Home Odluke Opcinskog vijeca Odluka o usvajanju Plana upravljanja čvrstim otpadom
Odluka o usvajanju Plana upravljanja čvrstim otpadom

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/00), člana 104. stav 1. Statuta Općine Ilijaš-Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo," broj: 20/09) i člana 99. stav 1. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo," broj: 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na 17. sjednici održanoj dana 27. 03. 2014. godine donijelo je

pdfsmall Odluku o usvajanju Plana upravljanja čvrstim otpadom za područje općine Ilijaš za period 2014-2019. godine