Blog

Lattest News Aroud Business

Snijeg intenzivno pada - ekipe za zimsko održavanje puteva na području općine Ilijaš na terenu

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Ilijaš traje od 15. novembra 2021. do 15. marta 2022. godine i odvija se prema Operativnom programu radova održavanja puteva.

Tri firme (Niskogradnja Durmić d.o.o. Ilijaš, Citarprodukt d.o.o. Visoko i Halilović d.o.o. Ilijaš) održavaju 159 kilometara cesta, trotoara i pješačkih staza.

Edin Halilović iz firme Halilović rekao je da su na terenu tri ekipe i to dvije na gornjem dijelu općine Ilijaš i jedna na donjem. "Na gornjem dijelu općine Ilijaš snijeg je intenzivno počeo da pada jutrous u 4:30. Trenutno se vrši čišćenje saobraćajnica, a saobraćaj se odvija redovno bez zastoja, ceste su prohodne", kazao je Halilović.

Saudin Durmić iz firme Niskogradnja Durmić je kazao kako je na padinskim dijelovima napadalo više snijega i da se trenutno vrši čišćenje i posipanje po potrebi. Stanje na cestama je prohodno, a u  fukciji su četiri namjenska specijalizovana vozila za čišćenje i posipanje saobraćnjnica.

Edin Kamber poslovođa u firmi Citarprodukt kaže da trenutno radnici ove firme ručno čiste trotoare ispred Doma zdravlja u Ilijašu. "Tri ekipe su na terenu i to sa kamionom, traktorom i bagerom. Vrši se čišćenje i posipanje. Mali traktor sa grtalicom će očistiti glavno šetalište u narednim satima", rekao je Kamber.

Budžetom Općine Ilijaš osigurana su sredstva za zimsko održavanje, a poslove održavanja kontrolišu dva ovlaštena predstavnika Općine Dervo Šabić i Jasmin Mešetović – kontrolori Općine Ilijaš za praćenje i kontrolu poslova na zimskom održavanju puteva. Kontakt telefon kontrolora je 033 580 672.

Ugovor za zimsko održavanje je podijeljen na četiri lota. LOT I podrazumijeva održavanje lokalnih nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaši i to urbani donji dio općine Ilijaš (MZ Lješevo, MZ Ljubnići, MZ Podlugovi i MZ Mrakovo). Ovaj LOT potpisan je sa firmom Halilović d.o.o. i podrazumijeva održavanje 32 km ceste.

Firma Niskogradnja Durmić d.o.o. održava 47 km puteva koji su u okviru LOTA II i to u MZ Ilijaš Grad, MZ Stari Ilijaš, MZ Misoča, MZ Luka i MZ Malešići.

LOT III podrazumijeva održavanje lokalnih puteva i nekategorisanih puteva od interesa za općinu Ilijaš za planinski gornji dio općine Ilijaš (MZ Ljubina, MZ Srednje, MZ Kamenica, MZ Gajevi, MZ Dragoradi). Ovaj LOT potpisan je sa firmom Halilović d.o.o. i podrazumijeva održavanje 80 km ceste.

LOT IV podrazumijeva zimsko održavanje trotoara i pješačkih staza na području urbanog dijela općine Ilijaš i to u mjesnim zajednicama Malešići, Stari Ilijaš, Misoča, Ilijaš Grad, Podlugovi i Lješevo. Firma Citarprodukt d.o.o. Visoko u okviru ovog LOTA održava ukupno 17 kilometara pješačkih staza i trotoara.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba
opacity: 0;