Previous Next

Održana javna rasprava na Elaborat o zaštiti izvorišta Ozren

U velikoj sali Općine Ilijaš održana je javna rasprava o Nacrtu Elaborata o zaštiti izvorišta Ozren za vodosnabdijevanje stanovnika MZ Gajevi preko rezervoara Gudelj i Nacrtu Elaborata o zaštiti izvorišta Ozren za vodosnabdijevanje naselja Homar i Ovčija Ravan u MZ Srednje.

Prezentaciji Elaborata i javnoj raspravi prisustvovali su pomooćnica načelnika u Službi za privredu i finansije Merima Osmanović, predstavnici JKP "Vodostan" Ilijaš na čelu sa direktoricom Belmom Zukić i građani općine Ilijaš.

Izradu Elaborata koji su danas prezentirani uradila je firma "Perspektiva – inženjering" d.o.o. Visoko. Prisutne je pozdravila i uvela u prezentaciju projektantica Lejla Spaho, koja je kazala da izrada ovih Elaborata ima za cilj utvrđivanje zona zaštite i mjera zaštite izvorišta Ozren sa vodozahvata Gudelj, Ozren i Blizanci u MZ Gajevi od svih vidova zagađenja koja mogu nepovoljno djelovati na kvalitet i režim podzemnih voda i dotoka svih voda do vodozahvata, iz razloga što je izvorište aktivno i iz njega se crpi voda.

"S obzirom na zakonske uslove, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće bilo je potrebno uraditi Elaborat određivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Ozren - MZ Gajevi preko rezervoara Gudelj. Izrada Elaborata zaštite izvorišta urađen je prema projektnom zadatku datom od strane Općine Ilijaš.

Pri izradi Elaborata – određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, poštovane su odredbe Federalnog zakona o vodama, Zakon o vodama Kantona Sarajevo, Zakona o geološkim istraživanjima i Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće. Prilikom izrade elaborata obrađivač je koristio dokumetaciju Strategija razvoja općine Ilijaš za period 2021 do 2027. godine.

Izvorište Ozren koji se sastoji od dva izvorišta Ozren i Blizanci i kaptaže sa izvorištem Gudelj služi za vodosnadbijevanje naselja koje pripadaju MZ Gajevi, objektima za stanovanje i vikend objektima, područne škole Gajevi, objekat JU "Vladimir Nazor" Sarajevo - škola u prirodi za djecu sa posebnim potrebama, objekat uprave šumarstva KJP "Sarajevo-šume", a što ukupno čini 361 objekat. Izvorište se sastoji od dvije manje kaptaže i sabirne komore ili rezervoara sa izvorištem u sklopu komore kao dodatne zahvaćene količine vode. Naime, u sklopu komore Gudelj nalazi se i dovodna cijev vodozahvata Gudelj odmah pored komore, te još dvije dovodne cijevi sa izvorišta Ozren i Blizanci", kazala je projektantica Spaho.

U ime domaćina govorila je pomoćnica načelnika Merima Osmanović.

"Zakonom o vodama Kantona Sarajevo lokalnim zajednicama je naloženo da urade elaborate vodozaštitnih zona i također da se sva lokalna izvorišta koja se koriste za vodosnabdijevanje stanovništva na području KS moraju predati registrovanim pravnim licima koji će vršiti distribuciju i kontrolu vode iz svih lokalnih izvorišta. Općina Ilijaš je pokrenula proceduru odabira projektanta ovih elborata i danas je izvršena prezentacija. Elaboratima su definisane vodozaštitne zone, identificirani potencijalni zagađivači, a biće propisane i mjere za eliminisanje svih zagađivača izvorišta. U tom pravcu održana je i današanja javna rasprava. S obzirom da se ova izvorišta nalaze u zoni šumskog zemljišta na današnju raspravu su pozvani i predstavnici KJP "Sarajevo-šume" koje upravlja šumom na ovom području i koje je najveća potencijalna prijetnja zagađivanja ovih izvorišta. Upravo nekontrolisana sječa na ovom području može ugroziti kapacitet izvorišta i također kvalitet vode. Nažalost niko iz KJP "Sarajevo-šume" nije prisustvovao javnoj raspravi. Također, kao potencijalni zagađivači identificirana je i poljoprivredna proizvodnja, odnosno uzgoj stoke na ovom području. Općina Ilijaš će u narednom periodu pristupiti kreiranju i donošenju Odluke o zaštiti izvorišta, koju mora da usvoji Općinsko vijeće Ilijaš."

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br. 16
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba