Vijesti
Edukativno predavanje povodom Svjetskog dana izbora

predavanjevelidsccPovodom Svjetskog dana izbora, danas je u Srednjoškolskom centru ”Nedžad Ibrišimović” učenicima trećeg razreda održano edukativno predavanje na temu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Predavanje su održali predstavnici Općinske izborne komisije Ilijaš, na čelu sa predsjednikom Velidom Fazlićem i Senadom Hadžimehmedagić, članom OIK Ilijaš. Kroz prezentaciju učenici su upoznati sa strukturom izbornog procesa, načinom glasanja, kao i krivičnim odredbama kršenja izbornog procesa. Nakon predavanja, učenici su kroz praktičan prikaz simulaciju glasanja, imali priliku da formiraju birački odbor te da glasaju. Kako je istakao predsjednik Općinske izborne komisije Ilijaš Velid Fazlić, ovo je prilika da se mladi upoznaju za izbornim procesom, te da se učenici podstaknu da izađu na izbore i tako učestvuju u kreiranju vlasti.glas4

 

”Mi smo u saradnji sa direktorom Srednjoškolskog centra ”Nedžad Ibrišimović” dogovorili da održimo jedan školski čas i prezentaciju o samom značaju izbora i načinu glasanja. Odlučili smo da to budu čenici trećeg razreda, obzirom da su to naši budući potencijalni birači, možda čak i na izborima 2018. godine. Sa učenicima ćemo razgovarati na temu značaja izbora, izlaska na izbore, te ćemo ih upoznati sa izborima kroz prezentaciju jednog biračkog mjesta i uz birački materijal omogućiti im da glasaju i na taj način osjete sam način glasanja. Intencija je da se apeluje na mlade ljude, buduće birače da izađu na izbore jer svojim glasom učestvuju u formiranju vlasti kako na općinskom, tako i na državmom i federalnom nivou”, istakao je predsjednik OIK Ilijaš, Velid Fazlić.

 
Održan sastanak predstavnika boračkih Udruženja s Općinskim načelnikom i Kolegijom OV-a Ilijaš
BorackaUdruzenja1Na prijedlog Komisije za boračka pitanja Općine Ilijaš danas je u sali Općinskog vijeća održan sastanak predstavnika boračkih udruženja, Općinskog načelnika, Službe za boračko-invalidsku zaštitu i Službe za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš i Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš na temu: Dalji rad, organizacija i funkcionisanje boračkih udruženja Općine Ilijaš i Kalendar obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godine na području Općine Ilijaš. 
Povod ovom sastanku bio je i nedavno objavljen  Javni poziv Službe za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš za prikupljanje zahtjeva Udruženja građana i nevladinih organizacija koja okupljaju boračku populaciju, a koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš. 
 
Upravni odbor Udruženja boraca 126. brigade je izrazio nezadovoljstvo postojećom organizacijom boračkih i veteranskih udruženja kako u FBiH tako i u Općini Ilijaš, te predlažu neodložnu reorganizaciju postojećih boračkih udruženja na području Općine Ilijaš, s krajnjim ciljem da se formira samo jedno krovno udruženje. 
 
