Home Vijesti Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš
Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš PDF Ispis Email
Autor Adha Masnopita   
Četvrtak, 30 Stu 2017 14:10
Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća Ilijaš održana je danas. Vijećnici su razmatrali dvadeset tačaka dnevnog reda, a sjednicom je predsjedavao Dopredsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Alen Hasković. 
 
14SjednicaOV 005Budžet Općine Ilijaš u periodu 01.01.-30.09.2017. godine bilježi 11.204.877,00 KM ostvarenih prihoda, što je 75% od planiranih prihoda u Budžetu za 2017. godinu. S druge strane ostvareni su izdaci u iznosu od 6.815.172,00 KM, što predstavlja 45% od planiranih izdataka u Budžetu za 2017. godinu. Za navedeni period ostvaren je suficit u iznosu od 4.389.705,00 KM. 
Jednoglasno je usvojen Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu.
Budžet Općine Ilijaš za 2018. godinu planiran je u iznosu od 16.220.000,00 KM. 
 
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš planiran je u iznosu od 16.220.000,00 KM, a struktura prihoda je sljedeća: vlastiti prihodi 9.235,000,00 KM, kapitalni grantovi iz viših nivoa vlasti 5.160.000,00 KM, prenos sredstava iz 2017. godine 1.825,000,000 KM koji proizilazi iz rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo. 
Kada su u pitanju kapitalni grantovi neki od najvažnijih stavki i prioriteta Općine Ilijaš za 2018. godinu su: iz sfere vodosnabdijevanja projekat vodovoda “Vrutak”, rekonstrukcija taložnice za filter postrojenje gradskog vodovoda Karašnice u iznosu od 280.000,00 KM, izgradnja filter postrojenja na izvorištu Sokolina Srednje u iznosu 320.000,00 KM, za izgradnju pumpne stanice na vodovodnom sistemu u Ljubnićima planirano je 50.000,00 KM. Od kanalizacionih sistema Općina će finansirati 14SjednicaOV 016izgradnju kanalizacione mreže u Gornjim Malešićima, a planiran je nastavak projekat proširenja sistema gasifikacije. Što se tiče infrastrukturnih projekata po MZ planirana je sanacija i rekonstrukcija doma u Ljubnićima u iznosu od 75.000,00 KM, nabavka novog ultrazvučnog aparata za RTG kabinet u iznosu od 60.000,00 KM, za nadogradnju Doma zdravlja Ilijaš - III faza planirano je 110.000,00 KM. Kada su u pitanju transferi za školstvo, akcenat će biti na područnim školama: Bioča, Kamenica, Ljubnići, JU Djeca Sarajeva – vrtić Ilijaš i SŠC „Nedžad Ibrišimović“. 
Što se tiče kapitalnih transfera za sport, planirana je sanacija i adaptacija KSC-a sa 200.000,00 KM,a bit će pokrenuta izgradnja Sportskog centra u Ilijašu sa težištem na Gradski stadion za koji će u 2018. godini biti izdvojeno 600.000,00 KM i završit će se sportska ploha u Dragoradima. Na transferu ostali ekonomski poslovi Općina Ilijaš će podržati aktivnosti Policijske uprave za instaliranje video nadzora na glavnim saobraćajnicama, raskrsnicama i pješačkoj stazi. Bit će tretirani značajni projekti iz sfere ekologije, razvijanje sistema o dvolinijskom odvozu smeća, izgradnja reciklažnog dvorišta i sanacija deponije u Lješevu, te nabavka zemljišta”, istakao je u svom izlaganju Općinski načelnik te pozvao sve zainteresovane subjekte da se aktivno uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta .
Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2018. godinu stavlja se na javnu raspravu u kojoj će učestvovati građani, javna preduzeća, javne ustanove, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana. Javna rasprava određuje se u trajanju od 15 dana, počev od 01.12.2017. godine do 15.12.2017. godine. Svi zainteresovani subjekti primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti Službi za privredu i finansije u pisanoj formi. 
Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o osnivanju stvarne služnosti, radi izgradnje infrastrukture i instalacije agregata na lokaciji čvorišta PR/BS Karašnica d.d BH Telecomu Sarajevo. Ugovorom će biti utvrđena visina nanade za korištenje poslužne nekretnine, koja će se uplaćivati na račun Općine Ilijaš. U prilogu Odluke vijećnicima je priložena i projektna dokumentacija. 
14SjednicaOV 011Usvojene su i Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta „Junakovac“, „Sokolina“, „Crepala“, „Ajkunino vrelo“, „Jasikovac i „Kokočino vrelo“. Ovim Odlukama utvrđene su granice zone sanitarne zaštite, zaštitne mjere, izvori i način finansiranja zaštitnih mjera za navedena izvorišta, a u cilju zaštite voda sa ovih izvorišta, koja se već koriste za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i određenog broja vikend naselja, zaštite pitkih podzemnih voda u Srednjem, Donjim Čevljanovićima i Donjim Ivančićima,  od svih vidova zagađenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati za zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta. 
 
