• ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba
 • ilijas.ba

oficijelna internet prezentacija općine Ilijaš
Potpisani sporazumi za nastavak ulaganja u industrijske zone i uređenje korita rijeke Misoče Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Utorak, 24 Tra 2018 13:22

received 10215925795363525U kabinetu općinskog načelnika upriličeno je potpisivanje dva sporazuma između Općine Ilijaš i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo kojima je omogućeno dalje ulaganje u razvoj ilijaških industrijskih zona, kao i uređenje korita rijeke Misoče.

Riječ je o Sporazumu o sufinansiranju projekata za infrastrukturno uređenje industrijskih zona u iznosu od 400.000 KM i to za izgradnju saobraćajne infrastrukture u industrijskim zonama Luke i Željezara u iznosu od 140.000 KM, potom asfaltiranje saobraćajnice u krugu industrijske zone Željezara u iznosu od 40.000 KM, rekonstrukcija saobraćajnice na lokaciji podvožnjaka u Starom Ilijašu u iznosu 100.000 KM i nastavak izgradnje saobraćajne mreže unutar industrijske zone Luke u iznosu od 120.000 KM.

Drugim Sporazumom se sufinansira projekat regulacije riječnih korita na području općine Ilijaš i to projekat regulacije rijeke Misoče u naselju Mlini u vrijednosti 133.206,45 KM i projekat regulacije rijeke Misoče u naselju Donja Misoča u iznosu od 152.000 KM.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić, ministar privrede KS Muharem Šabić sa saradnicima, te pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović.

Ministar Šabić kazao je da je jedini način napretka ulaganje u realni sektor i stvaranje pogodnosti za investitore.

"U svim općinama Kantona Sarajevo svi ekonomski parametri napreduju, broj kompanija i radnih mjesta u stalnom je porastu. Nastavljamo politiku iz prethodnih godina, ovisno o zahtjevima općina, broju zaposlenih, a najviše se ulaganja odnose na uređenje infrastrukture industrijskih zona, sve u cilju privlačenja received 10215925780963165investitora. Sa Svjetskom bankom smo dosta radili na projektima olakšavanja procedura, sve s ciljem da se kompanije šire, otvaraju nova radna mjesta, privuku investitori, smanje se nameti a kako bi mladi ljudi lakše došli do posla", kazao je Šabić.

Investicije u oblasti industrijske proizvodnje su osnova za snažniji ekonomski razvoj i otvaranje većeg broja novih radnih mjesta, tako da se kao strateški cilj razvoja lokalne privrede nameće potreba aktivne uloge lokalne zajednice u privlačenju domaćih i inostranih investicija. Stoga je potpisivanje ovih sporazuma nastavak politike usmjerene ka ekonomskom razvoju

"Ovi sporazumi znače nastavak ulaganja u industrijske zone, kao i uređenje vodotoka kako bi se zaštitila naselja i poljoprivredna zemljišta. Sporazumom za uređenje infrastrukture industrijskih zona za koju su definisana sredstva od 400 hiljada KM koje izdvaja kantonalno Ministarstvo privrede i Općina Ilijaš 220 hiljada. Projekti su vezani za ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, u pristupne puteve u Industrijsku zonu Željezara i Industrijsku zonu Luka, kao i rekonstrukciju puteva u ovim zonama. Za narednih mjesec dana pripremamo četiri nove lokacije u industrijskim zonama, tako da očekujemo ovog ljeta četiri nova investitora", rekao je Fazlić.

Nakon potpisivanja sporazuma, delagacija Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš posjetila je Misoču.

received 10215925776643057Prethodne dvije godine realizirali su se projekti regulacije korita rijeke Misoče, izgradnje kaskada, silazne rampe, te riblje staze. U 2017. godini uređeno je 150 metara korita, a vrijednost te investicije je 135.000 KM. Ove godine uređeno je 200 metara, u vrijednosti 240.000 KM. Preostalo je uređenje još 100 metara i time će se okončati projekat uređenje vodotoka Misoče. Radove je finansiralo Ministarstvo privrede, a Općina Ilijaš je izradila projektnu i građevinsku dokumentaciju Izvođač radova je firma Bosman.

Planiraju se projekti i na ostalim vodotocima na području općine Ilijaš. U prvom redu tu je vodotok rijeke Bosne. Zajedno sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Općina Ilijaš definirala je nekoliko projekata i planirana je njihova realizacija.

 
Najava 19. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Utorak, 24 Tra 2018 11:56

18 sjednica ov1U četvrtak, 26 aprila 2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, održat će se 19. (devetnaesta) sjednica Općinskog vijeća Ilijaš.

