Održana 15. Sjednica Općinskog vijeća Ilijaš Ispis
Autor Nermina Avdukić   
Četvrtak, 28 Pro 2017 12:47

15SjednicaOVAlmaU četvrtak, 27. decembra 2017. godine održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Zasjedanje je vodio Mahir Dević, predsjedavajući Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog programa rada za narednu godinu kako bi imali utvrđenu osnovu za rad od početka nove kalendarske godine.

Usvojen budžet za narednu godinu u iznosu 17.833,000 KM

Vijeće je usvojilo predloženi budžet Općine Ilijaš za 2018. godinu, kao i pripadajuću Odluku o izvršavanju budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu. U procesu kreiranja ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta prethodno je organizovana javna prezentacija Nacrta budžeta Općine Ilijaš za 2018. na kojoj su učestvovali građani. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta trajala je 15 dana i svi zainteresovani subjekti mogli su dostaviti primjedbe, prijedloge i sugestije u pisanoj formi .

U općinskom budžetu za narednu godinu planirana sredstva iznose 17.833,000 KM i veća su za 11,53% u odnosu na plan prihoda za 2017. godinu, odnosno 9,04% više u odnosu na plan prihoda u Nacrtu budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.

U strukturi planiranih budžetskih prihoda i primitaka neporezni prihodi iznose 2.600.500 KM, porezni prihodi iznose 5.637.100 KM, prihodi od tekućih transfera 723.000 KM, prihodi po osnovu donacija 35.000 KM, prihodi od kapitalnih transfera 4.633.000 KM, prihodi po osnovu zaostalih obaveza iznose 3.300 KM, kapitalni primici 850.000 KM, dok se prenesena sredstva iz prethodne godine procjenjuju na 3.351.100 KM.

Kada je riječ o planiram izdacima za bruto plaće i naknade planirano je 2.169.750 ili 12,17%, izdaci na materijal i usluge 1.130.750 KM, tekući transferi 2.477.800 KM, za kapitalne transfere planirano je izdvojiti 6.080.700 KM ili 34,10%, izdaci za kamate i ostale naknade 5.500 KM, kapitalni izdaci 5.908.500 KM, a budžetska rezerva iznosi 60.000 KM.

15SjednicaOVNacelnik„Ono što je značajno u odnosu na Nacrt budžeta promijenjeno jeste da je budžetom planiran novi projekat za 2018. godinu, a to je izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole „Hašim Spahić“.

Druga velika i važna pozicija jeste da smo u budžet pozicionirali pitanje nabavke zemljišta u MZ Podlugovi sa 200.000,00 KM.

Važno je napomenuti da smo bužetom planirali sredstva za pravnu pomoć boračkoj populaciji za 50.000,00 KM. Povečali smo budžet za stipenditanje učenika i studenata za 20.000,00 KM.

Budžetom smo pozicionirali sredstva za objekat područne škole u Kamenici sa 55.000,00 KM, područne škole Bioča 50.000,00 KM i područne škole Ljubinići 60.000,00 KM.

Značajno su povećana sredstva kako bismo u 2018. godine uspostavili Dobrovoljno vatrogasno društvo Srednje,“ rekao je općinski načelnik Akif Fazlić.

Vijeće je na sjednici usvojilo Odluku o davanju mišljenja na godišnji plan gospodarenja privatnim šumama za 2018. godinu, te godišnji plan realizacije šumskoprivrednih osnova za radove na teritoriji općine Ilijaš i to ŠGP "Gornjebosansko"- dio i ŠGP "Bistričko"- dio.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku i nacrt Odluke kojom se uređuje način označavanja naziva naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica i trgova, način utvrđivanje kućnih brojeva, način označavanja zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje registara naselja, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva.

Nacrt se stavlja u javnu raspravu objavljivanjem na općinskoj web stranici, javnim uvidom u nacrt u prostorijama Općine i konačno organizacijom javne prezentacije nacrta 11. januara 2018. godine, u sali Općinskog vijeća. Javna rasprava će trajati 30 dana, počevši od 3. januara do 2. februara 2018. godine.

15SjednicaOAlanDamirU javnoj prezentaciji mogu učestvovati građani, politički subjekti, mjesne zajednice, udruženja građana, javne ustanove, javna preduzeća, privrednici i druga zainteresirana fizička i pravna lica.

Usvojena Strategija održivog razvoja

Vijeće je usvojilo nacrt Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš 2018.-2020, koji će biti stavljen u javnu raspravu.

To je integralni strateški dokument od posebnog značaja, koji definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan, dugoročan, neprekidan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života na lokalnom nivou.

U Strategiji se potencira izrada modela koji na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanja ili znatno smanjuje uticaje koji prijete ili štete zdravoj životnoj sredini i prirodnim resursima.

Na sjednici Općinsko vijeće je donijelo odluku o usvajanju i provođenju izmijena i dopuna Regulacionog plana „Alića Gaj“ i „Apartmansko naselje Sovrle 2“ – Ilijaš.

15SjednicaOVIldaMahirOdlukama se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora Regulacionog plana „Alića Gaj“ i „Apartmansko naselje Sovrle 2“ – Ilijaš, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina.

Poslovi pravobranilaštva

Općinsko Vijeće donijelo je odluku kojom se nastavlja saradnja i korištenje usluga Pravobranilaštva Kantona Sarajevo. U dosadašnjoj praksi poslove zastupanja Općine Ilijaš bili su povjereni Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.

Strategija za mlade

Predstavničko tijelo općine usvojilo je Odluku o usvajanju „Strategije prema mladima općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018-2022“. U cilju podrške mladima Općina je definirala, usvojila i provoditi će Strategiju prema mladima na lokalnom nivou. Strategija prema mladima jeste dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potreba mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve same Strategije.

Jednosglasno je usvojena Odluka kojom se daje saglasnost Javnoj ustanovi „Kulturno sportski centar i Radio Ilijaš“ davanje u zakup poslovnih prostora.
Na ovoj sjednici usvojena su i određena rješenja iz imovinko-pravne oblasti kojima se reguliše utvrđivanje javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu zaštičenog područja Bijambara i izgradnja stubne transformatorske stanice „Moševići 2“.

Na kraju sjednice prezentirane su informacije o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja na području općine Ilijaš, te informacije o protivminskim akcijama i mjerama zaštite i spašavanja za 2017. godinu, koje je pripremila Služba civilne zaštite. Informacije su vijećnici primili k znanju.