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskog objekta mHE Podlugovi instalisane snage 5 MW, na potezu Kadarići – Podlugovi i mHE Ljubnići instalisane snage do 5 MW na lokalitetu Ljubnići-Lješevo. 
Saglasnost se daje privrednom društvu „SARAJEVO INTERNATIONAL“ d.o.o. Sarajevo,  uz određene uslove i to: nema plavljenja površina izvan vodnog pojasa, nema promjena u kvaliteti vode, nema ugrožavanja socijalno-kulturnih resursa, nema relokacije stanovništva, nema izmjena postojećih saobraćajnica, da je osigurana zaštita flore i faune i da se uz prostor akumulacije uredi komunalna infrastruktura. Saglasnost je uslovljena uplatom jednokratne naknade u iznosu od 200.000,00 KM u korist Budžeta Općine Ilijaš kao garant za ozbiljnost izvršenja obaveza. Ove projekte vijećnicima je prezentirao predstavnik Projektne kuće koja je radila izradu projekata  Edhem Bičakčić.
 
14SjednicaOV 014Vijećnici su podržali Odluku o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Gornji Kadarići“ – Ilijaš. Planom je planirana gradnja 57 individualnih stambenih objekata te paramteri za tri objekta društvene infrastrukture i četiri parkovske površine. Veličina parcela namijenjenih za stanovanje je od 55 m2 do 1.700 m2. Radi se o individualnim stambenim objektima max površine 120 m2 spratnosti S+P+1. 
 
Prijedlog Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Luke“ – Ilijaš po skraćenom postupku. Razlog izmjena Plana je stvaranje planskih preduvjeta za nastavak izgradnje I faze radne zone (privreda i mala privreda). Obzirom da Općina kupuje zemljište od vlasnika privatnih parcela potrebno je izmjenom Plana formirati parcele za redovnu upotrebu, a prema planskoj dokumentaciji. 
 
14SjednicaOV 018Vijećnici su podržali i prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilijaš“, po skraćenom postupku. . Općina Ilijaš je pokrenula inicijativu za izradu Izmjena i dopuna ovog Regulacionog plana, a na zahtjev Investitora „INT“ d.o.o. Sarajevo. Odlukom je utvrđeno provođenje Plana, zatim granice izmjene i dopune, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevine, uslovi za uređenje zemljišta, zelenih i slobodnih površina i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati. Kao obrazloženje je navedeno da se kroz izradu izmjena Plana obezbijede uslove za povećanje horizontalnog i vertikalnog gabarita i utvrđivanje parcele za upotrebu objekta. 
Odluka o usvajanju i provođenju Izmjena i dopunaRegulaciono “PDI Bosna“ po skraćenom postupku također je dobila potrebnu većinu. Na zahtjev Investitora „Kondisa“ d.o.o. Sarajevo i „CIPI“ d.o.o. Sarajevo Općina Ilijaš je pokrenula inicijativu za izmjene Plana zbog izmjene oblika, veličine građevinske parcele A6 i gabarita planiranog objekta i izmjeni veličine i oblika parcele A5 kako bi se stvorili planski preduslovi za izgradnju dva proizvodno-poslovno-skladištna objekta. 
Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Banovac“. Inicijativu za izmjenu dijela Regulacionog plana pokrenula je Općina Ilijaš sa obrazloženjem da su se stekli uslovi za izmjenu 14SjednicaOV 021urbanističkog rješenja sa akcentom na lokacije za izgradnju: kolektivnog stanovanja, Gradskog stadiona, podzemne garaže, sportskih terena kao i izmjenu saobraćajnog rješenja u dijelu obuhvata planiranja. 
 
Strategija prema mladima jedan je od najvažnijih strateških dokumenata, kojim lokalna zajednica jasno definiše probleme i potrebe mladih ali i metode i aktivnosti u njihovom rješavanju. Na području općine Ilijaš živi oko 4.500 mladih ljudi, što čini veoma značajan broj od ukupnog dijela stanovištva Općine. Stoga, od izuzetne je važnosti omogućiti mladima sistemsku, organizovanu i stalnu podršku u svim oblastima društvenog života. Izrada strategije prema mladima dio je političkog procesa i predstavlja izraz spremnosti Općine Ilijaš za promicanje promjena u kojima će sudjelovati stručnjaci i naučnici koji mogu doprinijeti razvoju mladih u Općini Ilijaš i omogućiti njihovo uključivanje u društveno-političke tokove kao aktivnih i odgovornih građana zajednice. Nacrt Strategije prema mladim Općine Ilijaš sa Akcionim planom 2018.-2022. stavlja se na javnu raspravu u periodu od 01.12.2017.-15-12-2017. godine, a sve prijedloge primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u Službu za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica. 
 
OPĆINA ILIJAŠ
Strategija razvoja
Vizija razvoja
Vodić kroz općinu
Konkursi/Oglasi/Pozivi
Općinsko vijeće
Budžet
Javne nabavke
Plan kapitalnih investicija
Postavite pitanje
Uprava Općine Ilijaš
Mjesne zajednice
Projekat LIFE

E-REGISTAR
administrativnih postupaka

 

 

Javni poziv
 
 
 Prijavni obrazac
 
 
 
 
 

Informacija
o Kreditno Garantnom Fondu Serda

e-uprava
INFO

ADRESA:
126. Ilijaške brigade, br.6
71 380 Ilijaš

TELEFON:
+387 33 58 06 20

E-MAIL:
info@ilijas.ba

RADNO VRIJEME
07:45 - 16:15

RAD SA STRANKAMA:
08:00 - 16:00


 

Sve informacije o Vašim zahtjevima možete dobiti na Info Desk-u (Info Pultu) Općine Ilijaš.

Na Info Desk-u ćete dobiti detaljna upustva, vodiće za ostvarivanje Vaših zahtjeva, kao i tipske obrasce zahtjeva.

Info Desk se nalazi na ulazu u glavnu zgradu Općine Ilijaš.

Više informacija na:
Telefon: +387 33 58 06 20
E-mail: info@ilijas.ba

 

 

Program rada OV Ilijaš

pdfsmall
 Program rada Općinskog vijeća Ilijaš za 2019.godinu

Budžet Općine Ilijaš 2019
.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA POTREBE RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA U SVRHU DODJELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH OBJEKTA NA LOKALITETU NOVO NASELJE "ALIĆA GAJ" 

Skica

Poster

BROJAČ POSJETA
'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas1160
mod_vvisit_counterJuče1604
mod_vvisit_counterOva sedmica1160
mod_vvisit_counterOvaj mjesec28168