Vijesti
Asfaltiran lokalni put u MZ Luka
AsfaltiranjePutaLukaJučer je završeno asfaltiranje puta u MZ Luka. Radi se o putu dužine 300 m, a sredstva su zajednički obezbijedili Općina Ilijaš cca 11.000,00 KM i građani MZ 5.600,00 KM. 
Građani ovog naselja su zadovoljni realizacijom Projekta i zahvaljuju se Općinskom načelniku Akifu Fazliću što je ovaj put uvršten u Operativni plan Općinskog načelnika za 2017. godinu. 
Predsjednik Savjeta MZ Luka Elmin Brkić istakao je da je na ovoj dionici prošle godine urađena kanalizaciona mreža i put se nalazio u lošem stanju, te zahvalio se Općinskom načelniku i građanima koji su aktivno učestvovali u realizaciji ovog projekta. 
 
Izvođač radova bila je firma "Halilović" d.o.o. Ilijaš, a nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma "CONSTRUCT" d.o.o. Zavidovići. 
U narednom periodu očekuje se asfaltiranje jednog lokalnog puta u MZ Ljubnići i dva puta u MZ Mrakovo a koji će zajednički sufinansirati Općina Ilijaš i građani ovih mjesnih zajednica. 
 
Održana deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
Deveta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa 17 tačaka dnevnog reda. Sjednicom je predsjedavao Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, a sjednici su pored Općinskog načelnika, pomoćnika Općinskog načelnika u resornim Službama Jedinstvenog organa uprave, prisustvovali i učenici II razreda Srednjoškolskog centra "Nedžad Ibrišimović". 
 
DevetaSjednicaOV 001Nakon usvajanja Zapisnika i zaključaka sa prethodne sjednice, vijećnici su usvojili i Odluku o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Ilijaš za 2017. godinu. Ovom Odlukom uređuje se sistem novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i to: namjena podrški, izvor i visina novčanih podrški, korisnici i uslovi za ostvarivanje prava na novčane podrške. Podrška je namijenjena za tekuću-animalnu proizvodnju, investicijske projekte i ostalu podršku. Podršku mogu ostvariti pravna i fizička lica koji su ostvarili poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Općine Ilijaš i koji dostave dokumentaciju o ispunjavanju općih uslova. Zahtjev za ostvarivanje prava podnose se na propisanim obrascima Službi za privredu i finansije Općine Ilijaš, osam dana od dana usvajanja ove Odluke pa do 29.09.2017. godine. 
U okviru redovnih procedura vijećnici su jednoglasno podržali Odluku o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći. 
 
DevetaSjednicaOV 006Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i Odluka o prenosu novoizgrađene kanalizacione mreže na upravljanje. Naime, u periodu od 2009. do 2017. godine sredstvima Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš izgrađena je kanalizaciona mreža u pojedninim naseljima mjesnih zajednica: Ljubinići, Podlugovi, Ilijaš-grad, Luka, Stari Ilijaš, Malešići i u obuhvatu Industrijske zone "Luka", a usvajanjem ove Odluke novoizgrađene kanalizacione mreže date su na upravljanje JKP "Vodostan" Ilijaš. 
 
Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i Plana parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u Misoči i Dragoradima. Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Misočkog ratišta će se sastojati od spomenika u obliku ljiljana  visine 3,12 m, jarbola sa zastavama i pano kartom na kojoj će biti prikazan ratni put i najvažnije borbe, korito sa česmama i spomen soba pravoguanog oblika sa dvije krovne bađe za osvjetljenje i izložbenim prostorom i pješačkom površinom, sa solarnim svjetiljkama i drvenim klupama i stolovima. 
Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima planirano za izgradnju u DevetaSjednicaOV 008Dragoradima sastojat će se od spomenika osmougaonog oblika. 
Podržana je i Odluku o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i plana parcelacije za formiranje sedam građevinskih parcela za izgradnju stambenih objekata sa pratećom infrastrukturom u Ljubnićima. Obuhvat se sastoji od šest građevinskih parcela površine od cca 1.200 m2-3380 m2 za izgradnju šest apartmanskih stambenih objekata i parcele za izgradnju saobraćajnice. 
Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića gaj" po skraćenom postupku, a radi promjene vlasnika i novonastalih potreba Investitora "Manazel Alreef" d.o.o. Sarajevo. Promjena se odnosi na izmjenu položaja planirane saobraćajnice i položaja i broja građevinskih parcela za izgradnju individualnih stambenih objekata.
Usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana DevetaSjednicaOV 013"Apartmansko naselje MRAKOVO 1" – Ilijaš. Cilj izrade provedbenog plana je da se predmetno područje urbanizira na kvalitetan način, predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata apartmanskog tipa stanovanja i isto oprem kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Izrada provedbenog planskog dokumenta inicirana je od stranje investitora "ALDANA" d.o.o. Sarajevo i Općine Ilijaš radi rješavanja potreba za novom stambenom izgradnjom, a sve u cilju kvalitetnije funkcionisanja i daljeg usmjerenog razvoja Općine. 
Vijećnici su podržali i nacrt Regulacionog plana, nacrt Odluke o provođenju i nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1". U
Navedeni Nacrti dokumenata stavljaju se na javni uvid u periodu od 31.05.-14.06.2017. godine, a Javna rasprava će se održati 15.06.2017. godine u Općini Ilijaš  u 14:30. 
Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije Službi za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Ilijaš. 
 
Na današnjoj sjednici usvojeni su i prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u organu uprave, o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela DevetaSjednicaOV 010Općinskog vijeća Ilijaš kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za dislokaciju PZU Apoteka Duopharm sa lokaliteta MZ Mrakovo. 
Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period od 01.01.-31.03.2017. godine i Informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena na području Općine Ilijaš primljene su k znanju. 
 
Sutra IX sjednica Općinskog vijeća Ilijaš


6.sjednicaOV 014U utorak, 30.05.2017. godine održat će se IX sjednica Općinskog vijeća Ilijaš sa sljedećim dnevnim redom:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 8. sjednice
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u organu uprave Općine Ilijaš 
4. Prijedlog Odluke o novčanim podrškama u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Ilijaš za 2017. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknada vijećnicima, članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Ilijaš 
6. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima
7. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja i saglasnosti Kantonu Sarajevo na prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći
8. Prijedlog Odluke o prenosu novoizgrađene kanalizacione mreže na upravljanje
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i Plana parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Misočkog ratišta u mjestu Misoča
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i Plana parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima i poginulim borcima u mjestu Dragoradi
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju novog građevinskog zemljišta i Plana parcelacije za izgradnju stambenih objekata na parceli k.č.br. 30 K.O. Ljubinići
12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alića Gaj" (Skraćeni postupak)
13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Apartmansko naselje  MRAKOVO 1" – Ilijaš
14. Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" - Ilijaš, nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" i nacrt Oduke o usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" - Ilijaš
15. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Ilijaš za period 01.01.-31.03.2017. godine
16. Informacija iz oblasti šumarstva i eksploatacije kamena
 
 
Obilježena 25. godišnjica stradanja stanovnika Bioče
Bioca1Dvadeset pet godina bolnog sjećanja na šehide Bioče, obilježeno je na spomen ploči u ovom naselju. Prošlo je 25 godina od stradanja mjesnog bošnjačkog stanovništva Gornje Bioče koje je početkom 1992. godine srpski agresor zarobio i zatvorio u prostorije osnovne škole, nakon čega je odvojio žene i djecu od muškaraca te ih odvodio u logore, kao što su željeznička stanica u Podlugovima i Planjina kuća u Semizovcu. Emir Handžić, predsjednik Organizacionog odbora, na današnji dan nosi posebno bolne uspomene.
 