Dnevnim redom planirane su sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 18. sjednice
3. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – krečnjaka na lokalitetu "Šabanci" općine Ilijaš
5. Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.325/2 K.O. Ilijaš Grad)
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br.1047/5, k.č.br.1047/4, k.č.br.1048/3 i k.č.br.1048/10)
7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za Općinu Ilijaš za 2017. godinu
8. Prijedlog Zaključka kojim se usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš" za 2017. godinu
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU "Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš" Ilijaš za 2018. godinu
10. Izvještaj o radu i poslovanju JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš za period 01.01.-31.12.2017. godine
11. Informacija u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš za period 01.01.-31.12.2017.godine.

 
Asfaltiranje puta u naselju Mrakovu Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 23 Tra 2018 15:52

mrakovo 2U naselju Mrakovo završeno je asfaltiranje puta u dužini 580 metara. Projekat je finansirala Općina Ilijaš u iznosu 41.305,14 KM uz sufinansiranje građana sa 13.500 KM.

Načelnik Akif Fazlić i pomoćnik načelnika u Službi za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje Aziz Fazlić posjetili su lokalitet novoizgrađenog asfaltiranog puta. Projekat asfaltiranja planiran je ugovorom iz 2017. godine, ali nije realizovan u protekloj godini zbog početka zimske sezone.

Zadovoljni su i stanovnici naselja kroz koji prolazi novi asfaltni put.

„Naše naselje danas je asfaltirano, to je neprocjenjivo dobro za stanovnike ove ulice. Napokon smo spojeni sa gradskim dijelom. Nismo više predgrađe i osjećam da pripadamo gradu. Novi put će olakšati svakodnevne aktivnosti svim stanovnicima, školarcima kretanje do škole, starijim osobama svakodnevne odlaske doktoru i većini mrakovostanovnika vožnju automobilima do domova. Želim se zahvaliti općinskom načelniku i svima koji su omogućili realizaciju ovog projekta“, rekao je Azmir Šabanović, stanovnik naselja Mrakovo.

Za realizaciju ovog projekat angažovana je građevinska firma Haliliović d.o.o., dok je za nadzor zadužena firma Pronasa d.o.o. Sarajevo.

U protekloj sedmici završena je rekonstrukcija puta na Karašnici u dužini 300 metara i asfaltiranje ulice Bosanski put, kod baraka u dužini 530 metara.

 
Sastanak načelnika i direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 23 Tra 2018 14:58

fotografija1Općinski načelnik Akif Fazlić danas je ugostio direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željka Obradovića i njegove najbliže saradnike. Sastanku je prisustvovala i šefica odsjeka za geodetske poslove i katastar Općine Ilijaš Nizama Mališević.

Na sastanku je iskorištena prilika da se naknadno uruči zahvalnica direktoru Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koju je općinski načelnik u povodu Dana Općine odlučilo dodijeliti za podršku u razvoju katastra i zemljišno knjižne administracije u Općini Ilijaš.

Direktor Obradović zahvalio se općinskom načelniku i iskoristio priliku da naglasi kako Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi nekoliko projekata, a jedan od najbitnijih je usuglašavanje zemljišne knjige i katastra. Ovim projektom obuhvaćeno je 55 općina, a jedna od njih je i Općina Ilijaš.

„Drugi projekat je realizacija predratnog projekta proces izlaganja nekretnina, a sve u cilju dobivanja i rada na kvalitetnim podacima o nekretninama u FBiH. Bitno je naglasiti da realizacija ovih projekata zavisi od pristupa općina i općinskih načelnika, izrađenih kapaciteta na općinskim raznima, odnosno u katastrima općina. Općina Ilijaš prednjači u implementaciji oba projekta i nadam se da će uskoro biti jedna od boljih u Federaciji po pitanju ukupnog stanja u sektoru zemljišne administracije. Implementacijom ovih projekta građani će imati kvalitetne podatke o svojim nekretninama.

Neusuglašenost podataka o nekretninama veliki je problem u cijeloj državi, posebno tamo gdje postoji dualan sistem evidencije nekretnina, gdje postoji zemljišna knjiga koja se bavi registracijom prava i katastar koji se bavi registracijom podataka o nekretninama. Postoje slučajevi da je jedno stanje u gruntovnicama, drugo stanje u katastru, a treće stanje na terenu. Pomenutim projektima želimo popraviti postojeće stanje. U cijelosti ćemo harmonizirati podatke o nekretninama, tako da građani nemaju problema u pribavljanju dokumenata“, rekao je Obradović.

Općina Ilijaš u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove trenutno implementira nekoliko projekata: projekat registracije nekretnina, projekat uspostave adresnog registra, uspostava digitalnog arhiva, implementacija zajedničkih servisa e-usluga, te nabavka geodetskog instrumentarija.

fotografija2Kroz projekat registracije nekretnina obuhvaćeno je 10 katastarskih općina od kojih se za osam izvršio prijenos podataka katastra u zemljišnu knjigu, gdje je Općinski sud Sarajevo vršio uspostavu zemljišne knjige po novom premjeru. Dok je za dvije katastarske općine izvršeno preuzimanje baze podataka katastra nekretnina iz postupka izlaganja nekretnina 1990- tih godina. Kroz navedeni projekat stvoreno je digitalno okruženje u smislu katastarskih podloga za kompletan teritorij općine Ilijaš, što je preduslov za buduće poslove izlaganja podataka na javni uvid.

