Home Socijalna zaštita
Socijalna zaštita

    Postojeći sistem socijalne zaštite na području općine Ilijaš nije u mogućnosti osigurati socijalnu sigurnost za veliki broj građana. Uzroci loše socijalne slike općine leže u teškoj ekonomskoj situaciji koja se ogleda u velikom broj nezaposlenih i porastu siromaštva, kao i nezadovoljavajućem obimu sredstava izdvojenih za socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Iako se općenito smatra da je broj građana u stanju socijalne potrebe u konstantnom porastu, Općina nema adekvatne podatke o stvarnom stanju na terenu, tj. stvarnim potrebama stanovništva. Dodatni problem leži u činjenici da korisnici nisu dovoljno informirani o dostupnosti socijalne pomoći, kriterijima i procedurama, što dovodi do mogućnosti izostavljanja dijela ugrožene populacije iz sistema socijalne zaštite. Ovakva neinformiranost građana djelomično je i rezultat nedovoljno razvijenih mehanizama za informiranje građana od strane Centra za socijalni rad, ali i neodgovarajućeg rada mjesnih zajednica koje nemaju profesionalno osoblje. Razlog nezadovoljavajućeg stepena informiranja može se naći i u činjenici da su i sami građani nedovoljno zainteresirani, te se slabo odazivaju na skupove organizirane po pitanjima iz ove oblasti. Prepoznaje se potreba za promoviranjem aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, kako bi se građani bolje informirali i educirali o njihovim pravima i obavezama.

    Značajnu prepreku efikasnijem radu Centra za socijalni rad predstavlja postojeća materijalno-tehnička neopremljenost koja se naročito odnosi na potrebu za terenskim vozilom, računarima i pratećom uredskom opremom. Ono što bi u znatnoj mjeri unaprijedilo rad Centra za socijalni rad i omogućilo pružanje usluga zasnovanih na potrebama korisnika je svakako poboljšanje koordinacije i rada s mjesnim zajednicama, što je trenutno onemogućeno usljed nedostatka profesionalnih kadrova i opreme u mjesnim zajednicama. Ipak, ohrabrujuća je činjenica da je u toku reorganizacija rada mjesnih zajednica i njihovo popunjavanje profesionalnim osobljem. Centar za socijalni rad suočava se i sa kadrovskim problemima koji bi trebali biti riješeni upošljavanjem radnika u skladu sa novopredloženom sistematizacijom, a to se prije svega odnosi na potrebu angažiranja dva socijalna radnika, jednog pravnika i jednog operatera za rad na računarima, po prijemu saglasnosti nadležnog Ministarstva. Međutim, Centar za socijalni rad je dodatno opterećen novim nadležnostima i djelatnostima koje nisu praćene potrebnom edukacijom osoblja koje radi na tim poslovima, tako da se osoblje često ne snalazi u tumačenju i primjeni novih zakonskih rješenja.

   Pomenuti materijalno-tehnički i kadrovski problemi u velikoj mjeri su prisutni i u sistemu zdravstvene zaštite. Broj liječnika u odnosu na broj stanovnika u Ilijašu je znatno manji od prosjeka BiH, a posebno je izražena potreba za liječnicima određenih profila (naročito pedijatar i ginekolog). Ovo primorava građane da zdravstvene usluge traže u Vogošći ili Sarajevu, te ih izlaže dodatnim troškovima transporta, ali i velikim gubicima vremena. Nedostaje i neuropsihijatrijska služba i neurofiziološka služba, kao i osnovni laboratorij. Iznalaženje riješenja za otklanjanje ovih nedostataka bi u velikoj mjeri unaprijedilo dostupnost zdravstvene zaštiti u Ilijašu, a jedna od mogućnosti bi bilo izmještanje određenih specijalističkih službi u Ilijaš s obzirom da prostor za njihov rad već postoji. Hitna medicinska pomoć je neadekvatno organizirana i opterećena je nedostatkom punkta za hitne intervencije, sanitetskog vozila, opreme i osoblja. Sama zgrada jednog dijela Doma zdravlja u Ilijašu je pogođena problemom učestalih kvarova na kanalizacionom sistemu.

   Ono što je specifično za Ilijaš je fiktivno prijavljivanje boravka u ovoj općini od strane stanovnika susjednih općina ZE-DO kantona u cilju ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu u Kantonu Sarajevo, gdje je ona znatno bolje organizirana. Iako je pokrivenost građana zdravstvenim osiguranjem u općini Ilijaš relativno dobra, jedan broj stanovnika nije u mogućnosti učestvovati u plaćanju participacije za zdravstvene usluge što rezultira neadekvatnim tretmanom oboljelih. Pored toga, jedan broj građana nije ni upoznat sa načinom ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite, što se posebno odnosi na socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Također, potrebno je značajnije unaprijediti aktivnosti na polju preventivnog djelovanja s obzirom da se trenutno vode samo aktivnosti edukacije trudnica i porodilja u okviru Zavoda za zdravlje žena i materinstvo.

   Jedna od prednosti općine Ilijaš na polju socijalne i zdravstvene zaštite jeste aktivan nevladin sektor i dobra koordinacija Općine, Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija i Crvenog križa.

   Od posebnog značaja su aktivnosti Udruženja „Budi moj drug“ koje okuplja roditelje djece s posebnim potrebama i koje nastoji usmjeriti aktivnosti lokalne zajednice na rješavanje identificiranih problema u ostvarivanju prava ove ranjive skupine. U tom smislu, održano je nekoliko edukativnih skupova sa akterima na lokalnom nivou, ali je i dalje evidentna potreba za dodatnim senzibiliziranjem zajednice u vezi sa potrebama djece s posebnim potrebama. Udruženje „Romi i prijatelji“ kroz svoje aktivnosti nastoji doprinijeti rješavanju problema romske populacije u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

   Ono što je posebno zabrinjavajuće kad je u pitanju socijalna zaštita u općini Ilijaš je rastući trend nasilja u porodici, što se prije svega odnosi na nasilje nad ženama. Projekat sigurne kuće koji je u tom smislu Kanton Sarajevo pokrenuo u saradnji s gradom Barcelonom predstavlja preskupo rješenje, te bi bilo poželjno iznaći modele efikasnijeg i efektivnijeg iskorištavanja ovih sredstava. Kampanje i aktivnosti na prevenciji nasilja u porodici se vode i na nivou lokalne zajednice, ali s obzirom na obim problema potrebno je ovo pitanje dodatno aktuelizirati u okviru Općinskog vijeća i drugih instanci vlasti. Ovo se također odnosi i na problem porasta narkomanije, trend čiji se porast bilježi u zadnjem periodu.

   Analiza pokazuje da potencijalne prijetnje unaprijeđenju sistema socijalne i zdravstene zaštite u općini Ilijaš leže u manjkavosti i nedorečenosti zakonskih rješenja, nedovoljnom izdvajanju iz kantonalnog budžeta, te neiznalaženju mogućnosti za rješavanje statusa određenih ranjivih grupa na višim nivoima i u drugim kantonima. Iako stručno i edukovano osoblje u sferi socijalne i zdravstvene zaštite predstavlja jednu od prednosti općine, eventualni odlazak ovih kadrova u potrazi za boljim radnim uslovima bi se mogao u značajnoj mjeri odraziti na kvalitet usluga u ovim oblastima.

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1110
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3814
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4924