„Na ovu godišnjicu vežu me posebne uspomene. Kada je moj otac poginuo imao je 25 godina. Danas ja imam 25 godina. A danas obilježavamo i 25 godina od stradanja stanovnika Bioče. Najveći broj ljudi iz Bioče poginuo je i pronađen na Brdu Žerovanj, nedaleko od Ilijaša. U toj grobnici pronađeno Bioca2je ukupno 32 tijela, od čega 16 Bioačana. U torturama koje je preživjela ta skupina ljudi, teško je i slušati, bilo je potrebno da prođe mnogo godina kako bih i ja sam mogao uopšte poslušati priče o mučenjima, o načinu kako su tretirani u logoru pa sve do načina kako su ubijeni na brdu Žerovanj. Naši mještani ginuli su i na brdu Žuč, uglavnom korišteni kao „živi štit“, kazao je Emir.
 
Organizacioni odbor ove godine dodijelio je Zahvalnice Muhamedu Handžiću i Općinskom načelniku Akifu Fazliću za doprinos u obilježavanju Dana šehida Bioče. Muhamed Handžić,  vijećnik u OV Ilijaš i mještanin naselja Bioča,  kazao je da ga posebno raduje što su mladi naraštaji, koji se nisu bili ni rodili u vrijeme agresije nad BiH, danas nosioci aktivnosti ovih događaja, i to je nada da se neće ponoviti krvavi zločini, sve dok se sjećamo naših šehida.
 
Bioca3„Svake godine u zadnjoj nedjelji u maju mi obilježavamo sjećanje na naše šehide i poginule borce. Poznato je da je agresijom nad BiH, Bioča jedna od prvih koja je stradala na ovim prostorima. Poginulo je 47 ljudi iz 51 Bošnjačkog domaćinstva, koliko je bilo prije rata u Bioči. Proporcionalno broju stanovnika, možemo reći da je i ovdje počinjen genocid nad stanovništvom Bioče, kao što je u Srebrenici, Prijedoru i drugim mjestima u BiH. Ovdje je napravljeno potpuno čišćenje muslimanskog stanovništva“, kazao je Handžić.
 
Načelnik Akif Fazlić, davao je punu podršku Organizacionom odboru  prethodnih godina, što će nastaviti i u narednom periodu. Urađenja je kompletna infrastruktura za sjećanje na šehide Bioče, te je načelniku uručena i Zahvalnica.
 
„Mjesec maj i mjesec juni su dani tuge na području općine Ilijaš. Izvršeni su mnogi zločini na području Ilijaša, od kojih je i ovaj u Bioči. Važno je da obilježavamo ove dane, da prenosimo istinu,da prenosimo  historiju mladim Bioca4generacijama. Bioča je zaista dala velike žrtve. Ubijeni su nevini ljudi, ljudi koji su nažalost platili nešto što je bila naša borba za suverenu BiH. Patrioti su odbranili ovu državu. Cijenim da ćemo na ovakav način najbolje graditi bolju budućnost u BiH. Zaista od srca čestitam organizatorima na ovom događaju“, kazao je načelnik Fazlić.
 
Nakon polaganja cvijeća na Spomen ploči u Bioči, obilježavanje godišnjice stradanja mještana Bioče, nastavljeno je i na dvije spomen ploče šehidima koji su svoje živote dali upravo u ovom naselju, Selimović Uzeiru i njegovom sinu  Zahidu u zaseoku Selimovići koji su ubijeni na kućnom pragu, te ploči Šehić Džemilu i Handžić Edinu na brdu Trešnjice. Tijelo Handžić Edina još uvijek nije pronađeno.
 
Izvor: www.radioilijas.ba
 
Ramazanska čestitka


ramazanOpćinski načelnik Akif Fazlić i Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević, povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana,upućuju čestitku u kojoj se navodi:

"U ime općinske administracije, zakonodavne, izvršne vlasti i u lično ime, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke, sa željom da ovaj mubarek mjesec Ramazan provedete u zdravlju, bereketu i duhovnom zadovoljstvu zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama.

                                       Ramazan šerif mubarek olsun".

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas243
mod_vvisit_counterJuče909
mod_vvisit_counterOva sedmica4720
mod_vvisit_counterOvaj mjesec20623