Kroz adresni registar provedene su aktivnosti na donošenju plana podjele naselja na ulice i trgove, te je usvojena Odluka o nazivima poslovnih zona, ulica i trgova u okviru zakonom određenih naselja na području Općine Ilijaš, gdje je Federalna uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove izvršila besplatnu instalaciju softvera za evidenciju i održavanje adresnog registra.

Uspostava digitalnog arhiva za podatke katastra Općine Ilijaš započela je 2014. godine, skenirani su svi predmeti iz zbirke isprava. Sve to je sastavni dio sistemskog rješenja i jedinstvenog softvera koji je također izradila Federalna geodetska uprava i isti će ustupiti Općini Ilijaš.

Općina Ilijaš je jedna od tri općine na području FBiH koja je obuhvaćena pilot projektom implementacije zajedničkih servisa e-usluga gdje će se, po stvaranju zakonskih pretpostavki, a to je elektronski potpis, izvodi iz katastra moći poručiti i preuzeti elektronskim putem.

Kroz projekte sufinansiranja u periodu 2014.- 2018. godina Općina Ilijaš je izvršila nabavku tri savremena geodetska instrumenta – dva GPS-a i jednu totalnu stanicu, čijom će primjenom u redovnom obavljanju poslova održavanja i premjera katastra korisnicima biti pružena bolja usluga.

Posebnu podršku Općina Ilijaš očekuje od Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kroz poslove izlaganja podataka na javni uvid i utvrđivanje prava na nekretnine, a direktor Obradović, kao i njegovi saradnici izrazili spremnost za saradnju. 

 
OŠ “Podlugovi” obilježila veliki jubilej – 20 godina rada Ispis Email
Autor Nermina Avdukic   
Ponedjeljak, 23 Tra 2018 14:48

os podlugovi dan skoleBogatim kulturno-zabavnim programom, učenici i nastavnici OŠ „Podlugovi“, uz prisustvo mnogobrojnih gostiju, proslavili su veliki jubilej 20 godina rada – Dan škole. U okviru bogatog programa, video prezentacijom predstavljeni su mnogobrojni uspjesi učenika na raznim takmičenjima. Na samom početku programa, prisutnima se obratio direktor OŠ „Podlugovi“ Admir Abadžija, čestitajući svim uposelnicima i učenicima Dan škole.

„Danas obilježavamo 20. godišnjicu samostalnog obrazovno-odgojnog rada naše škole. Upriličili smo prigodan program. Također, organozovali smo i sportska takmičenja. Uručili smo i zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su pomogli u cjelokupnoj realizaciji odgojno-obrazovnog procesa. Trenutno našu škola pohađa 501 učenik. Imamo 23 odjeljenja, odnosno 18 odjeljenja u centralnoj školi u Podlugovima, i u dvije područne škole Ljubnići i Lješevo po tri odnosna os podlugovi dan skole1dva odjeljenja. U područnim školama nastava je organizovana kombinovano dok je u centralnoj školi nastava organizovana tako da su učenici jedne sedmice prva smjena a sljedeće sedmice druga. Što se tiče vannastavnih aktivnosti, njih ćemo predstaviti danas putem prezentacije. Imali smo mnogo uspjeha. Posebno bih izdvojio 1. mjesto ekipno na Atletskom kupu KS. Treće mjesto ekipno osvojilo smo na takmičenju iz NUS-a. Koristim priliku da svim uposlenicima i učenicima čestitam Dan škole i zahvaljujem se gosima što su došli da podijelimo našu radost“, kazao je direktor Abadžija.

Jedna od zahvalnica uručena je i kolektivu 7. Policijske uprave Ilijaš koju je preuzeo komandir Amir Halilović. U obraćanju prisutnima, zahvalio se u ime PU Ilijaš i u svoje lično ime na zahvalnici koja im je uručena od strane menadžmenta OŠ „Podlugovi“. Komandir Halilović istakao je aktivnosti koje službenici PU Ilijaš realiziraju a u cilju što bezbjednijeg dolaska i odlaska djece iz škole, kao i ostvarivanje dobre saradnje između policijskih službenika i učenika.

Izvor: radioilijas.ba

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 


Preliminarne rang liste

potencijalnih korisnika FBiH za Kanton Sarajevo za općinu Ilijaš, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.


Preliminarna rang lista - totalno uništen stambeni objekat


Preliminarna rang lista - djelimično oštećeni stambeni objekt


Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2018.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2018
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas672
mod_vvisit_counterJuče981
mod_vvisit_counterOva sedmica5828
mod_vvisit_counterOvaj mjesec33267