Home Vizija razvoja
Vizija razvoja

Vizija razvoja općine Ilijaš u periodu 2018-2022. godine

 

Perspektivna lokalna zajednica koja održivim i uravnoteženim razvojem obezbjeđuje kvalitetne i prosperitetne uslove življenja svim građanima.

 

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 32/17), odnosno, obavezujućom odredbom o usklađenosti, tj. međusobnoj povezanosti strateških dokumenata u FBiH (kojom je utvrđeno da jedinice lokalne samouprave, u skladu sa svojim nadležnostima, donose svoje strategije, na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih u strateškim dokumentima FBiH i kantona), također, na osnovu provedenih situacionih i drugih kvalitativnih analiza postojećeg stanja i procjene razvojnih mogućnosti općine Ilijaš (uzimajući u obzir nadležnosti jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona Sarajevo), odlučeno je da se strateški okvir koji je utvrđen unutar Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, može prihvatiti kao osnova za definiranje strateških ciljeva, prioritenih ciljeva, mjera i projekata unutar Strategije razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. godine.

 

Strateški cilj 1. Odgovorno upravljati okolišem, prostorom i infrastrukturnim resursima

Ovaj strateški cilj vezan je za potrebna unapređenja životne sredine, kao i za ekološki odgovoran razvoj infrastrukturnih objekata. Akcent u okviru ovog strateškog cilja je stavljen na prioritetne ciljeve, odnosno, razvojna usmjerenja koja su proizašla iz komplementarnih i/ili sinergetskih pozitivnih efekata sadejstva unutarnjih snaga i vanjskih mogućnosti u ovoj oblasti. Također, razvojni okvir je postavljen i na onim usmjerenjima koja su od strane radne grupe ocijenjena prioritetnim u narednom petogodišnjem periodu, kao preduslovi za poboljšanje zaštite okoliša, i/ili kao preduslovi za realizaciju konkretnih usmjerenja iz oblasti privrednog i društvenog razvoja te poboljšanja kvaliteta života na području općine Ilijaš.

 • Prioritetni cilj 1.1. Osigurati i unaprijediti održivi sistem upravljanja prirodnim resursima i racionalno korištenje prostora
 • Prioritetni cilj 1.2. Poboljšanje kvaliteta okolišnih komponenti i uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom
 • Prioritetni cilj 1.3. Povećanje energetske efikasnosti i podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije
 • Prioritetni cilj 1.4. Unaprijediti razvoj infrastrukture i dostupnost na cijelom području općine Ilijaš

 

Strateški cilj 2. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za ubrzan ekonomski rast i unaprijediti ekonomsku strukturu, radi povećanja zaposlenosti te izvoza roba i usluga

Ovaj strateški cilj je vezan za potrebna unapređenja okolnosti u kojima privredni subjekti djeluju na području općine Ilijaš, sa posebnim osvrtom na poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja i poticanje poduzetništva. Akcent u okviru ovog strateškog cilja je stavljen na ona razvojna usmjerenja koja su proizašla iz komplementarnih i/ili sinergetskih pozitivnih efekata sadejstva unutarnjih snaga i vanjskih mogućnosti u ovoj oblasti, pri čemu je osnovna intencija povećanje stepena konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga. Također, razvojni okvir je postavljen i na onim usmjerenjima koja su od strane radne grupe ocijenjena prioritetnim u narednom petogodišnjem periodu kao preduslovi za poboljšanje privrednog i ruralnog razvoja, i/ili kao preduslovi za ostvarenje konkretnih usmjerenja iz oblasti zaštite okoliša i infrastukture, odnosno, iz oblasti društvenog razvoja i poboljšanja kvaliteta života na području općine Ilijaš.

 • Prioritetni cilj 2.1. Unaprijediti inovativnost, standardizaciju i izvoznu orijentaciju u proizvodnim i uslužnim industrijama sa potencijalom za izvoz
 • Prioritetni cilj 2.2. Povećati konkurentnost turističkih destinacija na području općine Ilijaš
 • Prioritetni cilj 2.3. Poboljšati administrativni i poslovni ambijent za brzo privlačenje domaćih i stranih investicija, razvoj poduzetništva i olakšavanje mobilnosti kapitala i ljudskih resursa
 • Prioritetni cilj 2.4. Unaprijediti uslove za održivi razvoj ruralnih područja općine Ilijaš
 • Prioritetni cilj 2.5. Poboljšati usklađenost između ponude i potražnje na tržištu rada i smanjiti strukturalnu nezaposlenost

 

Strateški cilj 3. Stvoriti uslove za uključujući društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva te unaprijediti dostupnost i pouzdanost svih javnih servisa

Ovaj strateški cilj je vezan za potrebna unapređenja preduslova za kvalitetniji i sadržajniji društevni život građana. Akcent u okviru ovog strateškog cilja je stavljen na ona razvojna usmjerenja koja su proizašla iz komplementarnih i/ili sinergetskih pozitivnih efekata sadejstva unutarnjih snaga i vanjskih mogućnosti u ovoj oblasti. Također, razvojni okvir je postavljen i na onim usmjerenjima koja su od strane radne grupe ocijenjena prioritetnim u narednom petogodišnjem periodu, kao preduslovi za poboljšanje rada javne uprave, njene saradnje sa nevladinim sektorom, donatorskom zajednicom i višim nivoima vlasti, za namicanja sredstava za razvoj, odnosno, kao preduslovi za ostvarenje konkretnih usmjerenja iz oblasti zaštite okoliša i/ili privrednog i ruralnog razvoja i za poboljšanja kvaliteta života na području općine Ilijaš.

 • Prioritetni cilj 3.1. Podržati reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenih usluga
 • Prioritetni cilj 3.2. Poboljšati kvalitet i dostupnost obrazovnih usluga za sve ciljne grupe stanovništva
 • Prioritetni cilj 3.3. Jačati društvenu vrijednost kulture i sporta

 

Strateški cilj 4. Unaprijediti sistem upravljanja održivim razvojem općine Ilijaš

 Ovaj strateški cilj je vezan za potrebna unapređenja preduslova za izgradnju kvalitetnijeg sistema upravljanja održivim razvojem općine Ilijaš, prvenstveno kroz jačanje institucionalnih i upravljačkih kvaliteta općine Ilijaš. Akcent u okviru ovog strateškog cilja je stavljen na ona razvojna usmjerenja koja su proizašla iz komplementarnih i/ili sinergetskih pozitivnih efekata sadejstva unutarnjih snaga i vanjskih mogućnosti u ovoj oblasti. Također, razvojni okvir je postavljen i na onim usmjerenjima koja su od strane radne grupe ocijenjena prioritetnim u narednom petogodišnjem periodu kao preduslovi za poboljšanje rada javne uprave, u kontekstu obezbjeđenja funkcionalnih pretpostavki za održivi razvoj općine Ilijaš, što podrazumijeva jačanje saradnje sa nevladinim sektorom, donatorskom zajednicom i višim nivoima vlasti.

 • Prioritetni cilj 4.1. Reformirati javnu administraciju i ojačati odgovornost, efikasnost i razvojni kapacitet administracije
 • Prioritetni cilj 4.2.Ojačati participaciju građana u upravljanju razvojem općine Ilijaš/li>
 • Prioritetni cilj 4.3. Smanjiti korupciju i kriminalitet, povećati sigurnost građana, te osnažiti funkcioniranje pravne države
 • Prioritetni cilj 4.4. Pozicioniranje općine Ilijaš u široj regiji
 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas965
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3669
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4779