Vijesti
Održana jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
11SjednicaOV 005Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa sedam tačaka dnevnog reda, a njenim radom je rukovodio zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. 
Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, usvajanja Dnevnog reda i usvajanja Izvještaja o realizaciji Zaključaka sa prethodne sjednice vijećnici su razmatrali Odluku o pogodnostima za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu. Obrazloženje ove Odluke općinskim vijećnicima dao je Općinski načelnik Akif Fazlić, istakavši da je: "ova Odluka predložena Općinskom vijeću u cilju podrške proizvodno orjentiranim domaćim privrednim subjektima radi povećanja obima industrijske proizvodnje, povećanja zaposlenosti i izvoza. Odlukom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na poticaje za investiranje na području Općine Ilijaš za 2017. godinu, a sa ciljem implementacije potpisanog Sporazuma između Ministarstva 11SjednicaOV 009privrede Kantona Sarajevo i Općine Ilijaš, a koji se odnosi na komponentu podsticanja industrijske proizvodnje iz Programa raspodjele finansijskih sredstava za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo"
 
Ukupna sredstva za program podsticaja utvrđena ovom Odlukom iznose 300.000,00 KM, a pravo na ovu vrstu poticaja ostvaruju domaći privredni subjekti koji namjeravaju graditi nove proizvodne kapacitete na teritoriji Općine Ilijaš, izuzimajući privredne subjekte koji imaju udio državne svojine u svom vlasništvu sa pozitivnim poslovnim bilansom u prethodne dvije godine, koji upošljavaju najmanje 5 radnika i koji su u protekloj godini ostvarili ukupni prihod preko 250.000,00 KM. Služba za privredu i finansije će izraditi Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na pogodnosti za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu. 
 
11SjednicaOV 011Većinom glasova vijećnici su podržali Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju priključka na vodovodnu mrežu u naselju Donja Vratnica, kojom se daje saglasnost JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš za realizaciju priključka stambenih objekata na vodovodnu mrežu u naselju Donja Vratnica. Odlukom sudefinisane granice obuhvata.
 
Na današnjoj sjednici usvojene je i Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1" . Odlukom su utvrđeni uvjeti izgradnje, uređenje, zaštita prostora i način provođenja Regulacionog plana, a naročito granice obuhvata, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju 11SjednicaOV 013građevine, uvjeti uređenja kao i površina pod saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. 
 
Utvrđen je i Nacrt Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle" i nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle" i isti se stavljaju na Javni uvid u periodu od 21.07.2017.-04.08.2017. godine, a Javna rasprava će se održati 07.08.2017. godine u maloj sali Općine Ilijaš. Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja svi zainteresovani subjekti dostavljaju Općini Ilijaš, Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
Vijećnici su usvojili i Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ilijaš radi izgradnje 23 individualna stambena objekta u skladu sa konceptom Regulacionog plana "Alića Gaj" na lokalitetu "Alića Gaj". Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iznosi 35,00 KM/1m2. 
Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web.stranici Općine Ilijaš, a postupak će se provesti putem javnog nadmetanja – licitacije. 
 
Općina Ilijaš poklonila ultrazvučni aparat,vrijednosti 60.000,00 KM JU Zavodu za zaštitu žena
PrimopredajaUZVAparata 053Općinski načelnik Akif Fazlić i direktor JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva dr. Mithat Kurtović  danas su potpisali Ugovor o poklonu ultrazvučnog color dopler aparata vrijednog 59.541,30 KM.  
 
Općina Ilijaš je izvršila nabavku ovog aparat u cjelosti ga finansirala i poklonila ovaj savremeni ultrazvučni aprat JU Zavodu za zaštitu žena i materinstva, lokalitetu Ilijaš koji je smješten u Domu zdravlja Ilijaš. 
Nakon potpisivanja Ugovora Općinski načelnik je svečano predao aparat menadžmentu JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva, a koji će se koristiti za potrebe pacijenata sa područja Općine Ilijaš. 
Svečanosti su prisustvovali i Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić, Generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dr. Fuad Husić, direktorica Doma zdravlja Ilijaš prim.dr. Amra Matoruga, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković i uposlenici Doma zdravlja Ilijaš i JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva.
 
