Previous Next

Najava 39. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilijaš

Redovna 39. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se dana 27. juna (četvrtak) 2024. godine sa početkom u 16:00 sati, u sali Općinskog vijeća Ilijaš (zgrada Općine Ilijaš, III sprat) sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Vijećnička pitanja i inicijative;
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
3. Izvještaj o realizaciji akata sa 38. sjednice Općinskog vijeća Ilijaš;
4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u zastupanju Općine Ilijaš za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine;
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Banovac" - Poslovno-stambeni kompleks uz rijeku Bosnu - skraćeni postupak;
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 776/3 K.O. Ilijaš Grad;
7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj 777/2 K.O. Ilijaš Grad;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (rekonstrukcija saobraćajnice u Ljubnićima);
9. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti broj: 06/1-31-3514/23 od 10.06.2024. godine;
10. Prijedlog Zaključka o ponovonom podnošenju tačaka na dnevni red prije isteka roka od šest mjeseci.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba