje radova“, kazao je Smajić. 

Nihad Salkić direktor OŠ „Hašim Spahić“ zahvalio se Općinkom načelniku i resornoj ministrici jer su prepoznali značaj ovog projekta.

„Želim se zahvaliti Općini Ilijaš na čelu sa općinskim načelnikom Akifom Fazlićem, Ministarstvu za obrazovanje, mlade i nauku KS i ministrici Bogunić što su prepoznali značaj jednog ovakvog projekta. Produženi boravak će omogućiti našim učenicima cjelodnevni boravak te prehranu učenika, kao nastavne i vannastavne aktivnosti. Vlada veliko interesovanje roditelja da se uradi ovaj značajan projekat. Očekujem da ćemo početkom naredne godine moći koristiti produženi boravak“, kazao je Salkić.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Ljubnići - QTR-BS" Ilijaš
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas457
mod_vvisit_counterJuče2433
mod_vvisit_counterOva sedmica5289
mod_vvisit_counterOvaj mjesec52859