Obrazovanje

   Pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih ljudskih prava. Obrazovanje predstavlja jedno od ključnih faktora za ostvarivanje drugih prava i pokretačka je snaga u osnaživanju djece i odraslih da sami oblikuju svoju budućnost, izađu iz siromaštva i uzmu puno učešće u životu svoje zajednice. U tom smislu, pravo na obrazovanje je usko vezano sa pravom na rad. Svaki pojedinac ima pravo na obrazovanje i vlasti na svim nivoima, uključujući općinu, dužne su osigurati ostvarivanje ovog prava.

   Osnovno obrazovanje je obavezno i mora biti besplatno i dostupno svima. Ostale forme obrazovanja (srednje obrazovanje, tehničko i stručno usavršavanje, više obrazovanje) trebaju biti jednako dostupni svima i vlasti moraju poduzeti korake da osiguraju da su i ove forme obrazovanja besplatne. Pravo na obrazovanje također obuhvata temeljno obrazovanje za odrasle osobe koje nisu primile ili prošle kroz puno osnovno obrazovanje. Da bi se osiguralo potpuno uživanje prava na obrazovanje vlasti moraju osigurati dostupnost i pristupačnost obrazovnim institucijama, kao i prihvatljivost i prilagodljivost obrazovnog sistema. U tom smislu, vlasti su dužne osigurati da su obrazovne institucije i programi dostupni u dovoljnoj mjeri, te da su ispunjeni tehnički i kadrovski uslovi. Nadalje, obrazovanje mora biti fizički i ekonomski pristupačno za sve, bez diskriminacije. Forma i suština obrazovanja, uključujući nastavni program i metode, moraju biti kvalitetni i prihvatljivi (relevantni, kulturno pogodni) i učenicima i roditeljima.

   Na području općine Ilijaš od javnih obrazovnih ustanova nalaze se Predškolska ustanova „Djeca Sarajeva – Vrtić Ilijaš“, OŠ „Hašim Spahić“ sa tri područne škole (Misoča, Malešići i Bioča), OŠ „Podlugovi“ sa dvije područne škole (Ljubnići i Lješevo), OŠ „Srednje“ sa tri područne škole (Dragoradi, Kamenica i Gajevi), zatim područno odjeljenje Muzičke i baletne škole Novo Sarajevo i Mješovita srednja škola Ilijaš. Od privatnih obrazovnih ustanova u Ilijašu se nalaze predškolska ustanova-vrtić „Behar“, OŠ „Đulistan“ i Srednja škola „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“.

   Prema kantonalnom Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju, i Zakonu o srednjem obrazovanju, osnivač škola je Kanton Sarajevo, koji osigurava sredstva potrebna za osnivanje i rad osnovnih i srednjih škola, u skladu s pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje i odgoj, srednje obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila. Nadležnosti Općine u oblasti obrazovanja su ograničene, tako da lokalne vlasti imaju jako malo uticaja na razvoj na ovom polju.

   Kako bi se osiguralo poštivanje prava na fizički pristup obrazovanju, Općina od Kantona dobija namjenska sredstva za participaciju u prijevozu učenika osnovnih škola koji stanuju u naseljima udaljenim više od 2 kilometra od škole. Fizički pristup djeci s posebnim potrebama omogućen je samo u privatnoj osnovnoj školi „Đulistan“. Osnovne škole u Ilijašu pohađa 20 djece s posebnim potrebama. Kada su u pitanju djeca s posebnim potrebama, prema zakonskoj regulativi u školama se sprovodi inkluzivna nastava, a dio nastavnog kadra je osposobljen za rad s ovom djecom.

   Obzirom na tešku ekonomsku situaciju i veliki broj nezaposlenih, neki roditelji nisu u mogućnosti osigurati sredstva koja bi omogućila njihovoj djeci redovno pohađanje nastave, tako da Općina poduzima određene korake za osiguravanje jednakog pristupa obrazovanju za svu djecu u skladu s međunarodnim standardima o ljudskim pravima, a i domaćim zakonima. Škole također same organiziraju priredbe na kojima prikupljaju novac za pomenute kategorije. Kada je riječ o otežanoj ekonomskoj pristupačnosti školovanju na području općine Ilijaš, treba naglasiti da u potpuno devastiranim barakama, u pet nedomicilnih romskih porodica živi 27 dječaka i djevojčica, od kojih nijedno ne ide u školu, jer njihovi roditelji tvrde da nemaju adekvatne uslove da ih školuju. Vlasti su dužne poduzeti korake za osiguravanje jednakog pristupa obrazovanju za svu djecu, u skladu sa međunarodnim standardima o ljudskim pravima i domaćim zakonima.