PrimopredajaUZVAparata 011Općinski načelnik Akif Fazlić je naglasio da Općina Ilijaš posljednjih godina izdvaja značajna sredstva za unaprjeđenje oblasti obrazovanja, zdravstva i infrastrukture, te na taj način poboljšava kvalitet života građana ove općine, te dodao: "jedan od Projekata je bila nabavka ultrazvučnog aparata. Kroz ovaj Projekat su otvorena vrata i za realizaciju drugih Projekata koje ćemo zajedno sa Ministarstvom zdravstva odnosno Vladom Kantona Sarajevo realizirati do kraja godine i definirati potrebe za 2018. godinu".
 
Direktor JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, dr. Mithat Kurtović, nije krio svoje zadovoljstvo što će pacijentice sa područja Općine Ilijaš od danas moći obavljati kompletan ginekološki pregled na lokalitetu Ilijaš, na čemu se posebno zahvalio Općinskom načelniku i Predsjedavajućem Općinskog vijeća Ilijaš. Prema riječima direktora, lokalitet Ilijaš će sedmično posjećivati i radiolog koji će očitavati nalaze pacijentica. 
PrimopredajaUZVAparata 037"Ovo je najsavremeniji aparat sa tri sonde koji može da riješi sve ginekološke slučajeve. Na ovom aparatu postoji treća sonda pomoću koje će biti rađen ultrazvuk dojke.
Ovo je jedan od najljepših i najuređenijih lokaliteta sa kompletnom opremom, radimo na ultrazvuku sa dvije sonde, kardio toko, kolposkop, mikroskop za vs, tako da ordinacija potpuno opremljena", rekao je direktor Kurtović. 
 
Pored ultrazvučnog aparata Općina Ilijaš je za potrebe JU Zavoda za zaštitu žena i materinstva kupila i set računarske opreme putem kojeg će se uvezati svi podaci pacijentica u informacioni sistem što će značajno olakšati rad i osoblju a i pacijentima 
Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj zahvalila se Općinskom načelniku na senzibilitetu koji ima za zdravstvo i na kontinuiranom ulaganju u ovu oblast. 
PrimopredajaUZVAparata 028"Ovo je jedna u nizu Projekata koji je podržan finsiranjem ili sufinansiranjem od strane Općine Ilijaš. Danas smo dobili novi, kvalitetan ultrazvučni aparat na kojem će se raditi ultrazvuk dojke što do sada nismo imali u Domu zdravlja Ilijaš. Pored toga dobili smo nedavno i 5 kompjutera kako bi program zdravstvene zaštite žena i materinstva uvezali u našu mrežu i informacioni sistem. Prošle godine je završena nadogradnja Doma zdravlja sa dvije etaže na kojem su uspostavljeni Centar za mentalno zdravlje i Centar za fizikalnu terapiju i svake godine pomalo ulažemo zahvaljujući senzibilitetu Općine. Nadam se da ćemo i ubuduće nastaviti sa saradnjom i da ćemo ovaj Dom zdravlja dovesti na nivo kakav je potreban našim pacijentima i kakav želimo da imamo", rekla je Ministrica Ademaj.
 
Da će ultrazvučni aparat, koji je "desna ruka" u oblasti ginekologije i akušerstva itekako pomoći u radu i uspostavljanju dijagnoza, naglasila je dr. Nihada Ibrahimović, mr.spec.ginekologije i akušerstva. 
 
Alen Hasković, zamjenik Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilijaš izrazio je zadovoljstvo današnjim događajem, te zahvalio Općinskom načelniku i Općinskom vijeću što su prepoznali ovaj problem i opredijelili se za nabavku ultrazvučnog aparata. 
PrimopredajaUZVAparata 008"Ovaj aparata je itekako potreban našim sugrađankama. Za dosadašnje usluge morale su da idu u Vogošću ili u Sarajevo, a od danas kompletnu uslugu iz oblasti zaštite žena i materinstva mogu dobiti u Ilijašu".  
 