Općinski načelnik je u svom obraćanju istekao da je inicijativa za ovakav sastanak opravdana.
"Cijenim da je sazrelo vrijeme da možemo pristupiti jednom objektivnom sagledavanju funkcionisanja boračkih udruženja i generalno za populaciju BorackaUdruzenja2koja je proistekla iz rata 1992.-1995. Želim da otvorimo jednu konstruktivnu i otvorenu raspravu u cilju da definisanja naše aktivnosti u narednom periodu. Danas ne možemo riješiti sva ova pitanja ali potreban nam je jedan konsenzus i odgovor na ključna pitanja i na bazi tih odgovora trebamo napraviti jednu mapu puta kojom ćemo ići i doći do željenog cilja u smislu efikasnijeg funkcionisanja ovih društava. Potrebno je da još jednom objektivziramo pojedinačno rad udruženja, da procjenimo prednosti njihovog okrupljavanja, redefinisanja, efekte na toj osnovi i efekte novog načina finansiranja kao i rezultate  koji će proisteći iz takvog načina finansiranja. Cijenim da je bitno još jednom izanalizirati i Kalendar događaja koji obilježavamo i na taj način doprinesemo da naša obilježavanja budu dostojanstvenija, značajnija i masovnija i da tako na jedan pravi način obilježimo ono što je bitno za taj period historije".
Općina Ilijaš je u 2015. godini za redovan rad boračkih Udruženja izdvojila 60.000,00 KM, a za Aplikacije programa po Kalendaru obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-95. 33.580,00 KM. Isti iznos sredstava planiran je i u 2017. godini. Na sastanku je bilo riječi i o načinu pravdanja utrošenih sredstava koja moraju biti u skladu sa finansijskim sistemom izvještavanja odnosno kontrolom utroška sredstava iz Budžeta. 
BorackaUdruzenja3Prisutnim se obratio i Predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević koji se u ime Kolegija Općinskog vijeća Ilijaš zahvalio na pozivu ovom sastanku te istakao da: "Općinsko vijeće Ilijaš  stoji na raspolaganju i u funkciji za sve ono što treba da razmatra. Vrlo rado ćemo staviti u fokus naših rasprava vašu problematiku. Nadam se da će sastanak polučiti određenim zaključcima koji će unaprijediti rad ovih udruženja i samog statusa boračke populacije" .
Na sastanku je zaključeno da se u prvom kvartalu 2017. godine finansira rad svih Udruženja koja su aplicirala na Javni poziv u iznosu od ¼ ukupno planiranog Budžeta. U tom periodu neophodno je razmotriti i fuzioniranje srodnih Udruženja ili iznalaženje nekog drugog modusa za poboljšanje rada ovih Udruženja. Donesen je i Zaključak da Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa u saradnji sa Službom za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica pokrene aktivnosti vezane za inoviranje tj. Izmjene i dopune Kalendara obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina. 
 
Počele pripreme za obilježavanje Dana Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH
OOO 001Danas je u kabinetu Općinskog načelnika Organizacioni odbor za obilježavanje 29. februara - Dana reintegracije Općine Ilijaš i 1.marta Dana nezavisnosti BiH, na čelu sa Predsjednikom Organizacionog odbora g.  Dević Mahirom održao prvi radni sastanak. Na sastanku je usvojen Nacrt Programa obilježavanja jednog od najznačajnijeg datuma u historiji Općine Ilijaš, 29. februara. 
 
Kao i proteklih godina, u sklopu obilježavanja Dana Općine Ilijaš bit će održan prigodan kulturno-umjetnički i sportski program, obilježen Dan JU OŠ "Stari Ilijaš", bit će upriličeno polaganje cvijeća na Centralnom spomen obilježju, svečano otvorena zgrada Općine Ilijaš i OJ Dom zdravlja Ilijaš. Održat će se i svečana sjednica Općinskog vijeća Ilijaš na kojoj će biti dodijeljena priznanja i plakete pojedincima koji su dali izuzetan doprinos u razvoju Općine Ilijaš.
OOO 003U sklopu obilježavanja Dana Općine bit će svečano dodijeljeni i Ugovori o stipendiranju učenika i studenata kao i izabran najperspektivniji sportista/sportašica, sportista invalid, sportski kolektiv, sportski trener, sportski radnik te dodijeljena specijalna priznanja pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli za razvoj sporta na području naše općine. 
Za naše najmlađe sugrađane starosne dobi od 3 do 10 godina bit će izvedena predstava "Ružno pače" u produkciji međunarodno priznate kulturne institucije East West Centar. 
Nakon konačnog usvajanja Programa manifestacije "Dan Općine Ilijaš" i Dan nezavisnosti BiH isti će biti objavljen na web stranici. 
 