  Kvalifikacijska sprema nastavnog osoblja u obrazovnim ustanovama u općini Ilijaš je zadovoljavajuća. U osnovnim školama je trenutno zaposleno 146 prosvjetnih radnika, od kojih pet nema zakonski propisane kvalifikacije, dok u srednjoškolskom obrazovanju od 75 prosvjetnih radnika u dvije škole, samo jedan nastavnik ne posjeduje potrebne kvalifikacije, i to u „Mješovitoj srednjoj školi Ilijaš“.

   Jedan od najvećih problema osnovnog obrazovanja u Ilijašu je nedostatak prostora. Kako bi se stvorili adekvatni uslovi za obrazovanje učenika sa područja urbanog dijela Ilijaša, odnosno njegovog jezgra, planirana je izgradnja osnovne škole u Starom Ilijašu. S tim ciljem, Općina je obezbijedila zemljište, riješila imovinsko-pravne odnose, uradila izvedbenu projektnu dokumentaciju i pribavila potrebne saglasnosti.

   U svim školama aktivno djeluju Vijeća učenika, kao i Vijeća roditelja koja promoviraju interese škole u zajednici na čijem području se nalazi škola, predstavljaju stavove roditelja školskom odboru i podstiču angažman roditelja i učenika. Škole imaju organizirane vannastavne aktivnosti, tako da učenici učestvuju u raznim takmičenjima, općinskim i drugim manifestacijama. Nastava u svim školama odvija se po bosanskom nastavnom planu i programu. Postoji mogućnost izbora nastavnog programa za nacionalnu grupu predmeta, ali zbog malog broja učenika koji nisu Bošnjaci do sada nije bilo takvih zahtjeva. Kada je u pitnju vjeronauka, u toku je proces uvođenja satova katoličke vjerske naobrazbe za grupu učenika u OŠ „Hašim Spahić“.

   Općenito, stanje sektora obrazovanja na području općine Ilijaš je relativno dobro, naročito ukoliko se poredi sa ostalim dijelovima BiH. Ovakvo stanje je rezultat napora i aktivnosti na kantonalnom nivou, ali i inicijativa pokrenutih na lokalnom nivou, prvenstveno od strane Općine i školskih uprava. Ipak, iz gore navedenog proizilazi da određeni aspekti prava na obrazovanje zahtijevaju dodatnu pažnju kako bi se osiguralo potpuno ostvarivanje ovog prava. U tom smislu, jedan od najvećih problema u sektoru obrazovanja u općini Ilijaš je nedostatak prostora zbog čega određena odjeljenja imaju previsok broj učenika, što negativno utiče na kvalitetu obrazovanja. Ekonomski pristup obrazovanju je drugi aspekt koji zahtijeva pažnju kako bi se osiguralo da je obrazovanje jednako pristupačno za svu djecu, uključujući djecu iz socijalno ugroženih porodica. Općina Ilijaš, u saradnju sa humanitarnim organizacijama, povremeno obezbjeđuje pomoć za djecu iz ovih porodica, ali je potreban sistematski pristup kako bi se osiguralo da socijalni status djece ne ugrožava njihovo pravo na obrazovanje.

   Kategorija djece koja su u najtežoj poziciji su svakako djeca s posebnim potrebama. Jedan broj ove djece pohađa škole u Ilijašu gdje se sprovodi inkluzivna nastava, ali fizički pristup u javnim školama nije prilagođen potrebama ove djece. Pored toga, djeca sa značajnijim poteškoćama u razvoju pohađaju nastavu u specijaliziranim institucijama u Sarajevu, ali pitanje njihovog prevoza koje nije riješeno na zadovoljavajući način predstavlja značajan teret za djecu i njihove roditelje. Iako Općina plaća prevoz djece i pruža dodatnu finansijsku pomoć, javni transport je neodgovarajuće rješenje s ozbirom na posebno stanje i potrebe djece. Stoga, potrebno je učiniti dodatne napore i na kantonalnom i na općinskom nivou kako bi se, u saradnji sa roditeljima djece, iznašlo najoptimalnije rješenje ovog problema.

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1099
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3803
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4913