Obavještenje: Obnova dokumentacije za korisnike dodatka na djecu

Obavještenje: Obnova dokumentacije za korisnike dodatka na djecu

 Služba za Opću upravu, boračko – invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Ilijaš obavještava korisnike dodatka na djecu da su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje prava u periodu od 01.09.2022. godine do 31.10.2022. godine.

Kompletirana dokumentacija predaje se direktno u kancelariju Službe (ulica Ivana Franje Jukića br2/ll).

Ukoliko korisnik dodatka na djecu ne dostavi dokaze u propisanom roku, prestaje pravo na dodatak na djecu sa 31.08. za djecu u srednjim školama, odnosno sa 30.09. tekuće godine za studente na višim i visokoškolskim ustanovama.

Obavještavamo također korisnike dodatka na djecu da Je 29.06.2022. godine u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 52/22 objavljen Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne | Hercegovine koji je na snagu stupio osmog dana od objave u “Službenim novinama Federacije BiH” a počet će se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona. Zbog stupanja na snagu ovog Zakona, trenutni Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/1 7, 28/18 i 52/21) nalazi se u proceduri usklađivanja te će korisnici biti blagovremeno obavješteni o svim promjenama putem web stranice Općine Ilijaš.

 

Image

Adresa

Ul. 126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 ILIJAŠ

ID BROJ: 4200621930005
Depozitni račun
RAIFFEISEN BANKA : 1610000091470429

 ISO 9001:2015

Kontakt informacije

Tel:  +387 33 58 06 20
Fax: +387 33 40 05 05
Mail: info@ilijas.ba