Nakon zvanične primopredaje ultrazvučnog aparata prisutni gosti su posjetili i Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Doma zdravlja Ilijaš, koji je počeo sa radom 3. jula, a koji već rani u punom kapacitetu.  
 
U četvrtak 11. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
6.sjednicaOV 008Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održat će se u četvrtak, 20.07.2017. godine u 10:00 sati u novoj sali Općine Ilijaš (3. sprat). 
Za Dnevni red su planirane sljedeće tačke:
 
1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 10. sjednice
3. Prijedlog Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Ilijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju priključka na vodovodnu mrežu naselju Donja Vratnica Općina Visoko
5. Prijedlog Odluka o: 
a.) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1 – Ilijaš"
b.) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle 1 - Ilijaš"
6. Nacrt Odluka o:
a.) provođenju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle"
b.) usvajanju Regulacionog plana "Apartmansko naselje Sovrle"
7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta – Alića Gaj. 
 
Potpisan Sporazum o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže
BelmaugovorOpćinski načelnik Akif Fazlić i direktorica JKP ”Vodostan” Ilijaš Belma Zukić danas su potpisali sporazum o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže za proširenje gradskog vodovoda. Riječ je o projektu vrijednom oko 670.000,00KM, a implementator projekta je JKP ”Vodostan” Ilijaš. Ovom rekonstrukcijom smanjit će se gubici, kvarovi i pucanja, ali će se i umanjiti mogućnosti hidrauličnih pritisaka na vodovodnoj mreži. 
 
Općinski načelnik Akif Fazlić kazao je kako je ovo jedan od ciljeva postavljenih u mandatnom periodu, kako bi se riješilo pitanje vodosnabdijevanja građana općine Ilijaš.
 
Ove godine implementiramo oko 2.000.000,00KM u ovu infrastrukturu. Pored potpisivanja Ugovora za rekonstrukciju filter stanice na Karašnici, danas je potpisan sporazum za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže za proširenje gradskog vodovoda. Ovo je jedna od intencija, prije svega u smislu onoga što je identificirano, a želja da se kroz ovu rekonstrukciju smanje gubici i troškovi održavanja, te da kroz sinergiju ta dva efekta jačamo ekonomsku poziciju našeg komunalnog preduzeća. Nadamo se da ćemo ove projekte realizirati do kraja ove godine i stvoriti pretpostavke da idemo još brže u ovoj oblasti. Mi smo ovu oblast postavili kroz svoj mandatni period, da riješimo pitanje vodosnabdijevanja građana općine Ilijaš”, istakao je općinski načelnik.
 
Belmaugovor2Direktorica JKP ”Vodostan” Ilijaš Belma Zukić, kazala je kako je ovo veoma važan projekat koji bi trebao biti završen do kraja ove godine.
 
Danas je potpisan sporazum koji obuhvata proširenje i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u vrijednosti od 670.000,00KM. Riječ je o kapitalnim investicijama, a ovim sporazumom je obuhvaćena rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Ivana Franje Jukića, zatim rekonstrukcija i proširenje vodovodne mreže u naselju Alića gaj, kao i dogradnja kišne i fekalne kanalizacije na istom mjestu. Pored ovih projekata, tu je i projekat dijela izgradnje kanalizacione mreže u naselju Mrakovo, Ljubnići, Karaula, Donja Luka i Misoča. Ono što bih posebno naglasila kao značajnim u ovom projektu je sistem regulacije pritiska koji zapravo ima jako važne aspekte. Neki od tih aspekata i benefita su smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, zatim smanjenje kvarova i novih pucanja na vodovodnoj mreži, kao i umanjenje mogućnosti hidrauličnih pritisaka i u konačnici daje mogućnost da se sistemu vodosnabdijevanja kvalitetnije upravlja u ovim hidrološkim periodima koji su otežani. Neki projekti su već i započeli, a konačna realizacija se očekuje do kraja ove godine, a implementator ovih projekata bit će JKP ”Vodostan” Ilijaš”, naglasila je Belma Zukić, direktorica JKP ”Vodostan” Ilijaš.
 
 
Potpisivanjem ovog sporazuma stvoreni su preduslovi za rješavanje pitanja vodovodne mreže u ulici Ivana Franje Jukića, naselju Alića gaj, kao i dogradnja kišne i fekalne kanalizacije na istom mjestu. Pored ovih projekata, tu je i projekat dijela izgradnje kanalizacione mreže u naselju Mrakovo, Ljubnići, Karaula, Donja Luka i Misoča.
 
Potpisan Ugovor za izgradnju Gradske tržnice u Ilijašu
trznicaugovor2Općinski načelnik Akif Fazlić i direktor firme ”Fazum gradnja” iz Ilijaša Muamer Fazlić, potpisali su danas Ugovor o izgradnji Gradske tržnice u Ilijašu u vrijednosti projekta od cca. 600.000,00KM. Gradska tržnica nalazit će se na lokalitetu Banovac, a sastojat će se iz dva dijela: zatvorenog dijela dimenzija 15×20 metar i otvorenog dijela, dnosno nadstrešnice dimenzija 20×25 metara. Tržnica će predstavljati mjesto gdje će ilijaški poljoprivrednici moći plasirati svoje proizvode svaki dan, a ne samo subotom, kako je bilo dosad.
 
Danas smo potpisali Ugovor za izgradnju Gradske tržnice koja će se graditi na lokalitetu Banovac, pored tržnog centra ”Bingo”. Izvođač radova je firma ”Fazum gradnja”, a nadzor će vršiti firma ”CONSTRUCT d.o.o.” iz Zavidovića. Ovaj projekat je jedan od najznačajnijih projekata koji će ove godine realizovati općina Ilijaš kroz svoj Budžet. Građani Ilijaša dobit će jednu modernu Gradsku tržnicu u kojoj će se moći prodavati proizvodi animalnog porijekla, mlijeko, jaja itd.  Izgradnjom tržnice stvaraju se pretpostavke da građani Ilijaša mogu svaki dan nabavljati proizvode u svom gradu. Isto tako, poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ilijaš naći će prostor i mogućnost plasiranje svojih proizvoda”, kazala je Merima Osmanović, pomoćnica načelnika u Službi za privredu i finansije općine Ilijaš.
 
trznicaugovorIzvođač radova na izgradnji Gradske tržnice je firma ”Fazum gradnja” iz Ilijaša. Direktor firme Muamer Fazlić istakao je kako mu predstavlja veliko zadovoljstvo da će ilijašani dobiti jedan ovakav objekat kakav je Gradska tržnica, te da radovi počinju najkasnije za 10 dana.
 
Ovdje smo danas potpisali Ugovor o izgradnji zatvorenog dijela pijace, a radi se o jednom kvalitetnom objektu. Objekat se gradi na lokalitetu Banovac, a vrlo je bitno napomenuti da se radi o objektu u koji će se ugraditi vralo kvalitetni i savremeni materijali. Da bi počeli sa radovima, potrebno je proći određene procedure, ali su moja očekivanja da možemo za 7 do 10 dana početi sa izvođenjem radova”, naglasio je Muamer Fazlić.
 
Izgradnjom nove tržnice općina Ilijaš, riješit će jedno od prioritetnih pitanja u 2017. godini. Radovi na izgradnji trajat će 120 dana, a sam idejni projekt koncipiran je tako da se prvenstveno zadovolje potrebe sadašnjih i budućih korisnika, te da se uveliko poboljša kvaliteta prostora, a samim tim i okruženja.
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas743
mod_vvisit_counterJuče1398
mod_vvisit_counterOva sedmica10756
mod_vvisit_counterOvaj mjesec26284