Održan 4. sastanak Savjetodavnog odbora mladih Ispis
Autor Adha Masnopita   
Utorak, 28 Sij 2014 08:28

adhaJučer je u Sali Općinskog vijeća Ilijaš održan 4. sastanak Savjetodavnog odbora mladih pri kabinetu Općinskog načelnika. Nakon pozdravnih i uvodnih riječi Predsjednice SOM-a gospođice Mešetović Enise pristupilo se usvajanju Dnevnog reda i Zapisnika sa prethodnog sastanka.
U sklopu druge tačke Dnevnog reda bilo je planirano obraćanje predstavnika omladinskih udruženja s područja Općine Ilijaš i upućivanje inicjative da se formira Vijeće mladih Općine Ilijaš, obzirom da su se stekli zakonski uslovi (postojanje 3 omladinska Udruženja, donesen Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na općinskom nivou), ali kako se niko od pozvanih članova i predstavnika omladinskih udruženja nije odazvao pozivu ova tačka nije mogla biti ni razmatrana.
Članovi SOM-a su skrenuli pažnju kako je neophodan veći angažman mladih posebno na lokalnom nivou koji će im omogućiti da postanu aktivniji u lokalnim aktivnostima. SOM potiče i podržava formiranje organizacija mladih i Vijeća mladih, te ističu da je potrebno graditi njihove kapacitete kroz razne vidove obuka. Poseban akcenat se stavlja na kreiranje jasnih i transparentnih kriterija i procedura za finansiranje projekata za mlade.
U nastavku sastanka bilo je riječi o izradi novog Strateškog dokumenta za mlade. Pomoćnica načeknika za društvene djelatnosti gospođa Sanja Zagorac-Jozić, također, se obratila prisutnim, uputivši im riječi pozdrava i zahvale na izdvojenom vremenu. Istakla je da prema istraživanjima KULTA samo 27 općina od ukupno 142 oćine u BiH ima donesen strateški dokument. Općina Ilijaš će istrajati da i u 2014. godini dobije Strateški dokument sa rokom implementacije od 5 godina . Pomoćnica je istakla da očekuje podršku SOM-a u izradi navedenog dokumenta. U toku izrade prvo će se provesti terensko istraživanje potreba mladih, potom izvršit analiza dobivenih rezultata i sačiniti preporuke za javne politike. Na kraju će se formirati fokus radne grupe za pojedine oblasti koje će odrediti prioritetne pravce djelovanja i sačiniti akcione planove.
U nastavku sastanka bilo je riječi o upućivanju inicijative prema Centru za informisanje, savjetovanje i obuku Sarajevo, da se organizuju radionice na području Općine Ilijaš i obuka pisanja molbe za posao, kako se najbolje predstaviti kroz CV, kako se pripremiti za razgovor sa poslodavcem, gdje tražiti posao, kako razviti vještinu poslovne komunikacije, kako razgovarati sa poslodavcem, kako procjeniti svoje vještine, znanja i kompetencije.
Članovi su izrazili zadovoljstvo i pohvale učenicima i studentima koji su na spisku dobitnika općinske stipendije, za postignute rezultate u školi i na fakultetu, te se na kraju razgovaralo o načinu organizovanja manifestacije povodom Dana reintegracije Općine Ilijaš.