Imenovana Komisija za izradu Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022.
Općinski načelnik Akif Fazlić imenovao je Komisiju od 9 članova za izradu "Strategije održivog razvoja Općine Ilijaš za period 2018.-2022". 
Zadatak članova Komisije je da kroz radne sastanke (rad u grupama), organizaciju okruglih stolova i tematskih rasprava te individualni rad prema povjerenom zadatku prikupljaju i analiziraju relevantne podatke, predlažu mjere, ciljeve, projekte i aktivnosti iz oblasti svog profesionalnog djelovanja, a sve u cilju izrade Strategije prema metodologiji održivog razvoja uz ravnomjeran tretman oblasti: zaštita životne sredine i razvoj infrastrukture, ekonomski, ruralni i društveni razvoj. 
opcinaIlijasZadatak odgovornih osoba za izradu Strategije je rukovođenje procesima izrade Strategije u predmetnoj oblasti, u smislu izrade početne analize stanja u oblasti, provedba aktivnosti s ciljem izrade prijedloga Strategije u oblasti, direktna komunikacija sa partnerima na izradi Strategije, informisanje javnosti, komunikacija sa svim zainteresovanim strankama u procesu izrade Strategije, organizacija i vođenje radnih sastanaka, okruglih stolova i tematskih rasprava koje se direktno odnose na pojedinačnu oblast za koju su imenovane, te zadaci na izradi Strategije. 
Rok za završetak izrade prijedloga Strategije je 31.10.2017. godine. 
Postupak izrade Strategije je u potpunosti otvoren i javan i svim sastancima Komisije, tematskim raspravama radnih grupa, te okruglim stolovima mogu prisustvovati sve zainteresovane stranke u svojstvu partnera, i to kao pojedinci – građani ili kao predstavnici grupe građana, kao što su predstavnici institucija i organizacija, predstavnici nevladinog sektora, medija, javnih i privatnih preduzeća, javnih ustanova, razvojnih agencija i sl. na način da u postupku izrade Strategije mogu jednakopravno davati usmene ili pismene sugestije, preporuke i mišljena, te predlagati strateške ciljeve, mjere, programe i projekte za koje smatraju da trebaju biti tretirani unutar Strategije. 
 
Održana V sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
Peta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas sa 11 tačaka dnevnog reda. 
VSjednicaOV 002U okviru vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnici su usvojili Zaključak kojim se odriču današnje dnevnice u korist teško oboljele sugrađanke Žero Asime. U okviru ove tačke postavljeno je i pitanje pomoći porodici Hasečić koji su zbog požara u stanu pretrpjeli veliku materijalnu štetu. Općinski načelnik Akif Fazlić je upoznao vijećnike da je praksa Općine Ilijaš, da porodicama pogođenim elementarnim nepogodama izvoji finansijska sredstva u svrhu pomoći, što je nedavno učinjeno porodici Kojić iz Srednjeg. Općinski načelnik je naložio Službi da pripremi neophodnu dokumentaciju, Izvještaj vatrogasne i policijske jedinice, te da se u skladu sa budžetskim mogućnostima uruči novčana pomoć i porodici Hasečić. 
Na trećoj tački dnevnog reda usvojen je Izvještaj o radu Općinskog vijeća Ilijaš za 2016. godinu. Općinsko vijeće je u 2016. godini radilo u redovnim javnim zasjedanjima, održano je ukupno 10 sjednica od čega 7 redovnih, 2 svečane sjednice i 1 tematska sjednica u prethodnom sazivu, te konstituirajuća sjednica, 1 svečana i 3 radne u novom sazivu. Svečane sjednice OV-a održane su povodom Dana općine i Dana nezavisnosti, Dana VSjednicaOV 007Armije RBiH te u novom sazivu povodom Dana državnosti BiH. Tematska sjednica održana je na temu "Reorganizacija, transformacija i profesionalizacija mjesnih zajednica Općine Ilijaš". 
Usvojen je i Izvještaj Službe za opću upravu i lokalnu samoupravu Općine Ilijaš o rješavanju upravnih predmeta u 2016. godini, prema kojem je u 2016. godini u Općinu Ilijaš zaprimljeno  3300 upravnih predmeta i veliki procent tih predmeta je riješen. 
 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine u stambenoj izgradnji na području Općine Ilijaš za 2017. godinu u iznosu od 800,00 KM. Početna visina naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta utvrđuje se po zonama u procentu od prosječne konačne građevinske cijene i u zavisnosti od zone građenja u rasponu od 8,00 KM do 48,00 KM. 
Vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o visini bazne cijene za VSjednicaOV 009određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području Općine Ilijaš za 2017. godinu po kojoj prosječna cijena uređenja građevinskog zemljišta po 1 m² korisne površine iznosi 200,00 KM. Bazna cijena za obračun naknade utvrđuje se po zonama u rasponu od 40,00 KM do 120,00 KM u zavisnosti od zone. 
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za Industrijsku zonu "Luka" kao poticajna mjera investitorima utvrđuje se u fiksnom iznosu od 10,50 KM po 1m² korisne površine objekta. 
Usvojena je i Odluka o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta prema zonama, kako slijedi: 
za I zonu od 80,00 KM do 100,00 KM po 1 m²
za II zonu od 35,00 KM do 80,00 KM po 1 m²
za III zonu od 20,00 KM do 50,00 KM po 1 m²
za IV i V zonu od 8,00 KM do 20,00 KM po 1 m² i 
za VI zonu od 3,00 do 10,00 KM po 1 m².
Za neizgrađeno građevinsko zemljište u Industrijskoj zoni "Luka", u cilju VSjednicaOV 010podsticanja investicija utvrđuje se cijena od 25,00 KM po 1 m². 
Vijećnici su podržali i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli mandata za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Ilijaš, po kojoj dužnost Predsjednice Savjeta MZ Stari Ilijaš preuzima Nerma Podžić, a predsjednika Savjeta MZ Podlugovi Gabeljić Safet. Uz ovu Odluku usvojen je i Zaključak da nadležna Služba uputi svim predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica dopis kojim će tražiti da se prijave sve eventualne promjene kada je u pitanju sastav Savjeta mjesnih zajednica kako bi se mogli imenovati novi članovi i time nastaviti neometan rad Savjeta. 
Vijećnici su podržali i Zaključak kojim se odobravaju novčana sredstva u iznosu od 30.000,00 KM na ime pomoći licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, a svoja prava ne mogu ostvariti putem Službe socijalne zaštite Općine Ilijaš. Lica koja spadaju u ovu kategoriju su: starije osobe bez bližnih srodnika, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom koje ne ostvaruju prava putem Službe socijalne zaštite, lica oboljela od hroničnih i drugih težih oblika bolesti i mnogočlane porodice bez primanja. Novčana pomoć će se realizovati u 2017. godini u iznosu od 100,00 KM mjesečno. 
Komandir V Policijske uprave Ilijaš Omer Kadrić vijećnicima je izložio Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Općine Ilijaš za 2016. godinu. Kada je u pitanju oblast kriminaliteta u odnosu na 2015. godinu statistički pokazatelji pokazuju smanjen broj registrovanih krivičnih djela. Tokom 2016. godine ukupno su registrovana 132 krivična djela od čega je 73 rasvijetljeno. 
Kada je u pitanju javni red i mir u 2016. godini podnesene su 62 prekršajne prijave, a evidentirano je 378 saobraćajnih nezgoda što je više u odnosu na 2015. godinu. 
U informaciji se navodi da je saradnja Općine Ilijaš i V Policijske uprave na visokom nivou zahvaljujući kojoj je stanje po svim oblastima izuzetno dobro pa samim tim stvorena je povoljnija bezbjedonosna situacija na području Općine Ilijaš. 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

ODLUKA
o raspodjeli finansijskih sredtava za programe iz oblasti kulture koji se finansiraju iz Budžeta Općine Ilijaš
za 2017. godinu

 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2017.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2017

 

.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas185
mod_vvisit_counterJuče921
mod_vvisit_counterOva sedmica4860
mod_vvisit_counterOvaj mjesec27075