Previous Next

Održana tematska sjednica Općinskog vijeća Ilijaš: Informacija u vezi izgradnje apartmanskih naselja na području općine Ilijaš

Općinsko vijeće Ilijaš održalo je danas tematsku sjednicu o temi „Informacija u vezi izgradnje apartmanskih naselja na području općine Ilijaš“. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Alma Mešić.

U uvodnom izlaganju pomoćnica načelnika u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Meliha Avdibegović ukratko je obrazložila temu. "Godina 2012-2013 je period kada se počinje razgovarati o novim naseljima-apartmanskog tipa i kada potencijalni investitori, tada pojedinačni slučajevi, dolaze u općinu liijaš i interesuju se za izgradnju više objekata na većim katastarskim površinama. Svakako smo investitore i željeli zadržati u llijašu, razmišljajući o povoljnostima koje bi se mogle desiti ukoliko se ostvare ideje istih. Jedna smo od Općina koja je na prvom zahtjevu za izgradnju naselja, (naselje Popovići) zauzela zakonom propisan stav i proveli proceduru, koja se provodi i danas. Jedina smo Općina, Služba u Kantonu Sarajevo koja, po službenoj dužnosti od eksternih učesnika u postupku, pribavlja sve potrebne saglasnosti i dokumentaciju za investitora, osim postupka za krčenje šume, pretvaranje šumskog u građevinsko zemljište, koji zahtjev sam podnosi Ministarstvu za privredu Kantona Sarajevo, a kako je definisano Zakonom o šumama. Nepotpun zahtjev investitora, neadekvatna dokumentacija, povrat projektne dokumentacije na ispravku, dopunu, pribavljanje saglasnosti po službenoj dužnosti, cijepanje parcele i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, plaćanje naknade su najčešći razlozi prekoračenja zakonskih rokova kod izdavanja dokumentacije o građenju. Trebamo biti ponosni na činjenicu da smo primjer kako smo riješili način izgradnje apartmanskih naselja, a to je postupak prepoznat ne samo u općini llijaš, nego i drugim općinama u Kantonu, višim nivoima vlasti pa i drugim kantonima. Potrebno je odvojiti planiranje i izgradnju, jer su to dva različita pojma, izgradnja treba i mora da bude odraz planiranog, a ne izgradnja po želji. Prostor je najveće bogatstvo jedne općine, drżave i treba ga pažnjom dobrog domaćina planirati i čuvati, a jedini ispravan način je donošenje Planske dokumentacije koja će po usvajanju biti Zakon za izgradnju. Stoga težimo da što više planske dokumentacije usvojimo. To bi trebao da bude cilj svih nas", kazala je pomoćnica načelnika Meliha Avdibegović. 

Informacija sadrži i spisak cjelokupne složene procedure od pojavljivanja zainteresiranih subjekata za izgradnju apartmanskih naselja do samog čina početka izgradnje, kao i spisak, dosad usvojene planske dokumentacije, odnosno, pregled usvojenih regulacionih planova, pregled usvojenih planova parcelacije, planove u izrade i planove za koje su pokrenute inicijative za izradu plana.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić je dodatno obrazlažući ovu temu kazao da su prostorno planska dokumentacija, katastar i imovinsko-pravni odnosi osnovni uslov za dalji razvoj jedne lokalne zajednice, za stvaranje poslovnog ambijenta koji će lakše privlačiti potencijalne investitore. Napomenuo je i da je prostorni plan KS za područje Ilijaša istekao, kao i urbanistički planovi i nema naznaka pokretanja izmjene, a potrebno je donošenje novih planova.

"Općina Ilijaš nikada nije prodala zemlju u svom vlasništvu za izgradnju apartmanskih naselja i postupala je vrlo rigorozno u skladu sa svim procedurama i propisima, što često nije nailazilo na odobravanje investitora kojima je taj proces izgledao dug i komplikovan", naveo je, između ostalog, načelnik Fazlić.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila su pitanja i diskusija vijećnika o (ne)opravdanosti postojanja apartmanskih naselja. Rasprava je na kraju rezultirala donošenjem sedam zaključaka, koji su vijećnici većinom glasova, usvojili.

Zaključci su sljedeći:

1. Preporučuje se svim političkim predstavnicima Općine Ilijaš, koji djeluju u Kantonu Sarajevo, da urgiraju konačno donošenje novog Urbanističkog plana za urbano područje Ilijaš koji je istekao 2015. godine, kao i pokretanje donošenja izmjena ili novog Prostornog plana Kantona Sarajevo.

2. Uputiti inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da pokrene proceduru za donošenje Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Kantona Sarajevo ili da pokrenu izradu novog Zakona o legalizaciji.

3. Traži se od načelnika Općine Ilijaš, nadležne službe, odnosno Službe za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje, kao i urbanističko-građevinskog inspektora Općine Ilijaš, da sagledaju stanje bespravno izgrađenih objekata na području općine Ilijaš, koji su izgrađeni shodno donesenim Regulacionim planovima ili Planovima parcelacije, poslije isteka roka za legalizaciju, kako bi se isti mogli legalizovati, kada bude donesena, odnosno kada stupi na snagu Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području Kantona Sarajevo.

4. Traži se od načelnika Općine Ilijaš i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, da za pojedine Regulacione planove ili Planove parcelacije pokrenu inicijativu za izmjenu istih, kako bi ih učinili bolje provodivim.

5. Zadužuje se načelnik Općine Ilijaš, da kapacitira službe nadzora i inspekcije, kako bi u potpunosti kontrolisali procese vezane za izgradnju objekata i korištenje postojeće i izgradnju nove infrastrukture na području općine Ilijaš, s obzirom na nizak stepen realizacije donešenih planova i očekivanih aktivnosti investitora.

6. Zadužuje se općinski načelnik da definiše modalitete finansiranja sanacije oštećenja na putevima do lokacija izgradnje apartmanskih naselja u roku od 30 dana.

7. Traži se od načelnika Općine Ilijaš i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, da se ubuduće prilikom zaprimanja zahtjeva za izradu Regulacionih planova ili Planova parcelacije na području općine Ilijaš u potpunosti sagleda ozbiljnost investitora, lokacija za koju se donosi Regulacioni plan ili Plan parcelacije, kao i interes Općine Ilijaš za donošenje istog.

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba