Home Strategija razvoja
Strategija razvoja

Poziv na partnerstvo u procesu izrade Strategije razvoja općine Ilijaš 2021.-2027.godina

alt

Odluka o pokretanju procesa i imenovanju Komisije za izradu strategije razvoja općine ilijaš za period 2021-2027.godine

alt

STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA OPĆINE ILIJAŠ ZA PERIOD 2018-2022. GODINE

altPreuzeti čitav dokument

Preambula

Općina Ilijaš je u proteklom periodu realizirala niz značajnih koraka koji danas predstavljaju dobru polaznu osnovu za daljnje razvojno planiranje i nesmetani nastavak razvoja općine Ilijaš u skladu sa postojećim zakonskim okvirima i savremenim evropskim i svjetskim tokovima. S obzirom na činjenicu da je danas suštinsko pitanje u svim razvijenim zemljama jačanje uloge i kapaciteta lokalnih zajednica i razvijanje svijesti o lokalnom održivom razvoju, tako je i Općina Ilijaš prepoznala potrebu da sistemski pristupi problematici vlastitog razvoja, i to na način da se osigura ubrzani razvoj općine Ilijaš, uz poštivanje načela održivog i ravnomjernog razvoja, u smislu da se u istoj mjeri vodi računa o svim oblastima razvoja lokalne zajednice: ekonomskom i ruralnom razvoju, zaštiti i unapređenju životne sredine, razvoju infrastrukture, te društvenom razvoju.

Kako je Bosna i Hercegovina jasno opredijeljena i akter je procesa evropskih integracija kao i drugih međunarodnih tokova, samim tim su i lokalne zajednice u BiH u obavezi da primijene načela usklađenosti vlastitih razvojnih strategija sa međunarodnim strateškim dokumentima i strateškim dokumentima viših nivoa vlasti u BiH, posebno u pogledu podržanosti ciljeva, programa i projekata sa viših nivoa vlasti, na aktuelne sektorske strategije i druge planske dokumente od interesa za održivi razvoj, usvojene na nivou BiH, FBiH, Kantona Sarajevo i Sarajevske ekonomske makroregije.

Osim navedenog Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 32/17) utvrđeni su ciljevi i principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, tako da jedinice lokalne samouprave mogu donositi svoje strategije razvoja na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima FBiH i kantona, a u skladu sa svojim nadležnostima. Poštivajući obavezu usklađenosti strategija jedinica lokalnih zajednica sa strategijama viših nivoa vlasti, Komisija za izradu Strategije je u samom postupku izrade ovog strateškog dokumenta vodila računa o poštivanju principa horizontalne i vertikalne koordinacije i usklađenosti sa postojećim strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, te usklađenosti sa postojećim sektorskim strategijama na lokalnom nivou. U metodološkom smislu, sa ciljem potpune usklađenosti sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, u postupku izrade ovog strateškog dokumenta u potpunosti je primijenjen princip primjene razvojnih pravaca (strateških ciljeva, prioritetnih ciljeva i mjera), definiranih unutar Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, u okvirima nadležnosti Općine Ilijaš, kao lokalne zajednice u sastavu Kantona Sarajevo.

Tokom izrade Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. Komisija za izradu Strategije je vršila provjeru usklađenosti predložene Strategije sa sljedećim strateškim, razvojnim i akcionim dokumentima, te projektima viših nivoa vlasti, i to:

 • Strateški okvir za BiH
 • Strategija razvoja statistike BiH 2020.
 • Državna strategija BiH za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010. (u primjeni)
 • Akcioni plan za djecu BiH 2015-2018.
 • Revidirani akcioni plan BiH o obrazovnim potrebama Roma
 • Strategija kulturne politike u BiH
 • Strateški pravci razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja u BiH
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH 2010-2019.
 • Strategije razvoja FBiH 2010-2020.
 • Strategija zaštite okoliša FBiH
 • Strategija upravljanja vodama FBiH 2010-2022.
 • Plan upravljanja otpadom FBiH
 • Transportna strategija FBiH 2016-2030.
 • Projekat: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH
 • Projekat: Razvoj industrijske politike u FBiH
 • Program ekonomskih reformi u FBiH 2016-2018.
 • Akcioni plan realizacije projekta “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH"
 • Akcioni plan FBiH za realizaciju Reformske agenda za period 2015-2018.
 • Strategija jačanja funkcije službi za zapošljavanje
 • Strategija razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PFIC) u FBiH
 • Strategije razvoja turizma FBiH 2008-2018.
 • Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015-2018.
 • Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012-2020.
 • Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH 2008-2018.
 • Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema u FBiH 2008-2018.
 • Strategija za razvoj primarne zdravstvene zaštite u FBiH
 • Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBiH 2010-2019.
 • Strategija zdravlje i mladi u FBiH
 • Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020.
 • Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo za period 2015-2020.
 • Prijedlog – Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016-2021.

Strategija održivog razvoja općine Ilijaš 2018-2020. je integralni strateški dokument od posebnog značaja, koji definira održivi razvoj kao ciljno orijentiran, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utječe na sve aspekte života (ekonomski, socijalni, ekološki i institucionalni) na lokalnom nivou. U Strategiji se potencira izrada modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje utjecaje koji prijete ili štete zdravoj životnoj sredini i prirodnim resursima.

Općina Ilijaš trenutno ima usvojene sljedeće sektorske i planske dokumente u primjeni:

 • Plan upravljanja otpadom
 • Strategija prema mladima općine Ilijaš

Svi navedeni razvojni dokumenti, njihovi ciljevi, kao i budžetsko-planska dokumentacija Općine Ilijaš, Kantona Sarajevo i FBiH uzeti su u obzir pri izradi Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018. do 2022. godine.

Da bi se stekli i drugi neophodni preduslovi za izradu Strategije, Općinski načelnik Općine Ilijaš je 30.01.2017. godine na osnovu člana 57. i 107. Statuta Općine Ilijaš – prečišćeni tekst („Službene novine KS“, br. 20/09) donio Odluku o imenovanju Komisije za izradu Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2020, te dana 01.06.2017. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za izradu Strategije održivog razvoja općine Ilijaš za period 2018-2022. Ovom Odlukom, odnosno izmjenama i dopunama Odluke, imenovana je Komisija za izradu Strategije koju čine predstavnici lokalne uprave.

Projektni tim

 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Izrada Strategije
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 altalt

 
 Odluka o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2021. godinu
 
 
   
 

alt


alt


alt

alt

Javni poziv

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na području Općine Ilijaš za katastarske općine Medojevići i Dragoradi pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistemsku zamjenu /uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

 Pozivaju se sva fizička i pravna lica sa područja predmetnih katastarskih općina da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prva na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

 

 
alt
 
 
 
 
alt
 
 Z A K LJ U Č A K"
 
 
   
Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 
 
 
 Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje -Doci"
 
 

 
 Odluka o pristupanju izradi Regulaiconog plana "Apartmansko naselje Mrakovo II"
 
 
   
Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 za Lokalitet Regulacionog plana "Mrakovo II"
 
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA LOKALITET "1" i "2"
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 
ZAKLJUČAK
 
 
ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
 ODLUKA O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1a"
 
 
IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA '' PODLUGOVI II '' – ZA LOKALITET ''1a''
 
 
URBANISTIČKO RJRŠENJE
 

 


 
Covid 19 - Brošura

 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU

 
 PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU
 

PRIJAVA KORUPCIJE
 
 
Prijavu korupcije i druge nepravilnosti možete prijaviti na e-mail: 
 
ZAKLJUČAK
 
 
ZAKLJUČAK
 
 
 ODLUKA O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIČKA STANICA" ''
 
 
ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"
 
 
REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA" (skraćeni tekst)
 

REGULACIONI PLAN "LJEŠEVO-ŽELJEZNIĆKA STANICA"- URBANISTIČKO RJEŠENJE
 

 
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UDRUŽENJA GRAĐANA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU-APLIKACIJE PROGRAMA IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJŠ ZA 2020.GODINU

alt 

Program mjera i ušteda za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom (Covid 19)
 

 
 
JAVNO SAOPĆENJE investitorima koji posjeduju važeće lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti i naknadne urbanističke saglasnosti
 

 
 
Izvještaj o radu općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2019.godinu
 

 
 
Operativni plan općinskog načelnika i službi općine Ilijaš za 2020.godinu
 

 

 
 

Projekat LIFE - VIDEO

Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, koji provodi Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, putem UKaid-a

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš - 2021

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2021.godinu

Budžet općine ilijaš 2020
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1053
mod_vvisit_counterJuče1338
mod_vvisit_counterOva sedmica3757
mod_vvisit_counterOvaj mjesec4867